عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و عوامل فرسودگی شغلی

دانلود پایان نامه

– آر.اس. ر، آلتایمر، ا.، ترجمه خواجه پور،غ 1380، ، استرس شغلی، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی(معرفی شده در نشریه ی داخلی شماره 63 صفحه ی74)
– آر.اس. ر، آلتایمر، ا.، ترجمه خواجه پور،غ 1377، ، استرس شغلی، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی ص 36
– آرراس، ر، آلتمایر، ا.، ترجمه خواجه پور،غ.، 1377، ، استرس شغلی، مترجم غلامرضا خواجه پور، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی چاپ اول .
– عطار، ح.، 1374، بررسی رابطه استرس شغلی یا خشنودی شغلی و سلامت روان کارکنان یک مجتمع صنعتی . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران.
– استوار، جین ، بنجامین ، 1377، ترجمه ی دکتر دادستان، تنیدگی یا استرس، انتشارات رشد.
– استیفن پی، ر.، 1374 ترجمه اعرابی،س .م وپارسائیان، ع، مدیریت رفتار سازمانی،. تهران مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی .
– استیفن پی ، ر.، ترجمه پارسائیان، ع و اعرابی، س،م.، رفتارسازمانی مفاهیم، نظریه ها و کاربردها ویرایش2، تهران: دفترپژوهش های فرهنگی ، 1378.
– اشتاین متز، ج.، 1375، ترجمه گرگانی، چگونه براسترس غلبه کنیم پیش ازآنکه استرس بر ما غلبه کند ص 9.
– اشتاین متز، ج.، و همکاران،1377، چگونه براسترس غلبه کنیم پیش ازآنکه استرس بر ما غلبه کند، مترجم: علی مکی انتشارات سیامک، چاپ اول.
– افتخاری، هریس، ا.، 1380، فرسودگی شغلی، نشریه ی فولاد شماره ی95.
– افضلی، سید عبدالرضا، مقایسه نگرش مدیران زن و مرد آموزشگاههای شهرستان اقلید در مورد فرسودگی شغلی مدیران در سال تحصیلی (81-82)، پایان نامه کارشناسی ارشد.
– الوانی، س.م.، 1375، مدیریت عمومی، تهران ، انتشارات نی.
– الوانی،س.م.، 1379، مدیریت عمومی، تهران انتشارات نی
– بابلی، ع.، 1379، بررسی میزان فرسودگی شغلی مدیران دبیرستان های پسرانه ی شهر تهران و رابطه ی آن با روشهای مقابله ای آنها، فصلنامه ی مدیریت درآموزش و پرورش، 26
– بدری گرگری، ر.، 1374، سندرم روانشناختی.
– بنسن، ه.، ترجمه: جمالیان،س.ع 1377، آرامش بیکران، انتشارات نسل نواندیش، چاپ دوم.
– پاکی، ف.، 1380، ساخت و هنجارهای آزمون فرسودگی شغلی و پیش بینی عوامل فرسودگی شغلی در معلمان شهرستان اسلامشهر، پایان نامه ی ارشد، دانشگاه علامه ی طباطبایی تهران.
– پرینگتون.، 1994، ترجمه ی ساعتچی، م. نگرش کارکنان درباره ی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و ترک خدمت، فصلنامه ی مطالعات مدیریت، دوره ی اول شماره ی چهار، 1370
– پورصفر، ک.،1378، مطالعه ی مدیریت رضایت شغلی و رابطه ی آن با عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پایان نامه ی کارشناس یارشد مدیریت آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی گیلان، ص 38.
– پورقاسمی، ع.، 1383، استرس در کار، صنعت و ایمنی ، شماره ی 81،ص 64-63
– پیامی پوساری، م.، 1374، بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و رابطه ی آن با فرسودگی شغلی پرستاران مراقبتهای ویژه، کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس.
– توسلی، غ.ع.، 1382، جامعه شناسی کار وشغل. چاپ ششم، تهران: سمت
– تورکینگتون، ک.،1383، مدیریت استرس برای افراد پرمشغله، مترجم رقیه ی بلالی و همکار، انتشارات بعثت، چاپ اول.
– حبیبیان، س.، 1382، مهارتهای بنیادی در مشاوره، تهران: انتشارات رشد، جلد اول.
– حساوی، ح.، 1387، بررسی رابطه ی بین رضایت شغلی و سلامت روان با فرسودگی شغلی درکارکنان شرکت فاریست اهواز، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی اهواز
– حسن زاده، ر.ا.، 1387، استرس شغلی، قم: مرکز تحقیقات فرهنگی.
– حسینی، ا.، 1378، تحلیل قوای بدنی و روانی ناشی از کار و روش های پیشگیری از آن، فصلنامه ی اصول بهداشت روانی، شماره ی 79.