فرآیند تصمیم گیری خرید و عناصر آمیخته بازاریابی

دانلود پایان نامه
شرکتها میتوانند با برنامههایی از قبیل خدمترسانی، آموزش و … در روز زمین، روز هوای پاک، اعیاد مذهبی و … به جوامع محروم، همراه با ترفیع ارزشهای علامت تجاری خود کمک نماید.
مدیران شرکتها میتوانند با درگیر نمودن مستقیم و غیر مستقیم مصرفکنندگان در اقدامات بشردوستانه یا زیستمحیطی و اخلاقی که شرکت در آن فعالیت دارد، علاوه بر آگاه نمودن مصرفکنندگان از اقدامات شرکت، از داوطلبان و علاقهمندان بخواهد در این اقدامات با شرکت همکاری نماید. بدین وسیله علاوه بر ایجاد حس همکاری، نوعی اعتماد و تصویری مثبت از شرکت برجای خواهد ماند.
ارائه کارتهای ویژه مصرفکنندگان، در فروشگاهها که پس از خرید به آنان تعلق میگیرد، خاصیت این کارتها به گونهای است که مصرفکننده با عرضه آنها میتواند به صندوقهای خیریه کمک نماید.
مدیران شرکتها با استفاده بیشتر ازنمادهای حمایت از محیطزیست و جامعه در تبلیغات تلویزیونی جهت ترفیع و معرفی محصولات، میتوانند حضور گستردهتری در بازار داشتهباشند.
انتخاب نوع ابزارهای تبلیغاتی توسط شرکتها باید به گونهای باشد که حس نوعدوستی مصرفکننده را برانگیزاند تا بدین وسیله با خرید از محصولات شرکت، خود را فردی حامی جامعه احساس نماید.
شرکتها میتوانند با پشتیبانی از فعالیتهای عمومی جامعه، مانند برگزاری پیادهرویهای خانوادگی، کوهنوردیهای جمعی و یا سایر فعالیتهای گروهی، پیوند و ارتباط خود را با مصرفکنندگان حفظ و تداوم بخشند.
5-4 پیشنهادهای تحقیق برای پژوهشهای آتی
با توجه به اینکه برخی محدودیتها مانع پوشش تمامی ابعاد مورد نظر تحقیق حاضر گردید، پیشنهاد میشود در راستای تکمیل و توسعه دانش کاربردی در زمینه مدیریت ارزش به عنوان پایه و اساس در فلسفه بازاریابی، پژوهشهای ذیل نیز اجرا گردد:
بررسی تاثیر مسئولیتاجتماعی شرکتها بر تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان در صنایع دیگری که رو به اشباع شدن میباشند.
بررسی تاثیر مسئولیتاجتماعی شرکتها بر تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان با میانجیگری آمیخته توزیع.
بررسی تاثیر مسئولیتاجتماعی شرکتها بر تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان با میانجیگری آمیخته قیمت.
بررسی تاثیر مسئولیتاجتماعی شرکتها بر تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان با میانجیگری آمیخته محصول.
5-5 محدودیتهای تحقیق
1. در آغاز سعی بر آن بود که تمامی عناصر آمیخته بازاریابی را به عنوان متغیر واسطهای مورد سنجش قرار دهیم، اما به دلیل گستردگی موضوع، محدود به بررسی تنها یکی از عناصر آمیخته بازاریابی شدیم.
2. به دلیل نامحدود بودن جامعه و در نتیجه عدم امکان نمونهگیری تصادفی، نتایج پژوهش تنها قابلیت تعمیم به شرکت مورد بررسی را دارد و امکان تعمیم به سایر شرکتها در شرایط مشابه را دارا نخواهد بود.
5-6 خلاصه فصل پنجم
در این فصل، نتایج حاصل از تحقیق که توسط تکنیکهای مختلف تجزیهوتحلیل آماری بدست آمده بودند، طبقهبندی و بهصورت خلاصه معرفی شدند. بحث در یافتهها قسمت مهم دیگری از این فصل بود که با هدف تشریح و تصریح بیشتر یافتهها صورت گرفت. در نهایت بر پایه نتایج اخذ شده از دادههای جمعآوری شده، پیشنهاد تحقیق در دو بخش پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه گردید و محدودیتهای پژوهش حاضر ارائه شد.
منابع و مآخذ
منابع و مآخذ فارسی:
اسدالهی علی، بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کننده در تصمیم خرید محصولات لوازم خانگی،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، (1384).
حافظ نیا محمد رضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،تهران:انتشارات سمت، (1384).
دعایی حبیب اله، فتحی علی، شیخیان علی کاظم، بازاریابی سبز راهی به سوی رقابت پایدار، تدبیر سال هفدهم، شماره 173، (1385).
دولت آبادی حسین، نجف آبادی لیلا، خزائی پول جواد، کاظمی رضا، تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر نمادین، تصویر عملکردی و وفاداری برند. نشریه مدیریت بازرگانی، 5 (2)، 69-88.، (1392).
رمضانیان محمدرحیم، اسماعیل پور اسماعیل، تندکار هدیه، تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان. نشریه مدیریت بازرگانی، 2 (5)، 79-98، (1389).