فسخ نکاح و احتیاط

دانلود پایان نامه

الف. اگر بعد از وقوع عقد معلوم گردد زوجه داراى پرده بکارت بوده و لیکن ثابت شود قبلاً با او نزدیکى صورت گرفته است (به لحاظ اینکه گاه پرده بکارت با نزدیکى زایل نمى شود) آیا در صورت مذکور، زوج امکان فسخ نکاح را دارد؟
ب. مراد از «بکارت» داشتن پرده بکارت است یا عدم نزدیکى (چه بسا پرده بکارت در مواردى همانند پریدن و… زایل مى گردد) یا هر دو؟
ج . آیا مراد از ثیّب، زنى است که بصورت مشروع ازاله بکارت شده یا اینکه مراد از آن اعم است ولو اینکه از راه نامشروع یا عنف و یا پریدن و… ازاله بکارت شده باشد؟
د . آیا زنى که بعد از نزدیکى باکره مى ماند حکم باکره را دارد یا ثیّب؟
آیت الله محمد تقى بهجت
الف. اگر بکارت او به جماع زایل شده و در عقد اشتراط بکارت شده باشد یا مبنیاً علیها باشد و ثیب بودن او به اقرار یا بینه ثابت شود زوج حق فسخ دارد.
ب و ج. غیر باکره آن است که بکارت او به جماع زایل شده باشد.
د. اگر نزدیکى صورت گرفته و بکارت زائل شده ثیّب است.
آیت الله میرزا جواد تبریزى
الف. در فرض مذکور زوج حق فسخ نکاح را ندارد لکن از جهت شرط مزبور مى تواند به نسبت ما به التفاوت بین مهر المثل باکره و مهر المثل ثیب را از مهر المسمى پس بگیرد والله العالم.
ب. مراد این است که با او نزدیکى نشده باشد و زوال بکارت به واسطه پریدن و امثال آن اثرى ندارد والله العالم.
ج. مراد از ثیّب کسى است که با او نزدیکى شده، چه از راه مشروع یا غیر مشروع و با زوال بکارت به واسطه پریدن و امثال آن شخص ثیب نمى شود والله العالم.
د. زنى که با او نزدیکى شده حکم باکره را ندارد. والله العالم.
آیت الله سید على خامنه اى
الف. مورد فسخ نیست مگر اینکه مقصود طرفین از باکره بودن نزدیکى نکردن باشد.
ب. منظور همان پرده است ولى در بعض احکام مثل اذن پدر مورد احتیاط است مگر در مواردى که مراد نزدیکى نکردن باشد.
ج. از مسأله قبل معلوم مى شود.
د. باکره است و حکم باکره دارد.
آیت الله سید على سیستانى
الف. بستگى به نظر عرف در این تعبیر دارد، و ظاهراً منظور از آن داشتن پرده مخصوص نیست و بر این اساس در فرض مذکور حق فسخ دارد.
ب. ظاهراً منظور عدم نزدیکى است.
ج. معیار در این مورد فهم عرف است و به حسب مقاصد عقلایى منظور دخول است.
د. حکم ثیبه را دارد.
آیت الله لطف الله صافى گلپایگانى
الف. در فرض سؤال، که بکارت هنوز باقى است زوج حق فسخ ندارد. والله العالم.
ب. منظور داشتن پرده بکارت است.