فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه

فاضل، حمید. (1371)،” نقش مناطق آزاد در جلب سرمای ههای خارجی”، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، ص 170.
قادری، اسماعیل، فرجی راد، عبدالرضا و بروجی، سمیرا .(1390).”جایگاه گردشگری در سیاست ها و برنامه های توسعه مناطق آزاد(مطالعه موردی: قشم)”، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، سال اول، شماره 1، صص 114 – 101 .
قانون و آئین‌نامه مربوط به جذب و حمایت سرمایه‌های خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، دفتر سرمایه‌گذاری،
قره‌باغیان، م. (1376). فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، ص302.
کامران، حسن(1381). “علل توسعه نیافتگی مناطق آزاد ایران”. تحقیقات جغرافیایی . شماره ۶۵و ۶۶: ۴۲-۳۲.
کریمی امیری، خدیجه(1381).” بررسی ظرفی تهای بالقوه و بالفعل مناطق آزادتجاری به منظور راهبردتوسعه صادرات”،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کریمی کیا، اسما و مقدم، محمد.(1391).” بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند”.مجله اقتصادی – ماهنامه بررسی مسائل و سیاس تهای اقتصادی شماره های 6 و 7، صفحات5- 28.
کریمی، ولی اله (1376)،”بررسی موانع جذب سرمای هگذاری در منطقه آزاد کیش”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم انسانی.
گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از مناطق آزاد، خردادماه 1387
لطیفی، غلامرضا و امین آقایی، مهرناز.(1385).”جایگاه مناطق آزاد در برنامهریزی، منطقهای ایران، فصلنامهی علوم اجتماعی، شمارهی36. ص77-102.
لطیفی، غلامرضا؛ امین آقایی، مهرناز.(1385). “تحلیل وضعیت مناطق آزاد ایران»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی. شماره ۲۳۱و ۲۳۲: ۲۳۳-۲۱۸.
مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، تهران: ریاست جمهوری، معا ونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین مقررات سال 1385
محمدی الموتی، مسعود.(1374)، “مناطق آزاد واثرات اقتصادی و بازرگانی آن”، چاپ اول، تهران.مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، فروردین، ص3.
مرتضوی،1.(1378). قانون جذب حمایت سرمایه‌های خارجی جامع و شفاف نیست. ، روزنامه مناطق آزاد، شماره 46، شنبه 8 خرداد 1378، ص 8
مرشدی، ا. (1387). جستاری در اندیشه‌های ماهاتیر محمد»، جهانی‌سازی استعمار، ایران، شماره 3979 پنجشنبه 27 تیرماه 1387، ص 17.
معاونت پژوهش. (1385). “مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی”، تهران: ریاست جمهوری، ، تدوین و تنقیح قوانین مقررات.
موثقی، سید احمد. کرم زاده ، مسلم .(1390).” بررسی تاثیر ثبات سیاسی بر توسعه”. فصلنامه سیاست دانشگاه تهران.مقاله 18، دوره 41، شماره 3، صفحه 321-340.
مهرگان، محمد رضا.(1383).”پژوهش عملیاتی پیشرفته”، انتشارات کتاب دانشگاهی، چاپ اول.
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگان.(1383)، “مقررات صادرات و واردات”، تهران: انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی، فروردین.
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.(1374)،”مجموعه قوانین ومقررات خدمات اقتصادی- بازرگانی”، چاپ اول، آبان.
نافذی علمداری، محمدصادق .(1390).”شناسایی فرصت های کسب و کارهای گردشگری در منطقه آزاد ارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
ناهیدی محمدرضا, آذرکسب اصغر, محمدنژاد جواد, علی محمدی اصل ابراهیم. (1390). ” عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس و اولویت بندی آنها بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. نشریه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), دوره 2 , شماره 9 ; از صفحه 155 تا صفحه 180.
وزارت امور اقتصادی و دارایی.(1373).”ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری و صنعتی”، چاپ اول.
وفاداری، کاظم.(1374)،” نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه صادرات غیرنفت”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
Amelia U Santos – Pauline (2000), “Trade Liberalization and Export Performance in Selected Developing Countries”.
Aradhna, Aggarwal (2005), “Performance of Export Processing Zones: A Comparative Analysis of India, Srilanka and Bangladesh”.