عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و مطالعات خارج از کشور

دانلود پایان نامه

15) چیکو و بوو (2007)نیز رابطه بین ساختار فرهنگ اخلاقی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی را مطالعه نمودند و معناداری این رابطه را روشن نمودند.
برخی از مطالعات خارج از کشور نیز به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است:
(جدول 2-3،پیشینه تحقیقات)
نام محقق سال انجام تحقیق یافته های تحقیق
وایتل و سینقاپاک سال 2008 با بررسی یک نمونه از متخصصان بازاریابی در ایالات متحده دریافتند که فرم های صریح و ضمنی از نهادینه شدن اخلاق دارای رابطه قابل توجهی با تعهدات سازمانی هستند.
کوه و بو 2004 دریافتند که رابطه قابل توجه و مثبتی میان اخلاق سازمانی و تعهدات سازمانی در سنگاپور وجود دارد.
والنتاین 2011 در یک نظرسنجی اداری کارکنان و فروش در ایالات متحده دریافتند که ارزش های
اخلاقی بر تعهدسازمانی موثراست.
پتیجان 2008 با تحقیق بر روی فروشندگان آمریکایی دریافتند که رابطه مثبتی میان درک فروشنده از اخلاق کسب و کار، اخلاق کارفرمای وی و تمایلات کاهش یافته گردش وجود دارد.
کولن 2003 با بررسی بر روی نمونه ای از کارمندان سرویس دهنده آمریکایی دریافتند که خیرخواهی و خودپرستی، هر دو بر تعهدات سازمانی تاثیرگذار هستند.
ساکزو همکارانش 1996 رابطه بین اخلاق کار نگرش های شغلی و تمایل به ترک شغل را در بین کارکنان سازمانهای خدماتی مورد بررسی قرار گرفت، یافته ها نشان داد، که اعتقاد قویتر به اخلاق کار به طور مستقیم با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه دارد، و بطور غیر مستقیم با تمایل کمتر به ترک شغل رابطه دارد.
بلک 1999 دریافت که تعهد سازمانی پیش بینی کننده اخلاق کار فرد است و اخلاق کار تأثیر ویژه ای بر روی تعهد عاطفی دارد.
آزیم 2010 با بررسی 128 کارمند در سرویس های صنعتی دریافت که فاکتورهای رضایت از رییس و رضایت از حقوق به خوبی می توانند میزان تعهدات سازمانی را پیشگویی کنند.
تانگ وچو 2003 اخلاقی صنفی با میزان فروش کاهش یافته در ارتباط است.
مالیک 2010 با بررسی 331 عضو هیات علمی در دو دانشگاه در پاکستان نشان دادند که رضایت شغلی، رضایت کارفرما، رضایت از حقوق و رضایت همکاران دارای همبستگی قابل توجهی با تعهدات سازمانی هستند.
تاسی و هوانگ 2008 با استفاده از یک نمونه از پرستاران شاغل در تایوان ، نتیجه گرفتند رفتارهای اخلاقی بر تعهد سازمانی موثراست.
بررسی پیشینه در ایران نیز نتایج مشابهی داشته است.
حقیری در سال 2009 رابطه اخلاق را با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش مطالعه نموده و معنادار بودن آن را اثبات نموده است.
در پژوهشی که به بررسی اخلاق کار و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط محمد انصاری و محمد شاکر اردکانی در سال 1389 صورت گرفت، نتایج نشان دادند که کارکنان علوم پزشکی اصفهان بیش‌تر یا به دلیل پیوند عاطفی به سازمان یا به دلیل نداشتن فرصت‌های شغلی بهتر در خارج از سازمان، به سازمان خود وفادارند.
همچنین در تحقیقی که توسط علیرضا رحیمی ، میبدی و مرتضی دهقانی فیروزآبادی (1389)بر روی 190 نفر از پرستاران انجام دادند نتایج حاکی از آن است که بین اخلاق کار و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
در پژوهش دیگری که توسط تورج فلاح و محمد اسدیان تحت «بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان» در سال 1389 انجام شد، نتایج وجود رابطه معنادار بین رفتارهای اخلاقی و رضایت شغلی را اثبات می‌کند.
در تحقیقی که در سال 1390 توسط دکتر کوروش وحیدشاهی و منصور رنجبر تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران» انجام شد نتایج نشان داد که رفتارهای اخلاقی و رضایت شغلی رابطه معناداری با هم دارند.
در مقاله تحقیقی دیگر که توسط نادر سلیمانی، ناصر عباس‌زاده و بهروز آذری در سال 1391 تحت عنوان «رابطه اخلاق با رضایت و دسترسی شغلی کارکنان» در سازمان آموزش و پرورش فنی و حرفهای شهر تهران انجام شد نتایج نشان دادند که بین اخلاق کار و رضایت شغلی رابطه مستقیم وجود دارد.
در تحقیقاتی که در سال 1391دکتر حسینعلی کوهستانی با عنوان «رابطه رضایت شغلی مدیران دانشکده‌ها با تعهد سازمانی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت، نتایج نشان دادند که بین رضایت شغلی مدران و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته و رضایت شغلی باعث افزایش دارایی و اثربخشی و در پی آن افزایش تعهد سازمانی مدیران می‌گردد.