عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و عوامل کلیدی مدیریت دانش

دانلود پایان نامه
فرضیه فرعی سوم پژوهش « بین حذف دانش بی اعتبار و یادگیری کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد» .
با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون میزان همبستگی این دو متغیر در سطح معنی داری 0.95 برابر شد با 0.577 و سطح اعتبار 0.001 و با توجه به سطح اعتبار قابل قبول 0.05 این فرضیه تأیید گردید.
فرضیه فرعی چهارم پژوهش « بین خلق دانش ویادگیری کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد» .
با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون میزان همبستگی این دو متغیر در سطح معنی داری 0.95 برابر شد با 0.598 و سطح اعتبار 0.001 و با توجه به سطح اعتبار قابل قبول 0.05 این فرضیه تأیید گردید.
3-5) سایر نتایج بدست آمده حاصل از پژوهش
– در بررسی تعداد ساعات شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان مشخص گردید محدودیتهایی بصورت سیستمی وجود دارد؛یکی از این موارد محدودیت امتیاز آموزشی در سیستم پرسنلی کارکنان بانک صادرات به 360 امتیاز که معادل 1224 ساعت آموزشی میشود محدود است و اکثر کارکنان بانک در اوایل دوران خدمت خود این امتیاز را بطور کامل بدست می آورند و در دوره های آموزشی بعدی متأسفانه رغبتی برای شرکت در این دوره ها ندارند.
– دوره های موردنیاز مشاغل تخصصی در واحدهایی که نیاز به آموزشهای تخصصی متناسب با شغل مورد تصدی دارند معمولاً برگزار نمی گردد و کارکنان بانک اکثراً در طول خدمت خود از طریق آموزش سینه به سینه از همکاران با سابقه خود آموزشهای مورد نیاز خود را فرا می گیرند.
– دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان بیشتر در غیر ساعات اداری بطور معمول بعد از ساعت 4 بعدازظهر برگزار می شود و اکثر کارکنان از برگزاری این دوره ها در این ساعات با توجه به خستگی ناشی از کار اداری ناراضی بوده و عملاً بهره وری این دوره ها را پایین ارزیابی می نمایند.
4-5) بحث و نتیجه گیری
با انجام پژوهش حاضر مشخص گردید مؤلفه های چهار گانه مدیریت دانش بر یادگیری کارکنان تأثیر مثبت دارند و هر یک از فرضیه های تحقیق با توجه به آزمونهای بعمل آمده تأیید گردیدند. در ادامه، نتایج تحقیقات و پژوهشهای قبلی که در راستای این تحقیق می باشند در ذیل آورده می شوند:
هدف مدیریت دانش، ایجاد یک سازمان یادگیری و شراکت با ایجاد جریانی بین مخازن اطلاعات ایجاد شده توسط افراد قسمتهای مختلف شرکت ( مالی، عملکرد،هوش رقابتی و غیره ) و مرتبط کردن آنها است ( گاندی، 2003 ).
پس از اشارات مفید و تعریف برخی از مفاهیم پایه ای نظیر دانش، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی، ما یادگیری را در ذات مدیریت دانش و نقشی که یادگیری در ساختار درازمدت عملکرد سازمانی بر عهده دارد؛ سراغ داریم( آلکس بنت و دیوید بنت1، 2003 ).
همچنین بر اساس یافته های آلکس و دیوید بنت ( 2003 ) مدیریت دانش از طریق ایجاد شبکه دانشی مشتمل بر کارکنان، مدیران و رهبران و در ساختار سازمانی تشکیل یافته از همکاری تیمی و فرهنگ یادگیری و اشاعه دانش، قابلیتهای یادگیری سازمانی را بهبود بخشیده و نتایجی همچون چالاکی سازمانی را نیز به دنبال دارد.
به نظر کارنیرو2 ( 2001 ) سامانه های حمایت از یادگیری به عنوان جزء لاینفک تلاشهای مدیریت دانش محسوب می گردند و مدیریت دانش و برخی فعالیتهای آن نظیر اشتراک گذاری دانش خود منجر به افزایش یادگیری سازمانی و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می گردد. بر طبق این دیدگاه، سازمانها می توانند به منزله مکانهایی برای توسعه روابط و اداره گروههای کاری باشند که در فرآیندهای یادگیری به بهبود دانش منجر شده و به انجام بهتر سطوح عملکرد کمک کنند.
به عقیده کارل کالست3 ( 1999 ) مدیریت دانش با استفاده وسیع از فن آوری اطلاعات و بهبود فرایندها و پیشنهاد راه و روشهای جدید و نیز استفاده از تجربه دیگران، زمینه یادگیری سازمانی را فراهم نموده و موجب کسب سود اقتصادی بیشتر می شود.
1. Alex Bennet & David Bennet
2. Carneiro
3. Carl Kalst
با شناسایی و انتشار دانش در سطح سازمان، شرایط جهت یادگیری سازمانی برای کارکنان سازمان فراهم میشود و کارکنان سازمان می توانند به سهولت از ایده ها، تجارب و دانش افراد دیگر استفاده نمایند (پیلار4 ، 2005 ).
مهدی ملک ثابت ( 1389 ) در تحقیقی با عنوان « بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی در وزارت راه و ترابری » به این نتیجه رسید که : رابطه مثبت و معنا داری میان مدیریت دانش و یادگیری سازمانی وجود دارد. همچنین وجود رابطه مثبت مابین مؤلفه های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی از نتایج این تحقیق بود.
مریم یعقوب زاده قمی ( 1387 ) در تحقیقی با عنوان « بررسی رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی در سازمان نقشه برداری کل کشور » به این نتیجه رسید که : با توجه به اینکه مدیریت دانش رابطه مثبتی بر روی یادگیری در سازمان دارد برای ارتقاء یادگیری در سازمان می بایست مدیریت دانش را افزایش داد.
محسن حسن بیگی ( 1389 ) در تحقیقی با عنوان « ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاههای کشور» به این نتیجه رسید که : تمامی عوامل کلیدی مدیریت دانش تأثیر مثبتی بر خلاقیت و یادگیری سازمانی دارند.
4. Pilar
5-5) پیشنهادات
پیشنهادهایی در راستای فرضیه های تحقیق به شرح ذیل ارایه می گردد :
فرضیه اصلی پژوهش « تأثیر مثبت بکارگیری مدیریت دانش بر یادگیری کارکنان »