عوامل مؤثر بر عملکرد و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

سپس با به اجرا درآوردن M رگرسیون برای هر متغیّر توضیحی، و با تعریف به عنوان ضریب تخمین‌زدهشده برای متغیّر در رگرسیون jام، و به عنوان انحراف استاندارد تخمینی ضریب متغیّر ام در رگرسیون jام، حد مجانب بالا را به صورت بالاترین مقدار ، و حد مجانب پایین را به صورت کمترین مقدار تعیین میکنند. طبق مطالعه‌ی لوین و رنلت (1992)، اگر برای متغیّر ، حد مجانب پایین، منفی و حد مجانب بالا، مثبت باشد، دیگر متغیّر استوار نیست.
همانگونه که سالا-ای-مارتین (1997) اشاره میکند، باید توجّه داشت که این مطلب، بدین معنی است که اگر تنها یک رگرسیون پیدا شود که در آن ضریب متغیّر ، تغییر علامت دهد یا غیرمعنادار شود، دیگر آن متغیّر استوار نیست و جای تعجّب نیست که لوین و رنلت (1992)، لیست بسیار کوچکی را به عنوان متغیّرهای استوار در زمینهی مورد مطالعهشان، ارائه میدهند. با این وجود سالا-ای-مارتین (1997) با محافظه‌کارانه خواندن این روش در مورد بررسی استواری متغیّرها، شیوه دیگری را ارائه می‌دهد. او در کار خود با همان دسته‌بندی انجام شده در مورد متغیّرها نظیر قبل، از (ضریب تخمین‌زدهشده برای متغیّر در رگرسیون jام) و (واریانس تخمینی ضریب متغیّر ام در رگرسیون jام) بهدستآمده در رگرسیون‌های مختلف، میانگین موزون گرفته است و دو متغیّر و را به صورت زیر تعریف نمودهاست:
) (رابطه 3-3- نحوه محاسبهی
) (رابطه 3-4- نحوه محاسبهی
در رابطه فوق وزنهای ، متناسب با احتمالهای تجمعی رگرسیون است و به صورت زیر قابل محاسبه میباشد. در رابطهی ذیل، همان مقدار احتمال مورد بحث در رگرسیون jام با حضور متغیّر است. دلیل استفاده از آن، دادن وزن بیشتر به رگرسیونها و مدلهایی است که بیشتر احتمال دارد مدل مطلوب باشند.
(رابطه 3-5- نحوه محاسبهی )
با استفاده از میانگین و واریانس محاسبهشده، تابع توزین نرمالی با میانگین و واریانس ساخته شده و سپس به محاسبه‌ی احتمال مثبت یا منفی شدن ضرایب متغیّر در تابع نرمال پرداخته و با توجّه به مقدار احتمال که آن را سیمپراب میگویند، درخصوص استواری متغیر اظهارنظر میشود.
روش سالا-ای-مارتین (1997) علیرغم اینکه محافظهکاری روش لوین و رنلت (1992) را ندارد، حجم بالایی از محاسبات را طلب میکند. به پیشنهاد سالا-ای-مارتین (1997)، یک رویکرد جایگزین و مشابه با ترکیب دو روش، محاسبه‌ی درصد زمان‌هایی است که متغیّر در رگرسیونهای مختلف تغییر علامت میدهد. می‌توان با قبول %20 خطا، متغیّرهایی را که ضریبشان در %80 موارد تغییر علامتی بین حدود مجانبی بالا و پایین نداده‌است، استوار در نظر گرفت و لیستی از متغیّرهای استوار را به شیوه‌ایی سیستماتیک تعیین نمود که در این پژوهش با این رویکرد در مورد استواری متغیّرها، اظهار نظر شدهاست.
در مرحله دوم نیز، پس از مشخص شدن مدل رگرسیون، تحلیل رگرسیون چند متغیّره با استفاده از روش حداقل مجموع مربعات (OLS) برای تعیین تأثیرات مستقیم متغیّرهای مستقل بر متغیّر وابسته مورد بررسی قرار گرفتهاست.
جمع‌بندی فصل سوم
در این فصل پس از ذکر فرضیات در نظر گرفته‌شده برای تحقیق، چارچوب تحقیق بیان شد و سپس در مورد روش تحقیق توضیحاتی مختصر ارائه گردید. همچنین، بیان شد که جامعه آماری این پژوهش، کل عرضه‌های عمومی اولیه انجام گرفته در بازار بورس اوراق بهادار تهران در خلا‌ل سال‌های 81 تا 89، که 125 مورد بودهاست و همگی در این پژوهش، مورد مطالعه قرارگرفتهاند، میباشد. پس از آن ابزار و شیوه جمعآوری داده‌ها بیان شد و در ادامه نیز پس از توضیح متغیّرهای تحقیق، روش آماری و سطوح تجزیه و تحلیل متغیّرها، به صورت کلّی بیان گردید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رسانه‌های الکترونیکی و محدوده جغرافیایی

یافته‌های تحقیق
مقدمه
این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌ها اختصاص دارد. به این منظور، فصل حاضر در 6 بخش، سازماندهی شدهاست. بخش اول به مقدمهی فصل و تعیین ساختار و چارچوب آن اختصاص دارد. در بخش دوم، ابتدا به ارائهی جداول توزیع فراوانی متغیّرها و بررسی مقادیر آنها در طول بازهی زمانی مورد مطالعه، پرداختهایم و سپس با یک جمعبندی کلّی، در بخش سوم، نمایی از آمارههای متغیّرها در بازهی مورد مطالعه و زیربازهها، نشان دادهشدهاست. در بخش چهارم با استفاده از روشی که در فصل قبل توضیح دادهشد، به بررسی استواری متغیّرها در کلّ بازه و رتبهبندی آنها از لحاظ استواری پرداختهایم و در پایان لیستی از متغیّرهای استوار، برای اجرای مدل رگرسیون، ارائه شدهاست. در بخش پنجم، به اجرای مدل رگرسیون و آزمون فرضیات در هر زیربازه و در کلّ بازه پرداختهایم و با توجّه به نتایج بهدست آمده، در مورد فرضیات پژوهش، اظهار نظر شدهاست. در بخش ششم نیز به جمعبندی فصل میپردازیم.
بررسی جامعهی آماری و توزیع فراوانی متغیّرها
جامعه آماری این تحقیق عرضه‌های عمومی اولیه بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال‌های 81 تا 89 میباشد که 125 مورد بوده و همگی در این مطالعه مورد بررسی قرارمیگیرند. همچنین با توجّه به توضیحات فصل سوم، بازهیزمانی، به دو زیربازهی 81 الی 83، و 84 الی 89 تقسیمبندی شدهاست. از مجموع 125 عرضهی عمومی اولیه، 85 مورد در زیربازهی اول و 40 مورد در زیربازهی دوم، انجام شدهاست. در ادامه، به ارائهی آمار توصیفی متغیّرها، روند آنها و بررسی جامعهی آماری، خواهیمپرداخت.
عملکرد مالی آتی شرکت
عملکرد مالی آتی شرکت به صورت تفاضل بازگشت سرمایه (سود خالص تقسیم بر حقوق صاحبان سهام) سال مالی قبل از اجرای IPO و بازگشت سرمایه، سه سال پس از اجرای IPO تعریف شدهاست. در رابطهی زیر، PIP به عنوان نماد عملکرد مالی آتی شرکت، استفاده شدهاست.
(رابطه 4-1- نحوه محاسبهی عملکرد مالی آتی شرکت)
عملکرد مالی آتی شرکت به صورت درصد بیان میشود. مثبت بودن آن، نشانهی افزایش عملکرد و منفی بودن آن، نشانهی کاهش عملکرد میباشد. هدف این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد میباشد و ما به دنبال پاسخ به این سؤال که آیا شرکتهای عمومیشده بازار بورس اوراق بهادار تهران، دچار کاهش عملکرد میشوند یا خیر نیستیم و تنها به گزارش آمارههای توصیفی و مشاهدهی روند این متغیّر، اکتفا میشود.
از مجموع 125 مورد IPOهای انجامشده، 75 شرکت با کاهش عملکرد مواجه شدهاند که از این تعداد، 48 مورد با کاهش عملکرد شدید بیش از 20%ایی روبهرو بودهاند. تعداد 25 شرکت نیز، افزایش عملکرد بیش از 20%ایی را شاهد بودهاند. توزیع فراوانی عملکرد مالی آتی شرکتهای مورد مطالعه در جدول 4-1 و شکل 4-1، نشان دادهشدهاست.
توزیع فراوانی عملکرد مالی آتی شرکتها
عملکرد مالی آتی شرکت فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی
کاهش بیش از 20% 48 4/38 4/38
کاهش 0% تا 20% 27 6/21 60