فرایندهای سازمانی و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3 ـ 1) مقدمه
در جامعه فراصنعتی امروزه بهبود عملکرد به یک منبع کلیــــدی اقتصاد تبدیل گردیده است. در رویارویی با رقابتهای جهانی و محیطهای پویا به سازمانها توصیه می‌شود که برای دسترسی به بازارهای جدید و فناوریهای نوین از تخصص و مهارتهای افرادی با استعدادهای متنوع بهره‌گیری کنند. سازمانهای سلسله مراتبی بزرگی که زمانی به لحاظ تسهیلات فیزیکی و زیرساختهای فناوری گسترده خویش رسوخ‌ناپذیر تلقی می‌شوند امروزه در پاسخ به بازارهای ناپایدار و نیز برآوردن نیازهای مشتریان، از حیث ارائه سریع کالاها و خدمات، با مشکل مواجه گردیده‌اند. بنابر نظر مدیران، برای بقا در محیطهای پیچیده و پویا ضروری است که سازمانها از چابکی و انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشند و نیز در اداره دانش به صورت کارا عمل کنند (حبیبی، 1392). مع‌هذا، اکثر مدیران در درک جنبه‌های عملی مدیریت عملکرد با چالشهای زیادی روبرو هستند. از آنجایی که به طور سنتی مدیران با منابع فیزیکی و ملموسی کار کـــــرده‌اند وقوع چنین چالشهای اجتناب‌ناپذیر است. بر اساس پیش‌بینی‌های بلندمدت و طرحهای آینده در زمینه تولید مدیریت سازمان به تخصیص منابع می‌پردازد و همچنین، به طور سنتی، هماهنگی فعالیتها از طریق برنامه‌ها، رویه‌ها و قوانین مناسب تسهیل می‌شود. افراد حرفه‌ای اغلب در حوزه‌های محدودی دارای تخصص هستند، زیرا که ایجاد و توسعه تخصصی خاص مستلزم صرف سالهای متمادی همراه با آموزشهای تئوری و عملی است. ثانیاً، علیرغم اینکه مدیران روشهایی را به منظور نظارت و کنترل فرایندهای تولیدی دریافته‌اند با وجود این، هیچگونه روش اثبات شده‌ای مبنی بر اینکه آنها می‌توانند از مدیریت دانش استفاده کنند وجود ندارد.
3 ـ 2) روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر نوع توصیفی ـ همبستگی و از نظر هدف از نوع کاربردی است. در این تحقیق سطح تحلیل به صورت سازمانی بوده که عملکرد بانک متأثر از مجموع عوامل عملکرد مدیران، کارکنان، میزان رضایتمندی مشتریان و فرایندهای بانکی است.
3 ـ 3) جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شعب بانکهای استان گیلان (بانک کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران، ملت، توسعه تعاون، صادرات، سپه، تجارت و مهرایران) جمعاً به تعداد 254 شعبه تشکیل می‌دهد.
3 ـ 4) حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
با توجه به این که اعضای جامعه آماری از ویژگی‌های تقریباً مشابهی برخوردارند، بنابراین جامعه آماری همگن در نظر گرفته شده است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می‌گردد که تعداد نمونه مورد نظر با سطح اطمینان 95% و با سطح خطای 05/0، برابر با 150 بدست می‌آید. روش نمونه‌گیری نیز در تحقیق حاضر از نوع نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد.
= 150 =
3 ـ 5) روش گردآوری داده‌های تحقیق
روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده که داده‌ها از شعب بانکهای استان گیلان جمع‌آوری می‌گردد.
3 ـ 6) ابزار گردآوری داده‌های تحقیق
ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و مشتمل بر 48 سؤال می‌باشد. به عبارتی در تحقیق حاضر از 2 پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه استاندارد سنجش سرمایه فکری بونتیس (1998) مشتمل بر 30 سؤال در راستای سنجش سرمایه ساختاری (از سؤال 1 الی 10 پرسشنامه)، سرمایه انسانی (از سؤال 11 الی 20 پرسشنامه) و سرمایه رابطه‌ای (از سؤال 21 الی 30 پرسشنامه) و پرسشنامه استاندارد سنجش عملکرد استیونسون (1998) مشتمل 18 سؤال در راستای سنجش عملکرد مدیران (4 سؤال)، کارکنان (4 سؤال)، رضایتمندی مشتریان (6 سؤال) و فرایندهای سازمانی (4 سؤال) مورد استفاده قرار می‌گیرد که بر مبنای طیف لیکرت تنظیم گردیده است و با توجه به اینکه در مقیاس لیکرت اندازه‌گیری پاسخها به صورت کیفی است، لذا برای تبدیل آنها به پاسخهای کمی از گزینه‌های اعداد 1، 2، 3، 4 و 5 استفاده شده است (پیوست 1).
3- 7) روائی و پایائی ابزار سنجش
3-7-1) روایی ابزار سنجش
در پژوهش حاضر به دلیل استاندارد بودن پرسشنامه‌های بکار گرفته شده روایی آنها به طور طبیعی مورد تأیید قرار می‌گیرد. اما برای اطمینان بیشتر برای تعیین روائی ابزار جمع‌آوری اطلاعات، از روایی صوری استفاده گردید، بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه تنظیم شده، ابتدا در اختیار استاد محترم راهنما و کارشناسان امر قرار داده شده تا در رابطه با روایی پرسشنامه، اینکه سؤالات طرح شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه‌گیری می‌کند یا نه؟ اظهارنظر نماید. بعد نظرات آنها در پرسشنامه لحاظ و تغیرات لازم در سؤالات بوجود آمد.
3-7-2) پایایی ابزار سنجش
برای برآورد پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر این اساس مقدار آلفا با استفاده از نرم‌افزار SPSS 21، در جدول (3-1) منعکس شده است. بنابراین می‌توان گفت: اولاً سؤالات پرسشنامه همبستگی با یکدیگر دارند و دوماً پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار می‌باشد.
جدول (3-1): پایایی پرسشنامه
مقدار آلفای کرونباخ متغیرها
770/0 سرمایه ساختاری
822/0 سرمایه انسانی