فرایند یادگیری سازمانی و انواع یادگیری سازمانی

دانلود پایان نامه

3- بکارگیری دانش در عمل برای رسیدن به پیامدهای مورد نظر
4- نهادینه کردن دانش باانعکاس آنچه که در رفتار یادگیری اتفاق افتاده واصلاحاتی که صورت گرفته است ] قربانی زاده، 1387، 42:35 [.
8-2-2) ویژگیهای یادگیری سازمانی :
با توجه به دیدگاههای یاد شده در مورد یادگیری سازمانی، می توان مهمترین ویژگیهای سازمانی را به شرح ذیل عنوان نمود:
الف) فرایندی پیچیده ( متأثر از ارتباط متقابل عوامل متعدد و متنوع درون و برون فردی، محیطی و درون و برون سازمانی ).
ب) برنامه ریزی نشده ( مانند متون آموزشی دوره های رسمی، از پیش تدوین نشده ).
ج) هوشیارانه و هدفمند ( فضاهای پرجاذبه ای از یادگیری و بهبود بر فردفرد افراد و گروههای سازمان حاکم می شود و افراد و گروهها با دقت و کنجکاوی و همسو با استراتژی سازمان،مترصد یادگیری هستند ).
د) تعاملی و پویا ( همواره یک نفربعنوان استادیامهارت آموزدرجایگاه انتقال اطلاعات،تجارب و آموخته ها قرار نمی گیرد؛ بلکه افراد، گروهها و سازمان، همزمان نقش دریافت اطلاعات، تجارب و آموخته های خود و انتقال آن به دیگران ایفا می کنند. این فرایند بازخوردی مداوم، سریع و مؤثر در سطح فردی، گروهی و سازمانی ایفا می کند.
61. Levinson & Asahi
62. Holt, Love & Li
ه) مستمر و مداوم ( مانند دوره های آموزشی رسمی به ساعات و مکان مشخص محدود نمی شود ).
و) متحول و رشد یابنده ( تعامل، پویایی و تداوم یاد شده و نیز بازخورد حاصل از این فرایند ویژگی زایندگی به آن می بخشد و تحول، رشد و بهبود مستمر یادگیری سازمانی را بدنبال دارد ).
ز) متأثر از شالوده دانستن یا منبع فرهنگی مورد استفاده افراد (این شالوده میتواند مفاهیم، ساختارو قوانین اجتماعی ونیز نوع تقسیم کار،ابزارها و فناوریهای رایج درمیان اعضای یک سازمان یا جامعه زنده باشد ).
9-2-2) انواع یادگیری سازمانی:
با مرور نوشته های مربوط به یادگیری سازمانی، دسته بندی های مختلفی از یادگیری و سطوح آن در سازمانها به چشم می خورد که ذیلاً به تعدادی از این تقسیم بندیها اشاره می گردد:
1-9-2-2) یادگیری فردی، گروهی و سازمانی
یادگیری فردی عبارتست از اصلاح نتایج بر اساس تغییر رفتار فردی( یانگ، 2004 )؛ افراد در طول زمان در شخصیت، اعتقادات و عادتهای شخصی خود توسعه ایجاد می کنند( هیولت، کچن و نیکولز63، 2003 )؛ یعنی افراد با کسب تجربه و اطلاعات لازم در طول دوره خدمتی خود و تجزیه و تحلیل و تفکر درباره اطلاعات بدست آمده، دانش و بینش خود را افزایش یا به بیان دیگر یادگیری فردی انجام می دهند.
هنگامیکه افراد اطلاعات و تجربیات خود را با یکدیگر مبادله می کنند و یا بطور گروهی روی نتایج حاصل از اقدامات گذشته تفکر می کنند، بینش و دانش گروهی ایجاد می شود و بعبارت دیگر یادگیری فردی تبدیل به یادگیری گروهی می گردد( یانگ، 2004 ). اما یادگیری سازمانی فرایندی است که طی آن با تغییر قوانین و راهبردهای سازمانی، نتایج بهبود می یابد و پیامدهای مطلوب حاصل می شود؛ بعبارت دیگر، یادگیری سازمانی فرایندی است که منجر به تغییر و به روز رسانی مدلهای ذهنی مشترک سازمان می شود ( چو64، 2004 ).
63. Hult, Ketchen & Nichols
64. Choe
یادگیری فردی سنگ بنای یادگیری سازمانی است؛ به این معنی که یادگیری فردی باید منجر به یادگیری گروهی و آنهم به نوبه خود منجر به یادگیری سازمانی شود؛ یعنی یادگیری سازمانی به فرایند نهادینه سازی یادگیری فردی اشاره دارد. بر این اساس، تعامل جمعی یا یادگیری گروهی امری ضروری است.
هر فرد در گروه به منزله یک متخصص است و می تواند دانش خود را به دانش دیگر اعضای تیم اضافه کند و نیز در دانش آنها سهیم شود. پس گروه می تواند به منزله حلقه واسط یادگیری فردی و سازمانی عمل کند( مهرا و داون، 2003 ).
فعالیتهای گروهی درتبدیل یادگیری فردی به یادگیری سازمانی مهم است وهنگامی یادگیری تیمی(گروهی ) تبدیل به یادگیری سازمانی می شود که عادتهای سازمانی65 ایجاد شود.یعنی «یادگیری از طریق انجام دادن66» به « یادآوری از طریق انجام دادن67 » تبدیل شود ( بایراکتاراوغلو و کوتانیز، 2003 ).
یادگیری فردی زیربنای یادگیری سازمانی است؛ بدین معنی که سازمان فقط هنگامی یاد می گیرد که کارکنانش یاد بگیرند؛ البته ضرورتاً هنگامی که کارکنان فرا می گیرند، سازمان یادگیری انجام نمی دهد، یعنی با یادگیری فردی بطور خودکار سازمان یاد نمی گیرد، بلکه فرایند یادگیری سازمانی باید مهیا شده باشد ( یانگ، 2004 ). اگر چه یادگیری سازمانی سهیم شدن در مدلهای ذهنی افراد را در بر می گیرد، اما طبیعتاً یک فرایند گروهی به حساب می آید که در آن از طریق تعامل و ارتباطات بین اعضای گروه، دانش و اطلاعات اعضای آن توسعه می یابد و در نهایت به ایجاد مدلهای ذهنی مشترک سازمان منجر می شود( چو، 2004 ).
65. Organizational Routines
66. Learning by doing