عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و تئوری رفتار برنامه ریزی شده

دانلود پایان نامه

مومنی راد، اکبر و علی آبادی، خدیجه، (1391) « بررسی کیفیت رشتۀ فناوری اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی »، فصلنامۀ اندازه گیری تربیتی، سال 3، شماره 7، صص 131-115
مددی، یگانه و ایروانی، هوشنگ و محمدی، یاسر، (1393) « بررسی عوامل موثر بر آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام وظایف سازمانی کارشناسان و اعضای هیات علمی-مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران»، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 6، شماره 1، صص 144-127
عطافر، علی و خزایی پور، جواد و پورمصطفی خشکرودی، مهدی (1391) « عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هفتم، شماره 18، صص 156-131
زمانی، بی بی عشرت و لیاقتدار، محمدجواد و محمدی، امین و ببری، حسن (1392) « مقایسه میزان خودکارآمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم در بهکارگیری فناوری اینترنت و عوامل مؤثر برآن»، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد هفت، شماره 4، صص 285-271
نوری، علی و خداداد حسینی، سیدحمید و ذبیحی، محمدرضا (1392) « پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 67، صص 136-111
ترجمان، فریبا و روشنی، نسیم، (1390) « بررسی عوامل موثر بر کاربرد آموزش الکترونیکی برای آموزش زنان روستایی در شهرستان ایلام»، نشریه پژوهش های روستایی، سال 2، شماره 2، صص 68-55
اناری نژاد، عباس و صفوی، علی اکبر و محمدی، مهدی،(1391) « ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه کاوی-مطالعه موردی: آموزش عالی ایران»،فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات ایران، سال 4، شماره 12و11، صص 25-19
جوادی بورا، محمدعلی و ابراهیم زاده، عیسی و فرج اللهی، مهران و سرمدی، محمدرضا،(1390) « طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور»،فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال 2، شماره 1، صص 98-79
پاپزن، عبدالحمید و مهدی زاده، حسین و معتمدی نیا، زهره،(1390) « رابطه آموزش های زیست محیطی با آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیران شرکتهای کشاورزی»،فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال 2، شماره 1، صص 139-119
فرزانه، جبرئیل، (1392)، « بررسی مشکلات خودآموزی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی مدارس آموزش از راه دور از دیدگاه دانش آموزان»، مجله روانشناسی مدرسه، دوره 2، شماره 4، صص 169-154
رهنمای رودپشتی، فریدون و نیکومرام، هاشم و بنی طالبی دهکردی، بهاره،(1393) « حسابداری و تکنولوژی»،فصلنامه دانش حسابداری و حسابداری مدیریت، سال 3، شماره 10، صص 164-151
فرجی، زهرا و علی بیک، محمدرضا و جمشیدی، روح انگیز،(1390) « امکان سنجی آموزش از راه دور از طریق اینترنت برای کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران»،فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 8، شماره 1، صص 22-14
عبدالوند، محمدعلی و عبدالعظیمی، حمید،(1391) « بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی از تلفیق دو مدل پذیرش تکنولوژی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده با ریسک و سود ادراک شده توسط مصرف کننده »،مجله مدیریت بازاریابی، شماره 15، صص 14-1
مجتهدزاده، ریتا و ابراهیم زاده، عیسی و زندی، بهمن و سرمدی، محمدرضا و علیپور، احمد، (1390) « تعیین نوع مناسب محتوای الکترونیکی برای برنامه های آموزش مداوم اینترنتی جامعه پزشکی در ایران »،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره 11(4)، صص 392-382
عگبهی، عبدالحسین و معرف زاده، عبدالمهدی و مشتاقی، سعید، (1391) « بررسی موانع پداگوژیک در توسعه آموزش الکترونیکی: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز »،دوفصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سال 3، شماره 4، صص 48-39
رضایی، مسعود و موحد محمدی، حمید و اسدی، علی و کلانتری، خلیل، (1390) « شناسایی سیاست های لازم برای توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی »، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-42، شماره 1، صص 66-57
الهی، شعبان و کنعانی، فاطمه و شایان، علی، (1390) « طراحی چارچوبی برای عوامل موثر بر گرایش دانشجویان مجازی به یادگیری الکترونیکی و سنجش آن »، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 60، صص 80-59
رضایی راد، مجتبی، (1391) « شناسایی عوامل موفقیت در اجرای برنامه آموزش الکترونیکی در آموزش عالی »، پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال 9، دوره 2، شماره 6، صص 115-106
فضل علیزاده، رضا و آقازاده، احمد و قدسی، احقر، (1391) « بررسی تطبیقی و تحلیلی نظام آموزش عالی از راه دور در کشورهای انگلستان، هند و ایران »، پژوهش در برنامه ریزی درسی ، سال 9، دوره 2، شماره 5، صص 48-28
رستگارپور، مریم،(1392)، « عوامل انگیزاننده موثر در پذیرش فناوری اطلاعات(TAM) در واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان »، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،ص 22
برات دستجردی، نگین و عرفان، آرزو، (1391) « بررسی عوامل موثر در گرایش به ازدواج اینترنتی در بین دانشجویان(با رویکرد آسیب شناسانه به ازدواج اینترنتی) »، مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره 2، صص 82-65
علی آبادی، خدیجه ، (1392) « بازنگری برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی»، فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال 8، شماره 26، صص 69-45
قاضی نوری، سیدسپهر و سرآبادانی، ابوالقاسم و فرازکیش، مهدیه، (1391) « استخراج راهبرد ملی فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاهی »، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 16، شماره 3، صص 201-175
موحدی، محمدمهدی و معتمدی، مجید و کتال، علی، (1390) « بررسی نقش فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت ارتباطات سیار استان »، فصلنامه مدیریت، سال 8، شماره 21، صص 78-67