عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی و آمیخته بازاریابی خدمات

دانلود پایان نامه

حمیدی زاده، محمد رضا، خیرخواه عسکرآباد، محمدرضا، (1391)، “بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران”، فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی، سال چهارم، شماره 8، صفحات 30-45.
خاکی ، غلامرضا ، (1390) ، “روش تحقیق در مدیریت”، چاپ ششم، تهران: انتشارات بازتاب.
رایز؛ اَل، رایز؛ لورا، (1381)، «22 قانون ثابت برای تثبیت نام تجاری»، ترجمه: منیژه بهزاد، تهران: انتشارات سیته.
رنجبران، بهرام، جلیوند، محمد رضا،(1389)،.تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر خرید خودرو های داخلی (مطالعه موردی خودروی سمند شرکت ایران خودرو) ، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
روستا، احمد، ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالمجید، (1390)، “مدیریت بازاریابی”، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات سمت.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه،(1387)، «روشهای تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ هفتم تهران : انتشارات آگاه.
سکاران ، اوما ، (1382)، “روشهای تحقیق در مدیریت ، تهران ، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی .
سکاران ، اوما ، 1388، “روشهای تحقیق در مدیریت ، تهران ، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
عبدالوند، محمدعلی، غفاری آشتیانی، پیمان، (1388)، ” ارائه الگویی برای ارزیابی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بازار خدمات (مطالعه موردی: بانک های شهرستان اراک)”، پژوهش های مدیریت تابستان، 20(81):35-51.
عسگری لاسکی، مسعود، (1391)، بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان در بین دانشجویان دانشگاه گیلان”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
غفاری آشتیانی، پیمان – موسوی بصری، سید مسلم – قهاری، بتول – محمودوندی، زهرا ، (1388)، “نقش و اثربخشی تبلیغات شفاهی و بازاریابی ویروسی “، نشریه: مدیریت «میثاق مدیران »شماره 41، صفحات 63 تا 67.
کاتلر, فیلیپ و آرمسترانگ, گری، (1384)، “اصول بازاریابی”, ترجمه ی بهمن فروزنده , نشر آتروپات, تهران.
کاتلر، فیلیپ، « ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی»، ترجمه: کامبیز حیدرزاده، تهران: انتشارات کساکاوش، چاپ دوم، 1383.
گل پرور، محسن و نادی، محمد علی(1389)، ارزش هاى فرهنگى و انصاف : عدالت سازمانى، رضایت شغلى و ترک خدمت، 207- فصلنامه تحقیقات فرهنگى، دوره سوم، شماره 9، ، صص 228.
محب علی، داود، فرهنگی، علی اکبر، (1390)، “مدیریت بازار (مدیریت بازاریابی)”، چاپ پنجم، انتشارات امیر کبیر، تهران.
محمدیان، محمود، (1382)، “مدیریت تبلیغات:، نشر حروفیه، تهران.
محمدیان، محمود، آقاجان، عباس، (1381)، “آسیب شناسی تبلیغات در ایران، به شیوه تعاملی”، نشرحروفیه، تهران.
مرتضوی ،فاطمه ،(1389)، تاثیر مبادله دانش تجربی مصرف کنندگان در تبلیغ شفاهی بر ارزش استنباط شده مصرف کننده و وفادای مشتری؛ چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی.
مشایخی، بیتا، جلالی، فرزانه، (1391)، “ارزشهای فرهنگی و حاکمیت شرکتی“، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره چهارم، شماره پیاپی (14)، صفحات 51-66.
نادری، عزت الله وسیف نراقی ، مریم، 1378،”روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی”،تهران ، دفتر تحقیقات
نایب زاده، شهناز، (1385)، ارزش از نگاه مشتری ماهنامه تدبیر سال هفدهم شماره 174، ص 13.
نوروزی، عبداله و قلندری، (1388)، کمال. تبلیغات و درگیری ذهنی مشتری با محصول، ماهنامه تدبیر، سال بیستم، شماره 211.
نوروش، ایرج و سپاسی، سحر (1384)، «بررسی رابطه ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران»، بررسی حسابداری و حسابرسی ،سال دوازدهم ،شماره 40 ،ص ص 96-81.
نوری، هدایت اله ، سوری، فرشاد ، کاظمی، زینب ،غلامی، علیرضا (1391) بررسی تبلیغات شفاهی و تحلیل تاثیر آن بر جذب گردشگران روتایی مطالعه موردی روستاهای هدف گردشگریشهرستان پاوه، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره24، ص83-102
یعقوبی، مریم، آقارحیمی، زهرا، کریمی، سعید، جوادی، مرضیه، (1390)، “عوامل مؤثر بر ترجیح بیماران در انتخاب یک بیمارستان بر اساس عوامل آمیخته بازاریابی خدمات در بیمارستان های منتخب اصفهان”، مجله پژوهشی حکیم، دوره چهاردهم، شماره دوم، صفحات 106-114.
Akroush, M., Al-Mohammad, S (2010) “The effect of marketing knowledge management on organizational performance: An empirical investigation of the telecommunications organizations in Jordan”, International Journal of Emerging Markets, Vol. 5 No. 1, 2010, pp. 38-77.