فرآیند کسب و کار و عملکرد بازرگانی

دانلود پایان نامه

تائید فرضیه
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه ششم تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرضیه تحقیق تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد.همچنین بر اساس این جدول می توان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر استفاده از به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار و عملکرد بازرگانی 55.1 + درصد می باشد که این یبانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد.ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 0.304 می باشد که این نشان می دهد که به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار حدود 30 درصد می‎تواند عملکرد بازرگانی را پیش بینی کند.
فرضیه هفتم: فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.
جدول4-18) ضریب همبستگی بین فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و عملکرد بازرگانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
نتیجه
فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و عملکرد بازرگانی
34
0.607
0.368
0000
تائید فرضیه
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه هفتم تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل فرضیه تحقیق تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد.همچنین بر اساس این جدول می توان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و عملکرد بازرگانی 60.7+ درصد می باشد که این یبانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد.ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 0.368 می باشد که این نشان می دهد که فرهنگ تحلیل تصمیم گیری حدود 37 درصد می تواند عملکرد بازرگانی را پیش بینی کند.
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
در این فصل از تحقیق، حاصل کار، یعنی آنچه را که در فصل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها)بدست آمده است، مورد بحث قرار می گیرد.در این فصل ابتدا، نتایج حاصل از تحقیق به صورت خلاصه بیان می شود و در ادامه پیشنهاداتی در راستای نتایج بدست آمده ارائه می شود.
5-2) نتایج آمار توصیفی
در این بخش متغیرهای تحقیق با توجه به سوالاتشان توصیف می شوند که بهتر به نقاط ضعف و قدرت از نظر پاسخ دهندگان پی می بریم.
بعد یکپارچگی داده ها از نظر پاسخ دهندگان دارای میانگن 4.8529 و انحراف معیار برابر1.42238 می‎باشد.توصیف سوالات این بعد به شرح زیر است.
یکپارچگی داده ها