فرمانبرداری و اخطار شفاهی

دانلود پایان نامه

دلیل هایی که ارائه می شود عبارتند از: غیبت های زیاد، تأخیرهای بسیار، ناتوانی دائمی در تأمین نیازهای عادی کار مورد نظر یا داشتن نگرشی متفاوت از نگرش شرکت، سرپرست یا همکاران می توان سوء رفتار را بدین گونه تعریف کرد: به صورتی آشکار و آگاهانه مقررات کارفرما را نقض کردن که می تواند در برگیرنده چنین کارهایی شود: دزدی، برخورد خشن و بی ادبانه، سرکشی و نافرمانی. نداشتن ویژگیهای لازم را می‌توان بدین گونه تعریف کرد: اگر چه شخص کوشاست ولی توان انجام دادن کارهای محوله را ندارد تغییر ویژگی های کار را می توان بدین گونه تعریف کرد پس از تغییر ماهیت کار، کارگر یا کارمند نتواند کار محول شده را انجام دهد. به همین شیوه، هنگامی که نوع کاری را که فرد انجام می دهد پایان یابد می توان وی را اخراج کرد. (دسلر، 1998، ص 341)
6- رعایت مصوبات قانونی:
انضباط در فرهنگ لغات مترادف با مفهوم هائی نظیر تربیت، کنترل، نظم و نظارت، حسن فرمانبرداری، خوی اطاعت و نظیر آنها آورده شده است. از مجموع این مفاهیم می‌توان نتیجه گرفت که انضباط عبارتست از اعمال تربیتی که آن تربیت باعث ایجاد نظم در کار و حین انجام وظیفه طبق موازین تعیین شده ، در افراد گردیده، تخطی از موازین الزاماً کارکنان را با نوعی تنبیه روبرو می سازد. (میرسپاسی، 1361، ص 417)
انواع انضباط:
انضباط را به انضباط منفی و مثبت تقسیم کرده اند: انضباط منفی با اداره کردن امور از طریق ایجاد ترس و اعمال کنترل و تنبیهات شدید صورت می گیرد. انضباط مثبت یعنی اعمال و ایجاد ضوابط و ارزشهای خاص اخلاقی و بیدار کردن وجدان کاری و حس انجام وظیفه در کارکنان و طبعاً وقتی این حس در وجود انسان بیدار شود، رعایت قوانین و مقررات اداری و حسن اجرای کار به دنبال آن پدیدار خواهد شد. (کاظمی، 1380، ص 385)
معمولا در آئین نامه های انضباطی کار و مقررات انضباطی اداری و بویژه در صنعت مراحل مختلف مجازات به شرح زیر پیشنهاد می شود: (میرسپاسی، 1361، ص 423)
1- اخطار شفاهی بدون ثبت در سوابق: ملایمترین نوع تنبیه است این شیوه توبیخ زمانی اثربخش است که در موقعیتی غیر رسمی و خصوصی انجام شود.
2- اخطار شفاهی که تاریخ وقوع آن اخطار در سوابق کارکنان ثبت می شود.
3- اخطار کتبی که در سوابق کارکنان نگهداری می شود که نخستین گام رسمی در جریان تنبیه به شمار می آید.
4- توبیخ:
5- تعلیق: اغلب زمانی به کار می رود که اقدامات قبلی بی نتیجه مانده باشد و معمولاً زمان آن متغیر است از 2 روز تا 3 هفته.
6- تنزیل درجه معدود سازمانهائی هستند که کاهش درجه را به مشابه یک اقدام انضباطی به کار می گیرند شاید به این دلیل که روحیه فرد متخلف و حتی همکاران خدشه دار می شود. همچنین کاهش درجه در مقایسه با گامهای پیشین، موقتی نیست. کاهش درجه یک تنبیه دائمی است و بنابراین از لحاظ انگیزش ابعاد مختلف دارد.
7- تعقیب قانونی
8- اخراج
رویکرد جدیدی در زمینه انضباط ایجاد شده است بنام انضباط بدون تنبیه که سعی می‌کند تا حد امکان مسائل بدون تنبیه حل شوند در این شیوه مراحل زیر وجود دارد.
1- تذکر شفاهی 2- تذکر کتبی 3- یک روز مرخصی برای تصمیم گیری (باحقوق)
4- اخراج
در انضباط با بدون تنبیه، تأکید بر مسئولیت مستخدم است و تصور مدیران بر آن است که او این مسئولیت را خواهد پذیرفت اما در مقابل شیوه اخطار در انضباط سنتی، سرشت منفی دارد زیرا هدف از آن، باز داشتن مستخدم مسأله ساز از گرایش طبیعی او به این رفتار از طریق پیامدهای رفتار نادرست است (شولر، 1995، ص 542)
در پایان می توان به این مطلب اشاره کرد که تخلفات مرسوم در چهار گروه تقسیم بندی شده اند:
نمودار11-2: دسته بندی مسائل انضباطی
نوع مسأله تخلف جزئی تخلف جدی
1- حضور در محل کار – تأخیر مکرر
– غیبت بدون اطلاع قبلی
– ترک محل کار بدون اجازه