فرسایش خاک و انگلیسی

دانلود پایان نامه
77 SWAM Small Watershed Model Alonso & Decoursey 1985 DPCV Fe ERN
78 SWM Stanford Watershed Model Crawford and linsley 1966
R
79 SWMM Storm Water Management Model Metcalf and Eddy 1971; Huber et 1981
ERP
80 SWRRB Simulator for water Resources in Rural Basins Williams et al 1985 E ER
81 TOPMODEL Topographically & Physically variable contributing are Model of basin Beven & Kerkby DPCVFe R
82 TOPOG
Vertessy et al 1990
ER
83 USDAHL USDA Hydrology Model Holtan et al 1971-1977 DPCV Fe E
84 USDAHL 74 USDA Hydrograph Lab.M(erosion version 567) Yoo & Molnau 1987 DPCV Fe
85 USLE Universal Soil loss Equation Wischmeier & Smith 1958-1978
ERP
86 UTM Unified Transport Model Huff et al 1977
ER
87 WASCH Water, Sediment, Chemical transport Bruce et al 1975 LEFT ER
88 WASED Water and Sediment yield Simons, Li, Stevens 1975 C ER
89 WEPP Water Erosion Prediction Project Nearing et al 1989 DPSTV Fd ER
90 WEST Watershed Erosion, Sediment Transport Leytham, Johnson 1979, Foster1987, Lane 1988 P
91 WRIGHT/Webster Authors Wright & Webster 1991 DPSV Fd

5- مطالعات فرسایش و رسوب در ایران
در ایران اولین گزارش کامل در مورد فرسایش خاک در سال 1327 توسط کارشناسان FAO، داون و ریبن تهیه و به زبان انگلیسی منتشر گردیده است. در سال 1329 نیز اولین ایستگاه تحقیقاتی در زمینه مطالعه فرسایش خاک در منطقه سیراچال واقع در حوزه آبخیز سد کرج به وسیله متخصصین ایرانی با همکاری کارشناسان FAO ایجاد شده است. سوابق موجود حاکی از این است که در سال‌های 1349 و 1350 تحقیقات در مورد فرسایش خاک در ایران به نقطه اوج خود رسیده است. کمبود آمار رسوبدهی حوزه‎های آبخیز کشور و نیاز کارشناسان به اطلاع از وضعیت فرسایش و رسوب حوزه‎ها در نقط مختلف کشور، استفاده از مدل‌های تجربی ارائه شده در سایر کشورها را اجتناب ناپذیر ساخته است. ولیکن همانطور که می‎دانیم هر یک از ین مدل‌ها در شرایط خاصی ارائه شده‎اند که کاربرد آنها را در سایر مناطق واجد شرایط اقلیمی، ادافیکی و بیولوژیکی متفاوت محدود می‎سازد. در سالهای پس از انقلاب با توجه به گسترش استفاده از انواع مدل‌های برآورد فرسایش و رسوب تحقیقات متعددی به مرحله اجرا گذاشته شده است اما تاکنون مطالعه جامعی در زمینه فرسایش رسوب صورت نگرفته و تنها به صورت موردی و در مناطق محدود و در قالب پایان‎نامه‎ها و طرح‌های تحقیقاتی مطالعاتی انجام شده است. مدل‌های مختلفی همچون FAO, RUSLE, USLE, EPM, MPSIAC ، مسگریو و بسیاری از مدل‌های دیگر در دنیا ارائه شده‎اند و هر یک از آنها مزایا و معایبی دارند که مربوط به شرایط مناطق دستیابی به این مدل‌ها است. لذا استفاده از این مدل‌ها در سایر نقاط جهان بایستی به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. طی سالهای اخیر روش تجربی EPM در برخی مطالعات فرسایش و رسوب در حوزه‎های آبخیز مختلف کشور به‌کار گرفته شده است.