عوامل موثر بر تعهد سازمانی و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

دانلود پایان نامه
ساعتچی؛ محمود، کامکاری؛کامبیز،عسکریان؛ مهناز.( 1389) آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش
ساعدی ،مریم ،گرجی ،محمد باقر،بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی بر اساس مدل JDI،، پژوهش های تربیتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد،شماره چهاردهم ،بهار 1387 ،صص68-64
سکاران، اوما،1390، روش‌های تحقیق در مدیریت،دکترمحمد صاحبی،دکتر محمود شیرازی، ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری،چاپ نهم
سلطانی ،مرتضی ،1382،مدیریت اخلاق در سازمان ،تدبیر،شماره 132
شجاعی، امیراحمد، ابوالحسنی نیارکی، فرشته تحلیل اخلاق: تقوی، ملکات، رفتار، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره چهارم، شماره 4، خرداد 90
طالب‌پور، مهدی، امامی، فرشاد، 1385، بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه‌های نواحی هفت‌گانه مشهد، فصلنامه پژوهشی در علوم ورزشی، شماره 12، صص32-15
عباس زادگان ، سید محمد، 1384،مدیریت بر سازمان های نا آرام ،چاپ چهارم ،تهران ،کویر،ص220-222
عباس‌زاده، حسن، 1385، اخلاقیات در سازمان‌ها با تأکید بر دیدگاه اسلامی، ماهنامه تدبیر شماره 177، صص 102-101
عطاران، سعید، (1386)، رابطه اخلاق سازمانی و رضایت شغلی در بین مدیران شعب بانک ملت در سطح شهرستان قم، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران،دانشگاه علامه طباطبایی
فرامرز قرامکلی، احد، 1382، اخلاق حرفه‌ای، چاپ سوم، نشر مجنون، قم
فرهنگی، علی‌اکبر و حسین‌زاده، علی. 1384، دیدگاه‌های نوین درباره تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر
فقیهی ،ابولحسن،رضایی منش ،بهروز ،1385،اخلاق اداری سیری در گذشته و حال ،فصلنامه مطالعات مدیریت ،شماره 47
فلاح مهنه، تورج، اسدیان، محمد، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان و ارائه یک مدل پژوهشهای تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره پنجم سال 84، صص34-10
قلی‌پور، آرین، 1386، مدیریت رفتار سازمانی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران
کلهر ،منوچهر ،1383 ،مقدمات رفتار اداری ،حدیث امروز ،تهران ،چاپ اول
کوهستانی، حسینعلی ، شجاعی‌فر، حبیب‌الله ،رابطه رضایت شغلی مدیران دانشگاه‌ها با تعهد سازمانی آن‌ها در دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی،سال دوم، شماره پنجم ،زمستان 89،صص 26-11
گیوریان ،حسن ،1379،نقش اخلاقیات در توسعه سازمان ،فصلنامه علمی کاربردی مدیریت دولتی ،شماره 47
گیوریان ،حسن ،1384،نقش سطوح اخلاقی در تصمیمات سازمانی ،تدبیر ،شماره 169
لوتانز ،ف ،1375،رفتار سازمانی ،ترجمه غ ،سرمد ،تهران ،انتشارات سازمان برنامه ریزی آموزش عالی
مرادی ،محمد ،خاتونی ،مرضیه ،ضیغمی ،رضا ،هاشمی جهانی ،حسن ،شیخی ،محمد رضا،1392،بررسی رابطه تعهد حرفه ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی – آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،ماهنامه پژوهش دانشور رفتار، دانشگاه شاهد ،مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره ششم، شماره 2
مدنی ،حسین،زاهدی محمد جواد ،تعیین اولویت عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان ،مجله جامعه شناسی ایران ،1384،دوره ششم ،تهران ، صص 23-3
مرتضوی، شهناز، 1372، بهره‌وری نیروی انسانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و امنیت شغلی، فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشگاه حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، دوره سوم.
مشبکی، اصغر، تعهد و وجدان کاری و تحول اداری، مجله فرهنگ و تعاون، 1388، شماره 20
مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 1390، پژوهشنامه مدیریت، جلد دوم، انتشارات راه‌دان، تهران