فرآیند تصمیم‌گیری و جرم شناسی کاربردی

دانلود پایان نامه
2- اجتماعاتی که بر حسب علاقه و منافع مشترک تعریف می‌شوند. (کلوب‌ها و انجمن‌ها)
3- اجتماعاتی که بر مبنای تعلق و وابستگی تعریف می‌شوند (احساس تعلق خاطر رابطه‌یی یا مکانی) البته این انواع اجتماعات می‌توانند با همدیگر همپوشانی داشته باشند. Beyer, Lorraine) R(1993),)
اسمیت نیز مفهوم اجتماع را در بستر سیاست عمومی به سه موضوع مرتبط می‌دارد:
1- عکس العملی است که علیه (سیاست گزاری) در مقیاس و متمرکز مطرح می‌شود و معمولاً بر مرکزیت زدایی برای اجرا و مشارکت در تصمیم‌گیری تأکید می‌شود.
2- مردم برای رفع نیازهای عمومی و مشترک و مسائل و مشکلاتی که با آنها دست به گریبانند با همدیگر مشارکت یاملاقات داشته باشند.
3- رویه‌ها و سیاست‌های عمومی می‌بایست در راستای تقویت ساختارهای غیر رسمی و داوطلبانه عمل نموده و در جریان باشد.
لذا با توجه به برداشت‌های مختلف از اجتماع و ترکیب این دو مفهوم از پلیس اجتماع محور، اصطلاحی مبهم و غیر ملموس ساخته است که برای فهم بهتر پلیس جامعه محور به چند تعریف از آن پرداخته می‌شود. کلمه اجتماع در پیوند با کار پلیسی از تاریخ میانه دهه 1960 در ایالات متحده و از اوایل دهه 1970 در انگلستان و استرالیا نمایان شد. پلیس جامعه محور در ادبیات موجود در قالب سه رهیافت مورد بحث قرار گرفته است:
الف- رویکرد کل گرایانه ، پلیس جامعه محور را بعنوان رویکردی می‌بیند که آثار هر جنبه از سازمان پلیس در فرهنگ صنفی پلیس انعکاس داده شده است.
ب) فقط به مثابه یک الگو یا واحد درون سازمانی پلیس می‌بیند.
ج) عنوانی است که به اقدامات پلیس در مقیاس کوچک معمولاً محلی گذاشته شده است که طراحی برخی از روشهای برخورد غیر مقابله‌ای پلیس با اجتماع است.
استنینگ پلیس جامعه محور را برخی از ترتیبات کار پلیسی می‌داند که در پی واگذاری بخشی از نقشهای مهم به خود «اجتماع» است تعریف پلیس جامعه محور را می‌توان رویکرد جدید پلیس دانست که مجموعه‌ای از برنامه‌های معطوف به تقویت تعاملات اجتماعی پلیس و گروههای اجتماعی از طریق گوناگون همچون تشکیل انجمن‌های مشورتی محله‌ای و با تأکید بر حل مسأله از طریق گفت و گو را در بر می‌گیرد. (عبدالرحمانی ،1383 : 44)
تا ازطریق تقویت مشارکت فعال شهروندان با پلیس به کاهش ترس از جرم، حل مشکلات مربوط به جرایم، جلوگیری از وقوع آن و افزایش نظم و امنیت اجتماعی با تأکید بر حفظ حقوق و کرامت انسانی و مشروعیت اقدام پلیس، بپردازد. (عبدی ، 1383: 19 )
پلیس جامعه محورراهبرد و خط مشی با هدف دستیابی به کنترل موثر و کارآمد جرایم و کاهش ترس از جنایات توسعه ی کیفیت زندگی باگسترش خدمات پلیس و مشروعیت کار پلیس از طریق تکیه بر منابع جامعه که درصدد تغییر شرایط جرم خیز هستند را داشته که این امر مستلزم مسئولیت پذیری بیشتر پلیس و سهیم شدن بیشتر و فعالتر جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری و توسعه بیشتر به حقوق و آزادی‌های مدنی است. (فرید من ، 1373 : 10)
مبحث دوم : پیشگیری
از جمله مباحث مهم در جرم شناسی ، بحث پیشگیری از جرم است که خود شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است . لذا به لحاظ اهمیت بحث و کاربردی بودن آن ، ابتداء به مفهوم لغوی و سپس به مفهوم اصطلاحی پیشگیری می پردازیم ، که روح و جوهره مفهوم لغوی در معنی اصطلاحی حفظ شده است .
گفتار اوّل : مفاهیم پیشگیری از جرم
مفهوم لغوی : لغت پیشگیری در منابع فارسی به معنای رفع، جلوگیری، مانع شدن و از پیش مانع چیزی شدن تعریف شده است .
واژه پیشگیری در سایر منابع نیز چنین آمده است:
«جلوگیری، دفع، صیانت، مانع شدن، جلوبستن»
«اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات بد و ناخواسته»
پیشگیری یا جلوگیری کردن (to prevent) هم به معنای پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن و هم به معنی آگاه کردن و هشدار دادن است.
مفهوم اصطلاحی : مرکز بین المللی پیشگیری از جرایم، پیشگیری را چنین تعریف می‌کند:
«هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی، از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجاد کننده‌ی این مشکلات به روش علمی شود، پیشگیری از جرایم است ».
پیشگیری از جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی برای نخستین بار توسط انریکوفری، پرچم دار مکتب تحققی یا اثباتی مطرح شد و امروزه شاخه‌ای در جرم شناسی به نام جرم شناسی پیشگیری» ظهور یافته که بسیار مورد توجه سازمانهای پلیس و دادگستری می‌باشد.