عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر وفاداری مشتری

دانلود پایان نامه
امامی میبدی، علی. “اصول اندازه گیری کارایی و بهره‌وری”. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. 1379.
پیروزفر، اکبر. “بانک و بانکداری در ایران”. انتشارات بانک ملت.
توتونچیان، ایرج. “پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری”. نشر توانگران. تهران. 1379.
دکتر فرهنگ ، منوچهر. “فرهنگ علوم اقتصادی”. انتشارات البرز . ویرایش هفتم.
رضائیان، على. “اصول مدیریت”، چاپ هفتم، تهران، انتشارات سمت، 1374.
ریموند.پی.نو،”مدیریت مالی”، جلد اول، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، تهران، انتشارات سمت، 1373.
طاهری، شهنام. “بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها”، 1385
فردریک میشکین،”پول، ارز و بانکداری”، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، تهران، انتشارات سمت، 1376.
مرهد گریفین، “رفتار سازمانی”، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، چاپ دوم، تهران، انتشارات مروارید، 1375، پیشگفتار.
مشبکی، اصغر. “مدیریت رفتار سازمانی”، تهران، نشر ترمه، 1377.
مهرگان، محمدرضا؛ «مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، تحلیل پوششی داده‌ها»، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 1383
مهرگان، محمدرضا و شاهبندرزاده، حمید؛ «ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد شعب بانک بااستفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندشاخصه»، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 20، (پائیز و زمستان 1384) صص107-124
د)پایاننامهها
بابائی، بئاتریس. “اندازه گیری و بررسی کارایی در بانکهای تجاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها در ایران (مطالعه موردی بانک ملی)”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس،1385.
حبیب زاده، رضا. ” اندازه‌گیری کارایی شعب ممتاز بانک صادرات ایران و شاخص مالم کوئیست با استفاده از تحلیل فراگیر داده‌ها”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی ،1385.
سلحشور، عبدالحسین. “بررسی بررسی عوامل موثر در کارآیی مدیریت مدرسه از نظر مدیران و دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی ،1374.
شیخ الاسلامی، سید جلال ناصر. “بررسی برخی عوامل موثر بر کارایی کارمندان در ادارات دولتی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 1377.
شیخ الاسلامی، ناصر. ” بررسی برخی عوامل موثر بر کارائی کارمندان در ادارات دولتی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،1377.
علیزاد صانع، نیلوفر. ” ارزیابی کارایی سیستم بانکی با استفاده از متدلوژی تحلیل پوششی داده‌ها مورد پژوهی شعب بانک صادرات ایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا ،1378.
غلامرضا خاکی، “تعیین نظام گرایانه ابعاد انسانی در فرآیند تصمیم‌گیری کمیته‌های بهره‌وری وزارت صنایع”، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، 1376.
قاسم پور مطلق، عاطفه. ” بررسی میزان کارایی و تعیین عوامل موثر بر آن در شعب بانک رفاه کارگران در تهران با استفاده از تکنیک ‏‎DEA”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا ،1383.
کاردگر، محمدجواد. ” شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک مسکن با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی ،1385.