فسخ نکاح و عقد نکاح

دانلود پایان نامه

2ـ آیت‌ا… تبریزی: اذن پدر شرط نیست.
3ـ آیت‌ا… صافی‌گلپایگانی، مکارم‌شیرازی، گلپایگانی، خویی نیز همین نظر را دارند.
سوال 10:مفهوم بکارت، اثبات آن و حقّ فسخ عقد در صورت شرط بکارت
الف. منظور از باکره چیست؟ آیا منظور عدم ازاله پرده بکارت است؟ آیا منظور عدم آمیزش جنسى است؟ حتى اگر پرده بکارت سالم باشد؟ زیرا در پرده بکارت از نوع اتساعى آمیزش صورت مى گیرد اما پرده به قوت خود باقى است. آیا منظور عدم ازدواج قبلى است؟ بدین معنا که معقوده کسى نبوده باشد؟
ب. آیا عدم بکارت (ثیوبت) عیب محسوب مى شود و نقش عرف در این مورد چیست؟
آیت الله میرزا جواد تبریزى
الف. مقصود از باکره زنى است که با او نزدیکى نشده است، و زنى که با او نزدیکى شده ـ حتى اگر نزدیکى از روى شبهه یا زنا بوده ـ باکره حساب نمى شود، و در صورت نزدیکى چه پرده بکارت عود کند یا نکند، باقى باشد یا باقى نباشد، زن ثیّب حساب مى شود. والله العالم.
ب. ثیّب بودن از عیوب موجب فسخ نکاح نیست و چنانچه شخص با زنى به عنوان اینکه باکره است ازدواج کرده و معلوم شد که زن ثیّب بوده، در این صورت شوهر حق فسخ نکاح را ندارد، لکن از مهر تعیین شده به نسبت ما به التفاوت بین مهر باکره و مهر ثیّب کسر مى شود. والله العالم.
آیت الله سید على خامنه اى
الف. تشخیص مفهوم بکارت در موارد مختلف فرق مى کند و در هر صورت در مورد شرطیت اجازه ولىّ (پدر یا جدّ پدرى) براى ازدواج دختر باکره در موارد سه گانه (ازاله بکارت توسط دست و امثال آن، عقد بدون ازاله و آمیزش بدون ازاله بکارت) باید احتیاط شود و از ولى اجازه گرفته شود.
ب. باکره نبودن عیب نیست ولى بکارت صفت کمال است. والله العالم.
آیت الله سید على سیستانى
الف. در رابطه با لزوم تحصیل اذن پدر یا جد پدرى در باکره مقصود کسى است که از روى عقد شرعى دخول به او قبلاً یا دبراً نشده باشد.
ب. مقصود واضح نیست.
آیت الله لطف الله صافى گلپایگانى
الف. بعید نیست منظور، عدم زوال بکارت باشد. والله العالم.
ب. در فرض سؤال مجرد عدم بکارت عیب نیست بلى اگر در عقد نکاح شرط بکارت شده باشد یا عقد مبنیاً بر آن واقع شده باشد در فرض سؤال که زوجه فاقد بکارت است زوج حق فسخ دارد و در این صورت چنانچه زوج فسخ کرد نسبت به مهریه اگر دخول واقع نشده یا دخول واقع شده و مدلّس خود زوجه بوده مهریه ندارد و اگر مدلّس دیگرى بوده زوج باید مهرالمسمى را به زوجه بپردازد و مى تواند معادل آن را از مدلّس مطالبه کند. والله العالم. 3 جمادى الاولى 1422.
آیت الله ناصر مکارم شیرازى
بکارت در رسائل مختلف مفاهیم مختلفى دارد در آن جا که اجازه پدر لازم است منظور از باکره کسى است که ازدواج نکرده باشد ولى بکارت در عرف عام که به صورت شرط ضمنى بر دختران شرط است آن است که پرده مخصوص محفوظ باشد و نبودن آن عیب است یا به تعبیر دیگر مخالف شرط ضمنى محسوب مى شود. 23/3/80
آیت الله سید عبدالکریم موسوى اردبیلى
الف. اگرچه در مواردى ممکن است باکره تمام موضوع حکم شرعى نباشد ولى منظور از باکره آن است که مدخول بها نباشد.
ب. عدم بکارت، عیب مجوز فسخ نیست ولى اگر بکارت به نحوى در عقد نکاح شرط شده باشد از جهت تدلیس مى شود نکاح را فسخ نمود.
آیت الله حسین نورى همدانى
الف. منظور از باکره بودن این است که ازدواج نکرده باشد.
ب. اگر منظور از عدم بکارت این است که زوج حق فسخ داشته باشد خیر حق فسخ ندارد مگر در صورتى که شرط بکارت نموده و یا عقد مبنى بر آن واقع شده باشد.
سوال 11:هرگاه زوج هنگام عقد شرط بکارت زوجه را کند، در این صورت بفرمایید: