عوامل مربوط به خانواده و بزهکاری نوجوانان

دانلود پایان نامه

یافتن علل عمده بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا با تأکید بر عوامل اجتماعی در سطح گروه دوستان ضمن بررسی خانواده و مدرسه سنجش واحد به تصویری شفاف از تأثیر مهمترین عامل اجتماعی از میان متغییرهای مورد بررسی در بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا و همچنین بررسی متغییرها و عوامل مربوط به خانواده و مدرسه که موجب گرایش بیشتر نوجوانان به سمت گروه دوستان، هدف اصلی این پژوهش می باشد. به همین نوع سؤالات و فرضیه ها نیز در راستای اهداف پژوهش مطرح شده است.
پ: سؤالات پژوهش
1-کدام یک از عوامل و متغییرهای خانواده موجب گرایش بیشتر نوجوانان به سمت گروه دوستان می شود.
2- کدام یک از عوامل و متغییرهای مدرسه موجب گرایش بیشتر نوجوانان به سمت گروه دوستان می شود.
3-از میان متغیرهای تأثیرگذار عامل دوستان کدام یک بیشترین تأثیر را بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا داشته است.
ت: فرضیات پژوهش
1-در متغیر خانواده، عدم نظارت و رسیدگی والدین بیشترین تأثیر را در گرایش نوجوانان به بزهکاری و گروه دوستان بزهکار شهر پیشوا دارد.
2-در متغیر مدرسه، تحقیر نوجوانان در طول دوران تحصیل توسط اولیاء مدرسه بیشترین تأثیر را در گرایش نوجوانان به بزهکاری و گروه بزهکار شهرپیشوا دارد.
3-در متغیر گروه دوستان، سپری کردن اوقات با دوستان بزهکار بیشترین تأثیر را بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا دارد.
ث: ضرورت اجرای پژوهش
در برابر افزایش فزاینده بزهکاری نوجوانان به عنوان یک مسأله اجتماعی چاره اندیشی اساسی درباره پیشگیری و درمان آن نیازمند اجرای روش های صحیح و دقیق علمی است که لازمه این امر شناخت خصوصیات فردی و اجتماعی بزهکاران و تشخیص کیفیات ویژه اکولوژی و بررسی منطقه ای بزهکاری می باشد این مهم نهایتاً منجر به این نتیجه می گردد که در اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرایم توسط دستگاه های اجرایی و با همکاری مقامات دانشگاهی می توان منشأ خدمات ارزنده ای در راه نجات هزاران نوجوان بزهکار که اصلاح پذیر و شایسته سازگار شدن مجدد و ادامه کوشش های مشروع اجتماعی هستند، باشد.
ج: روش ها و فنون اجرایی پژوهش
روش شناسی در هر تحقیقی از جمله مقولات بنیادین است که نه تنها چشم انداز علمی تحقیق را روشن می کند بلکه سبب می گردد تا کار داوری و ارزیابی در خصوص اعتبار و روایی با سهولت بیشتری انجام گیرد. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و قابل اطمینان نظام یافته برای بررسی
واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به حل مشکلات است
در پژوهش حاضر نیز از روش های مختلفی استفاده شده است. در بخش نظری از روش اسنادی- کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش های پیمایشی و ملی- مقایسه ای استفاده شده است. برای آشنایی به طور مختصر به معرفی و تعرفه این روش ها می پردازیم:
1-روش اسنادی:
در متدولوژی تحقیق اسناد خود به گونه های متفاوتی طبقه بندی می شوند . در طبقه بندی عام، اسناد شامل:
اسناد کتبی: کتاب، روزنامه و ..
اسناد عددی: آمار و شمارش ها
3. اسنادی که نه عددی و نه کتبی هستند مانند: فیلم، صفحه گرامافون، فلش و … می شوند.
2-روش پیمایشی یا زمینه یابی
روش پیمایشی یکی از صور روش های توصیفی به شمار می رود و به دلایل ملاحظه متغییرهای مختلف در پژوهش های علوم انسانی دارای کاربرد وسیعی است. ” در بررسی بزهکاری نوجوانان و جوانان و مقایسه آن با نوجوانان و جوانان غیر بزهکار با در نظر گرفتن متغییرهای مختلف فردی، خانوادگی،آموزشی و اجتماعی به دلیل انعطاف پذیری در جمع آوری اطلاعات از این روش استفاده می شود. در واقع روش های پیمایشی روشی برای گردآوری داده ها است که در آن از گروه های معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص که برای همه افراد یکسان پاسخ دهند. این پاسخ ها مجموع اطلاعات تحقیق را شامل می شود..
در این روش با تهدید جمعیت مورد مطالعه از طریق نمونه گیری و اعمال شیوه هایی نظیر پرسشنامه یا مصاحبه به آزمون فرضیات مورد نظر پرداخته و نتایج به کل جمعیت مورد مطالعه تعمیم داده می شود. در روش پیمایشی در واقع ما فقط یک گروه نمونه را مورد مطالعه قرار داده و هدف، جمع آوری مستقیم، منظم و مطمئن اطلاعات و تحلیل آن ها به کمک ابزارهای موثق آماری است.
3-عِلّی- مقایسه ای