عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و تئوری رفتار برنامه ریزی شده

دانلود پایان نامه
مهدوی، غلامحسین و کریمی، زهره، (1393) « بررسی عوامل موثر بر تمایل حسابرسان در استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات: دیدگاه حسابرسان مستقل »، مجله دانش حسابداری، سال 5، شماره 16، صص 31-7
صنایعی، علی و خزایی پول، جواد و شمسی، عبدالحمید و حسینی، محمدسلطان، (1393) « تحلیل موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارت ورزش و جوانان استان فارس با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی »، مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 2، صص 341-325
ثابت، شکوفه و باب الحوائجی، فهیمه، (1391) « بهره گیری از فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی شهری استان مرکزی»، فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی، سال اول، شماره 4، صص 32-17
مولایی هشجین، نصرالله و مرادی، محمود و محمدی، مهدی، (1391) « نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار روستایی شهرستان مشکین شهر »، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 44، شماره 4، صص 168-147
میرحسینی، مریم و کنجکاو منفرد، امیررضا، (1392) « بررسی عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان یزد »، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 18، صص 120-107
رضایی کلیدبری، حمیدرضا و علیخان گرگانی، روح الله و رودگرنژاد، فروغ و قربانی نصرالله آبادی، علیرضا (1392) « سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته»، کتاب، فصل چهاردهم، صص 419-401
فراهی، احمد و فال سلیمان، محمود و حجی پور، محمد و فلزی، مرتضی و حقدوست، ناهید (1393) « گسترش فناوری اطلاعات، دولت و فضاهای روستایی(مورد مطالعه: روستاهای استان خراسان جنوبی)»، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال 4، شماره 14، صص 86-76
کردستانی، غلامرضا و هادی لو، علی اصغر (1390) « رابطه بین میزان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها»، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال 3، شماره 10، صص 187-163
قربانی زاده، وجه الله و حسن نانگیر، سیدطه و رودساز، حبیب (1392) « فراتحلیل عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران»، پژوهشهای مدیریت در ایران، دوره 17، شماره 2، صص 19-1
رستگارپور، مریم،(1392)، « عوامل انگیزاننده موثر در پذیرش فناوری اطلاعات(TAM) در واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان »، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،ص 30
عبدالوند، محمدعلی و عبدالعظیمی، حمید (1391) « بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی از تلفیق دو مدل “پذیرش تکنولوژی” و “تئوری رفتار برنامه ریزی شده” با ریسک و سود ادارک شده توسط مصرف کننده»، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 15، تابستان 91، صص 14-1
نوری، علی و خداداد حسینی، سیدحمید و ذبیحی، محمدرضا (1392) « پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 67، صص 136-111
قربانی پیرعلیدهی، فاطمه و علی بیگی، امیرحسین و صی محمدی، سمیره (1392) « بررسی مدل پذیرش فناوری IPM در بین باغداران شهرستان دالاهو»، مجله پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، سال 6، شماره 4، صص 123-107
زنجیرچی، سیدمحمود و کنجکاو منفرد، امیررضا و حاتمی نسب، سیدحسن و نوری، ابوالفضل و ستارزاده، هادی (1391) « مدل پذیرش تکنولوژی توسعه یافته جهت اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک- مطالعه موردی: شعب بانک تجارت شهرستان یزد»، مجله مدیریت بازاریابی، پاییز91، شماره 16، صص 15-1
محمدی، علی و امیری، یاسر (1392) « شناسایی و تبیین عوامل موثر بر پذیرش نوآوری فن آوری اطلاعات در سازمان های دولتی با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری»، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 5، شماره 4، صص 218-195
قربانی زاده، وجه الله و حسن نانگیر، سیدطه و رودساز، حبیب (1392) « فراتحلیل عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران»، پژوهشهای مدیریت در ایران، دوره 17، شماره 2، صص 19-1
عطافر، علی و خزایی پور، جواد و پورمصطفی خشکرودی، مهدی (1391) « عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هفتم، شماره 18، صص 156-131
رضایی دولت آبادی، حسین و خزایی پور، جواد و شعبانی نفت چالی، جواد (1391) « بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی»، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول، صص 110-93
نفری، ندا و عالیخانی، علی و غم خوار، افسانه (1390) « طراحی مدل پذیرش فناوری اطلاعات در شرکت ملی گاز ایران براساس مدل پذیرش فناوری دیویس»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صص 16-1
نصری، مصطفی و حاجی حیدری، نسترن و نظری، محسن (1391) « بررسی تاثیر ویژگی های فروشگاه اینترنتی B2C در قصد خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن»، مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، دوره 4، شماره 4، صص 146-127
صنایعی، علی و سلیمیان، حمیده (1391) « تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش مجازی با تأکید بر عوامل درونی»، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزشی، جلد 7، شماره 4، صص 270-261
محبی اسفلی، معصومه و زمانی میاندشتی، ناصر (1392) « به کارگیری اینترنت توسط دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس بعثت: استفاده از مدل پذیرش فناوری TAM»، مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال ششم، شماره 2، صص 96-85
نوری، علی و ذبیحی، محمدرضا و خداداد حسینی، سیدحمید (1392) « پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره 67، صص 136-111
فهامی، ریحانه و زارع، حسین (1392) « عوامل موثر بر پذیرش فناوریهای جدید در آموزش از راه دور با استفاده از مدل پذیرش فناوری، مطالعه موردی دانشگاه پیام نور اصفهان »، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال4، شماره 1، صص 80-67