عوامل موثر بر رضایت مشتریان و خدمات بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه
بررسی تطبیقی رابطه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان در بانک های دولتی و خصوصی
بررسی رابطه کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان
بررسی تأثیر سطح تحصیلات کارکنان بر نحوه ارائه خدمات و رضایت مشتریان
بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک ها
5-6) محدودیتهای تحقیق
هر محققی در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج مطلوب با مشکلاتی مواجه می شود که لازم است آنها را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها گام بردارد. انجام این تحقیق نیز با مشکلات مختلفی مواجه بوده که عمده آنها عبارتند از:
مشکلات خاص مربوط به توزیع پرسشنامه جهت گردآوری داده‌ها
عدم تمایل بسیاری از مشتریان بانک جهت تکمیل پرسشنامه
استفاده از روش نمونه برداری غیراحتمالی در دسترس
منابع و مآخذ
منابع فارسی
آذر ،عادل و مومنی ،منصور (1380)،”آمار و کاربرد آن در مدیریت”،سمت،جلد دوم،چاپ پنجم
بابائی ،ابوالفضل،”ارزیابی تصویر ذهنی مردم از بانکها”،ماهنامه تخصصی بازاریابی شماره 26
پیترز،دان،(1381)، “بازاریابی تک به تک”،علی عیاری،اول،فرا
تارخ محمد جعفر،(1383) ” امور مشتریان الکترونیکی” انتشارات کتاب یوسف،چاپ اول
تورپین، دومینیک،(1374)، “هفت دستور طلایی برای جلب رضایت مشتری”، تدبیر،شماره 58،ص6
حافظ نیا، محمد رضا.(1384)، ” مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی”، انتشارات سمت.
حسنی، داوود، (1386)، “ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات نوین بانک صادرات مازندران”، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حق شناس کاشانی، فریده، (1382)، “نقش اعمال مدیریت موثر بازاریابی در جذب و حفظ مشتری”، پنجمین کنفرانس بین المللی بازاریابی
خاکی ، غلام رضا.(1388)، ” روش تحقیق در مدیریت” ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ دوم.
خسروداد، مژگان، (1384)،” بررسی مقایسه ای رضایت مشتریان در بانکا های صادرات و پارسیان در سطح شهر تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، ص 2
دیواندری، علی و دلخواه، جلیل،(1384)، “تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن”، پژ.هشنامه بازرگانی، شماره 37
دیواندری،علی(1381)جزوه کارگاه آموزشی مشتری مداری و مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت
را سو چپس،ریچارد،”مشتری ،کاربرد علوم رفتاری در خدمات مشتری”،ترجمه سید احمد امیر شاهی،ماهنامه گزیده مدیریت،شماره 11
سرمد و دیگران .(1380). ” روش های تحقیق در علوم رفتاری” ، انتشارات آگاه
سکاران، اوما (1388)، ” روشهای تحقیق در مدیریت” ، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ ششم.