عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و مبانی رفتار سازمانی

دانلود پایان نامه
1. قلیچ لی،بهروز،1389،مدیریت دانش، فرایند خلق،تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها، انتشارات سمت
2. حسنوی رضا، اخوان پیمان، سنجقی محمد ابراهیم،1390، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، انتشارات آتی نگر
3. قربانی زاده وجه الله، 1387، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش، انتشارات بازتاب
4. ابیلی خدایار، موفقی حسن، 1386، دریچه ای برمفاهیم نوین مدیریتی با تاکیدبرمنابع انسانی،انتشارات سارگل
5. الوانی سیدمهدی ، ناطق تهمینه ، فراحی محمد مهدی ، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 1386 ، سال دوم، شماره 5
6. سبحانی نژاد مهدی، شهابی بهنام، یوزباشی علیرضا، 1389، سازمان یادگیرنده ، انتشارات یسطرون
7. آذری، مهرداد، 1380 ، مدیریت دانش، عملکردها و چالشها، تدبیر، دوره 2، شماره 114،صفحه 49-46
8. آقایی فیشانی، تیمور، 1377، خلاقیت و نوآوری در انسانها و سازمانها. نشر ترمه
9. اخوان، پیمان و مصطفی جعفری ،1387، ناکامی مدیریت دانش درسازمانها، مجله تدبیر، شماره 161
10. ارباب شیرانی، بهروز،1385، تبیین عناصر لازم برای خلق دانایی و تعیین روش اندازه گیری آنها در سازمان های مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
11. الوانی، سید مهدی،1388، مدیریت عمومی، نشر نی
12. ایران‌زاده‌، سلیمان‌،1388، جهانی‌ شدن‌ و تحولات‌ استراتژیک‌ در مدیریت‌ و سازمان‌، چاپ‌ شمس‌
13. برگرون، برایان،1386، اصول مدیریت دانش، ترجمه منوچهر انصاری، موسسه کتاب مهربان نشر
14. برگرون، برایان،1386، مبانی مدیریت دانش، ترجمه دکتر محمد قهرمانی، سید محمد باقری، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
15. نژاد ایرانی، فرهاد1381، مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمانها، انتشارات پیک سبحان
16. حبیبی باغی، معصومه1384، بررسی رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت از دیدگاه کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، دانشگاه شهید بهشتی
17. فایرستون، ژوزف، ال روی، مارک مک1387، مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید، ترجمه دکتر احمد جعفرنژاد، دکتر خدیجه سفیری، مؤسسه کتاب مهربان نشر
18. رابینز، استیفن پی،1378، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
19. رادینگ، آلن1383، مدیریت دانش، ترجمه دکتر محمد حسین لطیفی، انتشارات سمت
20. رضائیان، علی،1374، اصول مدیریت، انتشارات سمت
21. میرمیران، سید جلیل،1384، خلاقیت و نوآوری، کتابخانه ملی ایران
22. محمدی فاتح اصغر، سبحانی محمدصادق، محمدی داریوش،1387، مدیریت دانش رویکردی جامع، انتشارات پیام پویا
23. سید نقوی، میرعلی و یعقوبی، سیامک1385، نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژیهای منابع انسانی سازمان، اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک
24. لطیفی ، محمد حسین ، 1386 ، مدیریت دانش موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات ، انتشارات سمت
25. اسماعیلی، علی حسین،1373، «ضرورت و اهمیت آموزش کارکنان»، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره دهم شماره 3 صفحه 30-29
26. عالم تبریز اکبر، علیرضا محمد رحیمی،1387، مدیریت دانش و برنامهریزی منابع سازمان با نگرش سیستمهای اطلاعاتی، انتشارات صفار- اشراقی