عوامل مؤثر بر عملکرد و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

(برگرفته از: جین و کینی (1994)، ریتر (1995)، هبیب و لجنگکویست (2001)، لوگران و ریتر (2004)، باتلر و همکاران (2009)، ون و کائو (2013))
روش تحقیق
روش تحقیق عبارت از کلیه وسایل و مراحل جمع‌آوری منظم اطلاعات و شیوه تحلیل منطقی آن‌ها برای نیل به یک هدف است. این هدف، بهطورکلی کشف حقایق است و به همین جهت اصول کلی آن در کلیه علوم یکسان است.
نوع تحقیق
تحقیق پیشرو از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. در تحقیقات توصیفی، محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و همچنین برنامه‌ریزی‌ها استفاده می‌شود (سرمد، 1376).
ابزارها و شیوه گردآوری اطلاعات
جمع‌آوری اطلاعات از مهم‌ترین بخش‌های یک پژوهش به شمار میرود. در پژوهش حاضر جهت گردآوری داده‌ها از روش‌های زیر استفاده شدهاست:
روش کتابخانه‌ای: جهت استخراج مفاهیم اصلی تحقیق، مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش، از کتاب‌های مرتبط و مقالات تخصصی، استفاده شدهاست.
دادههای دسته دوم: داده‌ها و اطلاعات مالی و ترازنامه‌های شرکت‌های IPO (سال 81 الی 89)، قابل دسترسی بر روی پایگاه دادههای شرکتهای بورس.
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: در این پژوهش با بررسی عملکرد مالی آتی شرکتهایی که اقدام به عرضه عمومی اولیه کردهاند، عوامل مؤثر بر عملکرد IPO، رتبهبندی و بررسی میشوند.
قلمرو مکانی: جامعه آماری این تحقیق، عرضه‌های عمومی اولیه بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال‌های 81 تا 89 میباشد.
قلمرو زمانی: این تحقیق با کمک داده‌های مربوط به بازه زمانی ۱۳۸1 الی ۱۳89 صورت گرفتهاست.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق، عرضه‌های عمومی اولیه بازار بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال‌های 81 تا 89 میباشد. با توجّه به اینکه داده‌ها و اطلاعات مالی و ترازنامه‌های شرکت‌ها قبل از سال 80 بر روی پایگاه‌ داده‌های شرکت‌های بورس در دسترس نیستند و از آن‌جایی که در تعریف برخی متغیّرها، داده‌های مالی سال قبل از اجرای IPO (سال‌ مالی منتهی به اجرای IPO) مورد نیاز است، سال شروع در بازه‌ی مورد نظر لاجرم سال 81 در نظر گرفته شدهاست. همچنین، برای سنجش عملکرد آتی شرکت، عملکرد شرکت، 3 سال پس از اجرای IPO، در نظر گرفته میشود و به همین دلیل، سال 89 آخرین سال قابل بررسی در بازهی زمانی این تحقیق می‌باشد. با توجّه به توضیحات فوق، کل عرضه‌های عمومی اولیه انجام گرفته در بورس اوراق بهادار تهران در خلا‌ل سال‌های 81 تا 89، 125 مورد بودهاست که همگی در این پژوهش، مورد مطالعه قرار میگیرند.
شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها
پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش، داده‌ها پس از جمع‌آوری در دو سطح پردازش می‌شوند که عبارت‌اند از بررسی استواری هرکدام از متغیّرها و تحلیل چند متغیّره، که در مرحلهی اول، بررسی استواری متغیّرها با استفاده از روش پیشنهادی سالا-ای- مارتین (1997) انجام میشود. در مرحلهی بعد، فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار خواهندگرفت و تأثیر متغیّرهای مستقل بر متغیّر وابسته نمایش دادهمی‌شود و با تحلیل پارامترهای برازش مدل، میزان سازگاری مدل با داده‌های موجود تعیین خواهدشد. جهت پردازش داده‌ها از نرم‌افزار Eviews V.7 استفاده شدهاست.
متغیّرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آن‌ها
تحقیق حاضر دارای 11 متغیّر است که به صورت اجمالی در جدول 1-1 تشریح می‌گردند.
متغیّرهای تحقیق، تعریف عملیاتی و پشتوانه تجربی تعریف آنها
ردیف متغیّر تعریف عملیاتی پشتوانه تجربی تعریف
1 سرمایه اولیه
کل سرمایه شرکت در سال مالی قبل از اجرای IPO جین و کینی (1994)
2 سوددهی اولیه سود شرکت در سال مالی قبل از اجرای IPO پورنانادام و اسوامیناتان (2004)