عوامل مؤثر در رضایت شغلی و نظریه ی یادگیری اجتماعی

دانلود پایان نامه

– صادقی، ا.، 1382، بررسی میزان فرسودگی شغلی و رابطه ی آن با سلامت عمومی در کارکنان بهداشتی درمانی مرکز روانپزشکی رازی، پایان نامه ی کارشناس ارشد دانشگاه علامه ی طباطبایی تهران.
– عابدی، م.ر.، 1381، بررسی و مقایسه ی اثربخشی روشهای مشاوره ی شغلی به سبک نظریه ی یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و مدل شناختی رفتاری شادمانی بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان رساله ی دکترا، دانشگاه علامه ی طباطبایی.
– عطار، ح.، 1374، بررسی ارتباط بین استرس شغلی با خشنودی شغلی و سلامت روان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران.
– عطار، ح.، 1374، بررسی رابطه ی استرس شغلی با خشنودی شغلی و سلامت روان کارکنان یک مجتمع صنعتی.
– علوی، ا.، 1374، فشارهای عصبی و روانی (استرس)، تهران:مرکز مدیریت دولتی، فصلنامه ی مدیریت دولتی شماره ی20.
– غروری، س.،1381، فرسودگی شغلی. نشریه ی زنان شماره 40. فرسودگی شغلی معلمان و مکانیسم های مقابله، پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
– فروتن، ن.، 1379، ص 37 رضایت شغلی مدیران منبع روزنامه ی همشهری، سال پاتردهم شماره ی4274 ، صفحه ی23 .
– فیاض بخش، ا.، 1388، علائم فرسودگی شغلی مدرس، دانشگاه تهران.
– قاسمی نژاد، ا، سیادت، ع، نوری، ا.، 1382، تعیین رابطه ی جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی دبیران شهرکرد، مجله ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،
دوره ی سوم، سال دوازدهم، شماره ی1، ص 64-45.
– قاسمی نژاد، ا، سیادت، ع، نوری، ا.، 1384، تعیین رابطه ی جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی دبیران شهرکرد، مجله ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ی سوم ، سال دوازدهم،شماره ی 1، ص 64-45
– قاسمی، ع.، 1384، رضایت شغلی و رضایت سازمانی، نشریه ی بازار کار، ش 247 ص 1
– قدیمی مقدم، ملک محمد و حسینی طباطبایی.،1385، مجله ی پژوهش های روانشناختی دوره ی9 ، شماره‌ی 1و 2، شیوع فرسودگی شغلی در بین معلمان و کارکنان سازمان آ .پ و رابطه ی آن با جنسیت، مدرک تحصیلی ، مقطع شغلی و موقعیت جغرافیایی.
– قیصری، ص، محمدی، ح ،1377.، بررسی رابطه یبین ویژگی های شخصی و خشنودی شغلی مربیان تربیتی شهرستان بهبهان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.
– کشانی، ع.، 1377، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در معلمان کودکان عقب مانده ی ذهنی آموزش‌پذیر، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی روانشناسی و علوم. تربیتی دانشگاه تهران، (1377) ص 121.
– گملچ، والترچ و همکاران،1375، استرس در راه موفقیت، مترجم مهرداد فیروزبخت و همکار، انتشارات ابجد، چاپ اول، زمستان.
– مجدیان، م.، 1388، روزنامه ی پیمان، فرسودگی شغلی کارکنان در سازمان.
– محمدی، ص.، 1386، افزایش رضایت شغلی، روزنامه ی همشهری، سال پانزدهم، شماره ی274، صفحه‌ی23
– مرزآبادی، آ، اسفندیار،س.، 1383، بررسی ارتباط بین استرس های شغلی و رضایتمندی شغلی کارکنان سپاه، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
– مدرسی راد، م.، 1382، بررسی رابطه ی تعهد سازمانی کارکنان آ.پ نواحی چهارگانه ی شیرازبا استرس آنان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
– مقیمی، س.م.، 1380، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران: انتشارات ترمه.
– مهدوی و روحی عزیزی، م، م.، 1379، عوامل مؤثر در رضایت شغلی کارکنان، مجله ی اقتصاد تعاون؛ دوره ی جدید، شماره ی 107
– میربلوک بزرگی، ع.، 1386، سلامت و بهداشت روان در مدیریت، مجله ی رشد مدیریت مدرسه.
– میردریکوندی، ر.، 1379، “شغل، رضایت شغلی و روشهای ارزیابی آن” ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی از مؤسسه ی آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
– میرسپاسی طبری، م.، 1387، مجله ی علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره ی 40-36
– میرکمالی، س.م.، 1378، رهبری و مدیریت آموزشی، نشر؛رامین تهران.
– نایک، آ.، 1383، استرس، مترجم مینا اخباری آزاد، انتشارات پیدایش، چاپ اول، پاییز.