عوامل موثر بر سرمایه گذاری و صادرات کالاهای صنعتی

دانلود پایان نامه

3.08
سوم
سیاست امتیازات دولتی
2.62
چهارم
رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی
2.48
پنجم
بر طبق جدول 21 عوامل موثر بر جذب سرمایه گذارهای داخلی با توجه به رتبه بدست آمده از آزمون فریدمن، بعد ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی با میانگین رتبه 3.73 در رتبه اول و امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساختهای پیشرفته (3.1) و معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه (3.08) در رده های بعدی قرار گرفتند. همچنین بعد رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی با میانگین رتبه 2.48 در رتبه اخر عوامل جذب سرمایه گذارهای داخلی قرار گرفت.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه
در این فصل ابتدا به خلاصه ای از تحقیق و یافته های ان اشاره می شود ، سپس به بحث و نتیجه گیری در مورد نتایج فرضیات و نتیجه گیری کلی و در انتها بر اساس یافته های تحقیق به ارائه پیشنهادات برخاسته از تحقیق و پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی اشاره شده است .
5-2 خلاصه تحقیق
مناطق آزاد تجاری_صنعتی یا مناطق پردازش صادرات و واردات به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازار های جهانی مورد توجه اغلب دولتمردان و اقتصاددانان قرار گرفته است . امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند چین ، کره جنوبی و تایوان نشان می دهد که می توان با ایجاد مناطق آزاد تجاری امکان جذب سرمایه گذاری را فراهم آورد و به توسعه صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود. مناطق آزاد در ایران براساس تبصره ی 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی _اجتماعی ، جمهوری اسلامی ایران کم و بیش با دلایلی شبیه آنچه برای سایر کشورها مطرح بود و با در نظر گرفتن اصل مهم در ایجاد مناطق آزاد یعنی جذب سرمایه خارجی و توسعه صادراتی به منظور دستیابی به اهدافی مانند تسریع در اجرای امور زیربنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، ایجاد اشتغال ، سرمایه گذاری ، تولید و صادرات کالاها ایجاد شد( تقی زاده ،1389، ص 125). با نگاهی به آمارهای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو به وضوح میتوان یافت که هنوز سرمایه گذاری داخلی ( 773میلیارد ریال )موثری که خود زمینه ساز جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد صورت نگرفته است. این منطقه از موقیت استثنایی در حمل و نقل و ترانزیت کالا به واسطه اتصال به بازارهای اروپا و اسیای میانه برخوردارد است. لذا منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو علاوه بر هم مرزی با ترکیه و نخجوان، همجوار با ارمنستان و منطقه قفقاز بوده و گلوکاه کریدور شمال و جنوب(رقیب کانال سوئز در خشکی) و نقطه اتصال آسیا و اروپا می باشد. با توجه به اهمیت مواصلاتی استراتژیک قفقاز برای ایران، انجام عمده مبادلات و آمد و شدهای تجاری و سیاسی بین ایران و روسیه و اروپا از این محور می باشد.
به همین جهت این منطقه نیاز به جذب سرمایه گذارهای داخلی جهت بهره گیری حداکثری از موقیت استثنایی خواص میباشد. با عنایت به موارد ذکر شده و اهمیت موضوع سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد و تاثیر آن بر پیشیرد اهداف تعیین شده برای این مناطق این پرسش اساسی پیش می آید که عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد ماکو چه عواملی هستند؟ و هر یک از این عوامل به میزان بر جذب سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو تاثیر دارد؟
در این پژوهش میدانی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری داخلی منطقه آزاد ماکو و به منظور مطالعه و بررسی اهداف این تحقیق که شامل چند بخش جداگانه بود پرسش نامه ای تهیه و برای جامعه آماری که در سال 1393 در منطقه آزاد ماکو بودند ارسال شد. در یافته های توصیفی نتایج زیر حاصل شد :
بر اساس نتایج به دست آمده 14.5 درصد (36 نفر) از اعضای نمونه آماری دارای سن زیر 30سال می باشند در حالی که 46.4 درصد افراد 31 تا 40 ساله و 29.4درصد نیز افراد 41 تا 50 بالا ذکر شده می باشند لذا بیشترین تعداد افراد نمونه آماری را افراد بین 31-40 سال تشکیل داده اند.
12.9 درصد (32 نفر) از اعضای نمونه آماری دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم ، .08 درصد (2 نفر) دارای تحصیلات دکتری با کمترین فراوانی و 46.0 درصد (114 نفر) دارای تحصیلات لیسانس می باشند.
همچنین میزان 16.9 درصد (42 نفر) دارای سابقه تا 5 سال، 34.7 درصد (86 نفر) دارای سابقه 6 الی 10 سال سابقه کاری میباشند.
مجموع پاسخگویان مورد مطالعه در این پژوهش 248 نفر میباشند. 84.7 درصد(210نفر) پاسخگویان را مرد و 15.3 درصد (38 نفر) پاسخگویان را زن تشکیل میدهند.
نتایج توصیفی میانیگین عوامل موثر بر سرمایه گذاری داخلی منطقه آزاد ماکو نشان داد که عامل رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی با میانگین 4.59 کمترین میانگین و عامل ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی با میانگین 4.788 بیشترین میزان را داشت.
آزمون فرضیات نشان داد که :
مولفه امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساختهای پیشرفته بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو تاثیر دارد.
مولفه سیاست امتیازات دولتی بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد.
مولفه رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد.