فرآیندهای سازمانی و محدوده جغرافیایی

دانلود پایان نامه

3- در پژوهش حاضر اگرچه تأثیرگذاری اهمیت مشتری بر رفتار ناکارآمد معنادار نبود، اما اگر اهمیت و مدیریت روابط با مشتری به‌گونه‌ای راهبردی گردد که مرزهای استقلال حرفه‌ای حسابرس را مخدوش نکند، علاوه بر آنکه می‌تواند در جهت کسب برتری رقابتی و سودآوری و نیل به اهداف بلندمدت مؤسسات حسابرسی به کار گرفته شود بلکه باعث افزایش کارایی، ارتقای کیفیت کار و کاهش زمان حسابرسی می‌شود. از همین رو این ابزار باید به‌عنوان یک وسیله رقابتی مهم برای توسعه‌سازمانی تلقی گردد.
4- ایده آل نبودن وضعیت رفتار کارآمد موضوع استنباط شده از داده‌های گردآوری‌شده است که نیازمند توجه جدی شرکای مؤسسات حسابرسی است. گفتنی است که وضعیت رفتار کارآمد چندان نامطلوب نبوده است اما یافته‌ها نشان می‌دهند که رابطه مثبتی بین فشار بودجه زمانی و رفتار ناکارآمد برقرار است که موضوعی قابل‌تأمل بوده و مستلزم توجه بیش‌ازپیش شرکای مؤسسات حسابرسی به موضوع فشار بودجه زمانی و فرهنگ اخلاقی است. علاوه بر مطالب مذکور، کاهش فشار بودجه زمانی به‌منظور کاهش گزارش کمتر از واقع زمان، دیگر توصیه حاصل از نتایج پژوهش می‌باشد.
5- با توجه به معنی‌دار شدن اثر رفتارهای ناکارآمد بر تغییر شغل پیشنهاد می‌شود که مدیران و حسابرسان نسبت به اثرات انواع رفتارهای ناکارآمد حساس بوده و سعی کنند آن‌ها را از زندگی کاری خود حذف کنند.
5-4-2- پیشنهادهای پژوهش‌های آتی
1- در این پژوهش سعی شد تنها چهار عامل (پیچیدگی کار، استقلال حسابرس، اهمیت مشتری و فشار بودجه زمانی) به‌عنوان رفتار ناکارآمد بررسی گردد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود تأثیر سایر عوامل احتمالی (مانند تأثیر تجربه، سیاستها، ساختارها، محیط و فرآیندهای سازمانی و …) نیز موردبررسی قرار گیرد.
2- در پژوهش حاضر سعی شد فاکتورهای مورد اشاره تنها در مؤسسات حسابرسی واقع در شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد. لذا پیشنهاد میگردد این فاکتورها در مؤسسات حسابرسی سایر شهرهای ایران نیز مورد پژوهش قرار بگیرد.
3- استفاده از نمونههای با حجم بزرگتر و دورههای زمانی طولانیتر، شاید بتواند نتایج پژوهش حاضر را تغییر داده و تصویر حقیقیتری از رابطه بین اجزاء پژوهش را به تصویر بکشد.
5-5- محدودیت‌های تحقیق
در فرآیند تحقیق علمی، مجموعه شرایط و مواردی وجود دارد که خارج از کنترل محقق میباشد، ولی به طور بالقوه میتواند نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد. برخی از این محدودیتها ذاتی و برخی ناشی از شرایط محیطی و محدودیت زمانی تحقیق میباشد. ضرورت دارد نتایج تحقیق علمی، با مدنظر قرار دادن محدودیتهای موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. محدودیت این تحقیق به شرح زیر بوده است:
این پژوهش در محدوده جغرافیایی شهر تهران انجام‌شده است که ممکن است نتایج آن قابل‌تعمیم به تمام حسابرسان و مؤسسات حسابرسی کشور نباشد.
محدودیت‌های ذاتی ابزار اندازه‌گیری، یعنی پرسشنامه شامل پایین بودن نسبی درصد استرداد پرسشنامه‌های عودت داده‌شده.
محدودیت‌های نمونه‌گیری؛ نمونه انتخاب شده پژوهش حاضر توسط محقق، تنها شامل مدیرفنی، سرپرست ارشد و سرپرست مؤسسات حسابرسی میباشد. ازاینرو نتایج نیز ممکن است تنها قابل تعمیم به همین گروه سازمانی باشند.
5-6- جمع‌بندی فصل پنجم
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها خلاصه‌شده و با تحلیل آن‌ها سعی گردید تا به فرضیه‌های پژوهش پاسخ داده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان از تأثیر عوامل پیچیدگی کار، استقلال حسابرس و فشار بودجه زمانی بر رفتار ناکارآمد و در نتیجه تأثیر آن بر تغییرشغل داشت. این در حالی است که عامل اهمیت مشتری مورد تأیید قرار نگرفت. بنابراین پس از بیان نتایج حاصل از بررسی هر یک از فرضیه‌های پژوهش، پیشنهادهایی کاربردی و مطالعاتی از سوی محقق ارائه گردید.
منابع مآخذ
منابع مآخذ
منابع فارسی
الوانی، سیدمهدی و دانایی‌فرد، حسن. (1381). تئوری نظم در بی‌نظمی و مدیریت، تهران: انتشارات صفار اشراقی.
باغومیان، رافیک. (1385). فرهنگ حسابرسی و اخلاق حرفه‌ای: ضرورت بازاندیشی در اصول بنیادی حسابداری و حسابرسی، حسابدار، دوره بیست ویکم، شماره 5 (پیاپی 178)، ص 19-40.
پاکروان، لقمان. (1390). استقلال در حسابرسی، حسابرس، دوره یازدهم، شماره 54، ص 1-11.
تنانی، محسن و نیکبخت، محمدرضا. (1389). آزمون عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی. دوره دوم، شماره دوم، شماره پیاپی (4)، ص 111-132.
جامعه حسابداران رسمی ایران. (1366). آیین رفتار حرفه‌ای. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.