فرایند یادگیری سازمانی و یادگیری سازمانی

دانلود پایان نامه
3-2-2) فرایندهای یادگیری سازمانی :
بسیاری از تعاریف ارائه شده، یادگیری سازمانی را به مثابه فرایندی که از چندین مرحله تشکیل شده بشمار می آورندکه بااجرای آن سازمان به سمت یادگیری حرکت میکند؛ذیلاً به تعدادی از این موارد اشاره میگردد:
از نظر فیگوئردو39 ( 2002 ) یادگیری در سازمانها دارای چهار فرایند فرعی اکتساب دانش از بیرون سازمان، اکتساب دانش از درون سازمان، عمومی کردن دانش و به رمز درآوردن و تدوین دانش می باشد؛
نمودار 1-2 نشان دهنده این فرایندهای فرعی است:
یادگیری
تبدیل دانش
اکتساب دانش
به رمز درآوردن و تدوین دانش
عمومی شدن دانش
داخلی(اکتساب دانش از درون سازمان)
خارجی(اکتساب دانش از بیرون سازمان)
شکل 1-2 چهار فرایند فرعی یادگیری سازمانی از دیدگاه فیگوئردو ( 2002 )
39. Figueiredo
بر اساس شکل 1-2 یادگیری سازمانی به دو دسته کلی اکتساب دانش و انتقال یا تبدیل دانش تقسیم میشود که اکتساب دانش می تواند از درون یا بیرون سازمان انجام شود و انتقال دانش نیز از طریق فرایندهای عمومی شدن و به رمز درآوردن دانش صورت می گیرد.
الف) فرایند اکتساب دانش از بیرون: فرایندی است که طی آن کارکنان سازمان، دانش ضمنی یا صریح ( مدون شده ) را از بیرون از شرکت کسب می کنند. این کار توسط فرایندهای مختلف انجام می شود؛ مانند: دعوت از متخصصین خارج از سازمان، دعوت از افراد فنی برای همکاری، فرستادن افراد برای آموزشهای رسمی، ایجاد کانالهای منظم و دائمی برای کسب دانش مدون از بیرون، دعوت از متخصصین برای سخنرانی در شرکت و کارهای دیگری از این قبیل.
ب) فرایند اکتساب دانش از درون: فرایندی است که طی آن افراد سازمان، دانش ضمنی را به طرق مختلف از درون شرکت بدست می آورند؛ مثل: انجام کارهای تکراری روزانه و کسب تجربه، مشارکت در بهبود فرایندها و سازمان تولید، تجهیزات و محصولات. این فرایند همچنین از طریق فعالیتهای رسمی بخش تحقیق وتوسعه40،آزمایشگاههای کارخانه یاتجربیات منظم درواحدهای عملیاتی وخطوط تولید، انجام میشود.
ج) فرایند عمومی شدن ( جامعه پذیری ) دانش: دانش فرایندی است که طی آن افراد در دانش ضمنی یکدیگر ( مدلهای ذهنی و مهارتهای فنی ) سهیم می شوند. بعبارت دیگر، فرایند عمومی شدن دانش ، شامل فرایندهای فرعی رسمی و غیر رسمی است که طی آن دانش ضمنی از یک فرد یا گروه به فرد یا گروه دیگر منتقل می شود. مثل: مشاهده، تشکیل جلسات، حل مشارکتی مسأله و گردش شغلی. البته آموزش ضمن خدمت را نیز می توان به مثابه فرایند جامعه پذیری دانش در نظر گرفت. در طول برنامه آموزش ضمن خدمت،افراد با زمینه ها و تجربیات مختلف،می توانند دانش خود را عمومی کنند و به همدیگر منتقل نمایند.
40. Research & Development ( R & D )
د) فرایند رمزگذاری ( تدوین ) دانش: فرایندی است که طی آن تمام یا بخشی از دانش ضمنی افراد تبدیل به دانش صریح می شود. بعبارت دیگر، دانش ضمنی با مفاهیم روشن و صریح، در شکلهای سامان یافته و رویه های قابل دسترس بیان می شود و فهم آن بسیار آسان می گردد. این فرایند موجب تسهیل در مشارکت در دانش در سطح سازمان می شود. مثل: استانداردسازی رویه های تولیدی، مستندسازی و برگزاری سمینارهای داخلی.
لازم به یادآوری است که فرایندهای عمومی شدن و تدوین دانش در تبدیل یادگیری فردی به یادگیری سازمانی دارای اهمیت بالایی می باشد.
کروسان و دیگران41 ( 1999 ) بر مبنای کار دانشمندان پیشین، الگویی از فرایند یادگیری سازمانی را ایجاد کردند که یادگیری در سطوح مختلف سازمان را توضیح می دهد. از نظر آنها ایجاد دانش جمعی بر پایه چهار فرایند فرعی زیر استوار است:
1) آگاه شدن42
2) تعبیر و تفسیر43
3) انسجام بخشی44
4) نهادینه کردن45
41. Crossan et al