فرآیند تصمیم‌گیری و دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه

روش‌شناسی تحقیق
دستیابی به هدف‌های تحقیق زمانی میسر می‌شود که جستجوی شناخت یا روش‌شناسی به شکلی درست انجام پذیرد. از این رو اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی خواهد بود. به عبارت دیگر، روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف جزء پژوهش‌های کاربردی است.زیرا اولا این پژوهش نظریه‌های آزموده شده در جوامع دیگر را به منظور شناسایی و حل مسئله پیش‌رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده است، و ثانیا تاکید آن بر شناسایی موثرترین اقدامات بوده و کمتر به چرایی و چیستی علل توجه کرده است. این تحقیق از نظر نوع روش توصیفی(غیر آزمایشی) است. یعنی هدف آن توصیف شرایط یا پدیده مورد بررسی است. نباید از یاد برد که تحقیق توصیفی می‌تواند صرفا بر اساس شناخت بیشتر شرایط موجود با یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری انجام پذیرد. این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و به مطالعه ویژگی‌ها و صفات عناصر/اشیاء پرداخته و وضعیت فعلی جامعه را در قالب چند صفت مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف نهایی از انجام پژوهش حاضر مدل ارائه مدل ضد پولشویی است که با جمع آوری اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتار‌های مشکوک به پولشویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌های مورد نیاز را تولید و ارائه مینماید. برای این منظورر ابتدا با مرور دقیق پیشینه تحقیق و اسناد و مدارک آرشیوی(اعم از قوانین و مقررات، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) گام‌های ضروری برای اجرای پروژه برداشته شد. اجرای پروژه شامل دو فاز اصلی بدون ناظر و نظارت‌شده بود. از آنجا که در دنیای واقعی امکان دسترسی به جدولی که شامل داده‌‌های ملقب به برچسب مشکوک و یا غیر مشکوک باشد، نداریم، ضرورتا از خروجی فاز یک که یک مرحله از خبرگی کارشناسان ضد پولشویی بر روی آن انجام شده بود به عنوان برچسب برای ورودی فاز نظارت‌شده استفاده نمودیم. در کنار این دو فاز یک شاخص پولشویی که در حقیقت یک میانگین هندسی از تلفیق رفتار مشتریان می‌باشد و همچنین یک شاخص خطی برای جدا کردن دانه درشت‌‌ها و حذف گردش‌‌های مالی ناچیز معرفی نمودیم سپس به بررسی نتایج مدل اجرا شده پرداخته شد و نتایج آن در جدول ارائه گردید.
شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها
بررسی داده‌‌های قابل دریافت
با توجه به زیر بنای اصلی پروژه که همانا داده‌‌های واقعی بانکی میباشد در این مرحله باید یک بررسی جامع بر روی داده‌‌های بانک انجام گردد که شامل شناسایی بانک اطلاعاتی، جداول تعریف شده در بانک اطلاعاتی، فیلد‌های اطلاعاتی و ارتباطات بین جداول، میباشد.
الف) بررسی داده‌‌های سیستم بانکداری متمرکز.
بانکداری متمرکز به عنوان یک نرم افزار جامع و متمرکز در بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد و اطلاعات بانک شامل تراکنش‌ها و اطلاعات مشتری و سپرده در محل مرکز داده بانک جمع آوری می‌گردد. برای دسترسی به اطلاعات این سیستم می‌توان از گزارش گیری از سیستم مقداری از داده را تهیه نمود اما این موضع شامل کل داده‌‌ها نمیشود و ضمناً کند و وقت گیر خواهد بود، لذا برای نتیجۀ بهتر میبایست مطالعه روی دسترسی مستقیم به بانک اطلاعاتی مد نظر باشد.
برای بررسی داده‌‌های موجود پس از اخذ مجوز‌های مربوطه، دسترسی دیدن به بانک اطلاعاتی فراهم گردید سپس با کنار هم گذاشتن داده‌‌های موجود در جداول بانک اطلاعاتی، اطلاعات مورد نیاز به انبار داده پولشویی منتقل شد.
بررسی سایر اطلاعات موجود در بانک
در هر بانک اطلاعات مختلفی در جا‌های مختلف تولید و علاوه بر اطلاعات بانکداری متمرکز نگهداری می شود که می تواند شامل اطلاعات جنبی یا تولید توسط سیستم‌های جزیر‌ه‌ای باشد ویا حتی اطلاعات دیگری که از بانک‌های دیگر یا شبکۀ شتاب اخذ میگردد. لذا در این مرحله کلیۀ اطلاعاتی که در بانک موجود است می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد.
در این مرحله اطلاعات دیگری که مربوط به مشتریان میباشد و احتمالاً در سیستم‌های دیگر بانک موجود میباشد گردآوری به سرور اصلی منتقل گردید.
بررسی محدودیت‌‌های بانک در ارائه اطلاعات
با توجه به ارزشمند بودن اطلاعات و مسائل محرمانگی که در بانک‌ها مطرح میباشد ارائه کلیۀ اطلاعات بانکی به عنوان یک محدودیت مطرح می باشد که عدم ثبت برخی اطلاعات نمونه از محدودیت‌‌هائی میباشد که نیاز به بررسی دارد.
به همین دلیل تنها بخش محدودی از فیلد‌‌های اطلاعاتی بانک در اختیار این پروژه قرار گرفت. در همین بخش نیز محدودیت دیگر به عدم ثبت شماره مشتری و عدم فاش کردن منبع داده باز میگردد.
بررسی محدودیت‌های بانک اطلاعاتی
با توجه به حجم بالای اطلاعات انجام عملیات و اجرای الگوریتم‌های مختلف با توجه به محدودیت‌های پردازش و حجم داده‌‌ها نیاز به بررسی دارد.
بانک اطلاعاتی موجود از نظر سرعت و امکان دسترسی به داده‌‌ها محدودیتی برای این پروژه قائل نبوده است.
مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه .
با توجه به نوع الگوریتم انتخاب شده برای هر قسمت و روش‌های معمول در آمایش داده‌‌ها می‌بایست این فاز قبل از یکپارچه سازی داده‌‌ها برای کل داده‌‌ها انجام گیرد و سپس برای هر قسمت گزید‌ه‌ای از داده انتخاب گردد.
ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی .
برای پیاده سازی مدل مورد نظر و اخذ داده‌‌ها برای وارد کردن به مدل‌های مختلف با توجه به محدودیت هر مدل و قالب‌های تعریف شده در ابزار‌های داده‌کاوی فرمت مناسب برای هر قسمت می‌بایست طراحی و مورد استفاده قرار گیرد. در صورت ارتباط مستقیم با بانک اطلاعاتی موجود دربانک و استفاده از تکنولوژی ای تی ال میتوان همه نوع داده را برای استفاده به انبار داده منتقل نمود و در صورتی که امکان دسترسی مستقیم به داده‌‌ها وجود نداشته باشد می‌توان با فرمت فایل‌‌های پشتیبان اس کیو ال اطلاعات بانک را دریافت نموده و به سرور پولشویی منتقل کنیم.