فرصت ها و تهدید ها و بررسی عوامل خارجی

دانلود پایان نامه

انعطاف پذیری : این الگو در شرکت های تولیدی ، شرکت های خدماتی ، سازمان های غیرانتفاعی و دولتی ، تحلیل مسائل کلان یک جامعه و کشور و تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف کاربرد دارد.
الگوی SWOT به حل پرسشی بنیادی در انتخاب راهبرد کمک می کند مقصود اصلی راهبرد بر اساس این الگو ، استفاده از موقعیتی قوی یا غلبه بر موقعیتی ضعیف است( منوریان ، ذوقی خواه،1390،ص78).
الگوی SWOT، توانایی نمایش ارتباط بین عوامل ومختلف را دارد و با افزایش تعداد عوامل و پیچیده شدن ارتباطات ، می توان با استفاده از آن ، به تجزیه و تحلیل ارتباطات پرداخت(منوریان ، ذوقی خواه،1391،ص78).
الگوی SWOT به لحاظ مفهومی بسیار ساده است و استفاده ازآن به سهولت و با سرعت ، امکان پذیر و بسیار سودمند است( برایسون،1386،ص164).
2-17 . برای ساختن ماتریس SWOT، هشت مرحله به شرح زیر طی می شود
فهرستی از فرصت های محیطی تهیه شود.
فهرستی از تهدیدهای عمده موجود در محیط تهیه می شود.
فهرستی از قوت های درونی تهیه می شود.
فهرستی از ضعف های درونی تهیه می شود .
قوت های درونی و فرصت های محیطی با هم مقایسه و راهبرد های خلق شده، در خانه SO، نوشته می شود.
ضعف های درونی با فرصت های محیطی مقایسه و راهبرد های خلق شده، در خانه WO، نوشته می شود.
قوت های داخلی ، با تهدید های محیطی مقایسه و راهبرد های خلق شده ، در خانه ST نوشته می شود.
ضعف های داخلی با تهدید های محیطی مقایسه و راهبرد های خلق شده ، در خانه WT، نوشته می شود( دیوید، 1390،ص365).
2-18. بررسی عوامل خارجی
* شناسایی فرصت ها وتهدید ها
الف. دسته بندی عوامل محیطی کلان شامل :عوامل اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی ،تکنولوژیکی ، سیاسی – قانونی و جهانی
ب. دسته بندی عوامل محیطی خرد شامل : مشتریان ، تامین کنندگان ، رقبای بالقوه یا تازه واردان ، رقبای موجود ، رقبای غیر مستقیم یا ارائه کنندگان محصولات جایگزین ، نهادهای دولتی و اتحادیه های کارگری و تجاری
ج. شناسایی فرصت ها و تهدید های احتمالی ناشی از این عوامل برای سازمان مربوطه در طول مدت یا بازه زمانی مورد برنامه ریزی
د. تعیین ضرایب اهمیت نسبی و رتبه هر کدام از عوامل و تهیه جدول مربوطه
با توجه به فرصت ها و تهدید های شناسایی شده در مرحله قبل فرصت ها و تهدید ها را در یک جدول تفکیک کرده و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی راتشکیل می دهیم تا نمره سازمان از نظر برخورداری از فرصت یا تهدید بیشتر در آینده مورد برنامه ریزی مشخص شود (اعرابی و همکاران 1391).
جدول 1: ماتریس عوامل خارجی
نمره وزن * رتبه
رتبه 3و4 (فرصتها)