عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان و کارکنان سازمان بهزیستی

دانلود پایان نامه

زاهدی، شمس السادات وهمکاران /1390/ افزایش اعتماد عمومی بر پایه ارتقای فرهنگ پاسخگویی/ پژوهشنامه مدیریت اجرایی/ علمی – پژوهشی/ سال سوم/ شماره 5/ صص 94-69.
زنومگا، پیوتر (1386) اعتماد نظریه جامعه شناختی، ترجمه‌ی غلامرضا غفاری، نشر شیراز، چاپ اول، تهران.
ساجدی، فضل‌اله – امیدواری، اعظم (1386) کارکنان توانمند و سازمان‌های امروز، تدبیر، شماره 181، صص 67-65.
سکاران، اوما (1388) روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه‌ی محمد صائبی و محمود شیرازی، موسسه آموزش عالی و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ ششم، تهران.
شاهرکنی،‌ سید حبیب‌اله (1381) مدیریت توانمندسازی کارکنان، توسعه مدیریت، شماره 39، صص 48-44.
شایگان، فریبا (1387) بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس (مطالعه موردی شهر تهران) فصلنامه دانش انتظامی، سال دهم، شماره2.
شیرزاد کبریا، بهارک، شعبانی زنگنه، فاطمامه، (1390)، بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ارشد مناطق آموزشی شهر تهران و روحیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی ، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره چهارم، 124-105.
ضیاء کاشانی/ لعیت السادات (1388) نقش توانمندسازی منابع انسانی در اثربخشی سازمان‌ها، مجله‌ی صنعت لاستیک ایران، شماره 53. صص101-94.
ضیایی، محمدصادق- نرگسیان، عباس- آیباغی اصفهانی، سعید (1387) نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره1، 67-86.
عبدالباقی، عبدالمجید – دلوی، محمدرضا (1387). اعتماد کلید ثروت‌های نامرئی، تدبیر، شماره 190.
عبدالهی، بیژن – نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1385) توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی، نشر ویرایش، چاپ اول تهران.
فرهنگی وهمکاران(1390)« بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزاردرنظام بانکی ازمنظرمدیران وکارکنان» پژوهش های مدیریت درایران-مدرس علوم انسانی –دوره 15-شماره 3-صص 189-169.
قرایی‌پور، رضا (1387) رهبری خدمتگزار، نشریه صنعت خودرو، شماره 124.
قربانیان، عظیمه وهمکاران (1389)، “رابطۀ سبک رهبری (تحول آفرین، تبادلی، عدم مداخله گر) مدیران و رضایت شغلی تکنسین های فوریتهای پزشکی در شهرستان اصفهان”، 17-1.
قلی پور، آرین – پیروان‌نژاد، علی (1387) ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی، تعیین نقش دولت الکترونیک، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 12. شماره1.
قلی‌پور، آرین – پورعزت، اصغر- حضرتی، محمود (1388). بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی، نشریه مدیریت دولتی، شماره4.
قلی پور وهمکاران(1388)« بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان های دولتی» نشریه مدیریت دولتی، دوره1، شماره2 ،صص118-103.
محمدپور، کمال (1386) تاثیر ویژگی‌های شغلی بر توانمندی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
منوریان، عباس – نیازی، حمیدرضا (1385) عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. سومین کنفرانس توسعه‌ی منابع انسانی.
موغلی، علیرضا – حسن‌پور، ‌اکبر – حسن پور، محمد (1388) بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 2، صص 132-119.
مهرام، بهروز، دشتی رحمت آبادی، مرضیه، (1388)، ” تأثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد” ، 16-7.
نرگسیان، عباس (1386) رهبری معنوی در سازمان‌های معاصر، تدبیر، شماره 189.
نصراصفهانی وهمکاران(1390)«رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و مؤلفه های آن در کارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان» پژوهشهای مدیریت- سال چهارم ، شماره یازدهم،صص 124-105.