عوامل مؤثر بر عملکرد و پاسخ به پرسش

دانلود پایان نامه

بیان مسئله
حجم قابل توجّهی از مطالعات، بیانگر این مطلب است که شرکتها پس از اجرای IPO با کاهش عملکرد روبهرو میشوند. جین و کینی (1994) در مطالعهی جامع خود، بیان کردند که شرکتها پس از اجرای نخستین عرضه عمومی با کاهش شدید عملکرد مواجه شدهاند و مطالعات بعدی بسیاری، این موضوع را تأیید کردند. با توجّه به لزوم عمومیشدن و استفاده از منافع آن، این امر نگرانیهای زیادی را برانگیخته است و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر اجرای موفقیتآمیز IPO، ضروری به نظر میرسد. با توجّه به کمبود مطالعات داخلی در این زمینه و اهمیّت موضوع، در پژوهش حاضر، به دنبال شناسایی این عوامل و اولویتبندی آنها میباشیم. متغیّرهای مستقلی که با توجّه به ادبیات موضوع در نظر گرفته شدهاند عبارتند از: ویژگیهای مالی و اقتصادی شامل سرمایه اولیه ، سوددهی اولیه ، اندازه شرکت ، سن شرکت ، اهرم مالی و ویژگیهای مالکیت و بازار شامل زیر قیمت بودن ، زمان ورود(بازار داغ )، درصد عرضه اولیه ، حجم عرضه اولیه و فاصله زمانی پذیرش و عرضه . متغیّر وابسته، عملکرد مالی آتی شرکت (پس از گذشت سه سال از اجرای IPO) میباشد که توسط معیار بازگشت سرمایه (ROE)، سنجیده میشود. همچنین با توجّه به شرایط عمومی بازار( با درنظرگرفتن درآمدهای نفی، مخارج دولت، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم، ‌رشد اقتصادی و شاخص قیمت بورس)، بازهی مورد مطالعه، به دو زیربازه جداگانه تقسیمبندی شدهاست که به صورت مجزا مورد مطالعه قرارگرفتهاند. در نهایت، به بررسی استواری متغیّرها و آزمون فرضیات در هر زیربازه و در کلّ بازه، پرداخته شدهاست.
ضرورت و اهمیت تحقیق
مطالعات بسیاری در زمینهی عرضه عمومی اولیه صورت گرفته و جنبههای مختلفی از آن مورد بررسی قرار گرفتهاست. یک موضوع مهم در ارتباط با IPOها، مسأله کاهش عملکرد است و مطالعات نشان دادهاست که شواهد بسیاری وجود دارند که عرضههای عمومی اولیه با این مسأله مواجه میشوند. از طرفی، منافع استراتژیک IPO و انگیزههای بسیاری که برای عمومیشدن وجود دارد، نیاز به شناخت دقیق این فرآیند، انگیزههای آن و عوامل کلیدی مؤثر بر آن را ضروری ساختهاست.
اهداف تحقیق
با توجّه به اهمیت استراتژیک عمومیشدن، هدف این پژوهش مطالعهی انگیزههای عمومی شدن، بررسی عواملی که میتوانند بر نتیجهی آن تأثیرگذار باشند و اولویتبندی این عوامل میباشد.
سوالات تحقیق
تحقیق حاضر درصدد پاسخ به پرسش‌های زیر است:
عوامل کلیدی تأثیرگذار بر عملکرد مالی آتی شرکتها پس از نخستین عرضه عمومی کداماند ؟
اولویتبندی عوامل مؤثر بر عملکرد مالی آتی شرکتها پس از عرضه عمومی اولیه، به چه صورت است ؟
هرکدام از این عوامل چه رابطهای با عملکرد مالی آتی شرکت دارند ؟
فرضیات تحقیق
با درنظرگرفتن استواری هر کدام از ده متغیّر مورد بررسی، فرضیات زیر در هر زیربازه و درکل بازه، قابل تحقیق است:
فرضیه۱) سرمایه اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه۲) سوددهی اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه۳) اندازه شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه۴) سن شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه۵) اهرم مالی، تأثیر منفی و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه6) زیرقیمت بودن، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه7) زمان ورود (بازار داغ)، تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه8) درصد عرضه اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه9) حجم عرضه اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه10) فاصله زمانی پذیرش و عرضه، تأثیر منفی و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
مدل تحقیق
پس از مرور اجمالی پیشینهی تحقیق حاضر و بررسی تأثیر عوامل مختلف در اجرای موفقیتآمیز IPO و با مدّ نظر قراردادن مطالعات و مدل‌های مختلف عملکرد مالی آتی شرکتها پس از عرضه عمومی اولیه، خصوصاً مطالعات (جین و کینی (1994)، ریتر (1995)، هبیب و لجنگکویست (2001)، لوگران و ریتر (2004)، باتلر و همکاران (2009)، ون و کائو (2013)) و نیز با در نظر گرفتن فرضیات پژوهش، مدل مفهومی شکل ۱-1 پیشنهاد می‌گردد.
مدل مفهومی تحقیق