عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

سعی شود که به استعداد دانش آموزان نیز اهمیت بیشتری داده شود.
پیشنهادات مربوط به فرضیه هشتم تحقیق:
در راستای ارزشیابی میزان یادگیری دانش آموزان سعی شود که از روش های مختلف ارزشیابی استفاده شود.
استفاده از ارزشیابی به عنوان اصلاح کننده و نه ابزاری تنبیهی می تواند در ارتقاء یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مثمرثمر باشد.
پیشنهادات پژوهشی تحقیقی
پیشنهاد می شود که بر روی کارایی وسایل تکنولوژیکی مدارس شهر تهران مطالعه ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی آشنایی معلمان و دست آندرکاران آموزشی با نحوه استفاده از تکنولوژی آموزشی مطالعه‏ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی اثربخشی روش های ارزشیابی مورد استفاده در مدارس هوشمند و عادی مطالعه ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی سطح توانمندی دانش آموزان و میزان فعالیت های غیردرسی دانش آموزان مطالعه‏ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی موانع توانمندسازی مربیان مدارس در استفاده از وسایل تکنولوژیکی مطالعه‏ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی میزان اعتماد آموزگاران و اولیای دانش آموزان نسبت به استفاده از تکنولوژی در مدارس مطالعه ای صورت پذیرد.
محدودیت‏های تحقیق
از جمله محدودیت‏هایی که پژوهشگر در پژوهش حاضر با آنها مواجه بوده است عبارتند از:
این پژوهش در سطح شهر تهران انجام شده و جامعه آماری آن دانش آموزان دبیرستانی منطقه 6 تهران می باشند. لذا نتایج این پژوهش را نمی توان به کل جامعه و سایر گروه های سنی تعمیم داد.
فقدان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب و جامع درباره موضوع پژوهش در جامعه مورد پژوهش.
به دلیل بی اعتمادی دانش آموزان با توجه به شرایط سنی آن ها درتکمیل پرسشنامه، این کار بعضا با دشواری هایی روبروبود.
گسترده بودن موضوع یکی ار مشکلات پژوهش مذکور بود به این علت که بهره گیری از تکنولوژی مدارس هوشمند به صورت یکنواخت صورت نمی گیرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انواع و سطوح آموزش نیروی انسانی و دلایل نیاز به آموزش کارکنان

منابع فارسی
آموزش و پرورش شهر تهران . (1389). نقشه راه مدرسه هوشمند. چک لیست ارزیابی.
احمدی، حسین و ویرجینیاری، ماری.(1382). آموزش الکترونیکی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره و حجازی، الهه. (1388). روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
درانی، کمال و رشیدی، زهرا، (1386)، “بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دبیران مدارس هوشمند شهر تهران با تاکید بر مدل پذیرش فناوری اطلاعات (ITAM)”، پژوهش در نظام های آموزشی; 1(1):23-46.
رحیمی نیا ، فریبرز و علیزاده، مسعود. (1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد(. مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی، 10 (1)، 170 – 1.
زمانی، بی بی عشرت، قصاب پور، بیتا و جبل عاملی، جلال (1389)، بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فراروی مدارس هوشمند، نوآوری های آموزشی 9(36):79-100.
شفیع پورمطلق، فرهاد و یارمحمدیان، محمدحسین، (1390)، “ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل موثر بر برنامه های درسی پاسخگوی ادراک شده در مدارس هوشمند”، پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی)؛ 8(29-28):72-83.