عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان و توانمندسازی کارکنان

دانلود پایان نامه

نادری و همکاران
1386
افزایش توانمندی‌های کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت پالایش نفت اصفهان
تنها در مؤلفه‌های مسئولیت‌پذیری، راهبرد گزینی، سازگاری، رقابت و یادگیری صورت پذیرفته و در سایر مؤلفه‌ها، این افزایش کمتر از حد متوسط بوده است.
عابسی، سعید و همکاران
1388
شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی کارکنان سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی استان یزد)
توانمندسازی به‌عنوان متغیر وابسته تأثیر متغیرهای تعهد، سازگاری و مشارکت روی توانمندسازی به‌صورت مستقیم و ارتباطات، آموزش، حقوق و دستمزد و شرایط کارکنان بر توانمندسازی به‌صورت غیرمستقیم است.
بختیاری،حسن
1389
پژوهشی نقش راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی مدیران
در بین راهبردهای مدیریتی عامل تدارک منابع بیش‌ترین تأثیر و عامل ساختار کمترین میزان تأثیر را در توانمندسازی مدیران داشته‌اند
بیگ زاد، جعفر و همکاران
1389
ویژگی‌های شغلی با نیاز به کسب موفقیت کارکنان
نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های شغلی و نیاز به کسب موفقیت و ابعاد آن وجود دارد و تفاوت معنی‌داری بین میزان رابطه ویژگی‌های شغلی با نیاز به کسب موفقیت در بین کارکنان زن و مرد، بین کارکنان در گروه‌های سنی مختلف، بین کارکنان مجرد و متأهل، بین کارکنان با سنوات کاری مختلف و بین کارکنان با سطح تحصیلات مختلف وجود دارد.
معمار زاده، غلامرضا
1389
عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
دو عامل توجه به رشد قابلیت‌های فردی کارکنان و پیشرفت سازمان با توجه به سبک مدیریت و راهبری منابع انسانی دسته‌بندی شدند. دسته‌بندی عوامل حاصل از تحلیل عاملی، مشابه دسته‌بندی الگوها و نظریه‌های مورد بررسی نبود. بر اساس معادله خطی به‌دست آمده، عامل دوم یعنی عامل توجه به رشد قابلیت‌های فردی کارکنان و پیشرفت سازمانی، به میزان بیشتری در توانمندسازی کارکنان این مجتمع تأثیر دارند
نصری، رضا
1390
وضعیت عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام
متغیر محیط کاری بیش‌ترین تأثیر مثبت و مستقیم بر روی توانمندسازی کارکنان داشت و به طور غیرمستقیم و منفی از طریق بهینه‌سازی فرایندها، اطلاعات دانش و مهارت شغلی و مشخص بودن اهداف و مسئولیت‌ها بر روی توانمندسازی تأثیر گذاشته است.
منبع: یافته های تحقیق
2-3-2) بهره‌وری