فعالیت های اجتماعی و جامعه پذیری کودکان

دانلود پایان نامه

در این مرحله کودکان روابط عملی را درک کرده و تفکری منطقی پیدا می کنند.
مرحله تفکر انتزاعی یا عملیات صوری(یازده تا شانزده سالگی)
در این مرحله فرد در مقایسه با مرحله عملیات محسوسی که با زمان حال و وضع موجود سر و کار داشت، می تواند درباره ی آینده، مطالب مجرد و فرضی فکر کند.معانی نمادین، استفاده و معانی مجازی، تشبیهات و تمثیلات در این دوره کسب می شوند.
2-5- پیشینه ی تحقیق
2-5-1-مطالعات انجام شده در جهان
1) اجتماعی شدن کودکان در بلیز،نانسیlundgren،دانشگاه ماساچوست-امهرست(ژانویه1987):
این پایان نامه به رابطه بین جامعه پذیری کودک و تداوم نابرابری اجتماعی در چارچوب یک اقتصاد سیاسی می پردازد.داده ها از بین 45 کودک از بین 17 خانواده ساکن شهر بلیز انتخاب شده اند که با تجزیه و تحلیل کیفی در تجربه و پاسخ به جنبه های اخلاقی،ساختاری، رفتاری و مواد روابط اجتماعی ساخته شده از نابرابری پرداخته است.این کودکان به مدت 12 ماه مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج نشان می دهد که کودکان در بلیز با یک فرایند جامعه پذیری چند سطحی پیچیده مواجه اند که باعث ایجاد احساسات منفی کودکان در رابطه با جهان پیرامون می شود.
2) نقش مهدکود ها در اجتماعی کردن کودکان آلیسونpomykacz، دانشگاه روآن،25 آوریل2011:
این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد که کودکان 4 سالی که از تمامی امکانات مهدکودک استفاده می کنند برای ورود به مدرسه چقدر جامعه پذیر می شوند.فرضیه تحقیق بر این استوار است که زمان صرف شده در مهدکودک در میزان جامعه پذیری کودکان تأثیر دارد و این زمان حضور بر توانایی های شناختی و اجتماعی کودکان اثرگذار است.عوامل تأثیرگذار برای شروع این تحقیق، سن ورود به مهدکودک، حضور در مهدکودک، آموزش مرکز و مراقبت مربیان در نظر گرفته شده است .در این تحقیق که با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است، مشخص شد کودکانی که ساعات بیشتری را با والدین گذرانده اند(قبل از ورود به مهد) از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند.کودکانی که در مهدکودک قرار می گیرند با پرستار و مربی ارتباط بهتری برقرار می کنند تا پرستار در منزل، همچنین کودکان از توسعه زبان بیشتری برخوردارند.همچنین در فعالیت های اجتماعی مشارکت بیشتری دارند.امکانات موجود در مهدکودک در اجتماعی شدن کودکان تأثیر دارد.
2-5-2-مطالعات انجام شده در ایران
بررسی تاثیر نهاد خانواده بر جامعه پذیری دانش آموزان مقطع متوسطه رودهن، ذوالفقاری زعفرانی رشید و علی نیا علیرضا.
این تحقیق به بررسی تاثیر نهاد خانواده و مدرسه بر جامعه پذیری دانش آموزان مقطع متوسطه پرداخته است.روش این تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه منطقه رودهن است که با استفاده از جدول مورتان تعداد 186 نفر به شیوه ی تصادفی به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند.ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته 131 سوالی است که روایی آن با استفاده از نظرات متخصصان به دست آمد و برای تعیین پایایی آن بر روی یک نمونه 30 نفری به طور آزمایشی اجرا گردیده و محاسبه ی آلفای کرونباخ آن 83/0 به دست آمده و داده های حاصل از اجرای پرسشنامه با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصله نشان می دهد که بین مولفه های نهاد خانواده و مدرسه با نوع جامعهپذیری دانشآموزان تفاوت معناداری وجود دارد.با مقایسهی ضریب همبستگی بین تاثیر نهاد خانواده بر جامعه پذیری دانش آموزان 26/0 با ضریب همبستگی تاثیر نهاد مدرسه بر جامعه پذیری دانش آموزان 15/0 می توان گفت که شدت تاثیر نهاد خانواده بر جامعه پذیری دانش آموزان بیشتر از تاثیر نهاد مدرسه است.
مقایسه هنجارهای جامعه پذیری خانواده و مدرسه؛ بررسی موردی شهر قزوین، دکتر علی اصغر عباسی اسفجیر و نیلوفر شریعت:
محقق در این تحقیق کوشیده است ابتدا هنجارهای اجتماعی خانواده و مدرسه را مطالعه نموده و آنگاه تاثیرات خانواده و مدرسه را بر گرایش فرد به هنجارهای اجتماعی هم از جهت نوع هنجار و هم از جهت نوع جامعه پذیری از نگاه تحلیلی جامعه شناختی بررسی نماید.این عناصر عبارتند از: همکاری، حمایت اجتماعی، پیوند و سازگاری اجتماعی.این تحقیق به روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه انجام شده است.
یافته های این تحقیق حاکی از این است که:
تفاوت معنی دار بین هنجارهای اجتماعی خانواده و مدرسه و نوع جامعه پذیری آنها وجود دارد.
گرایش فرد به هنجارهای اجتماعی خانواده و مدرسه و نیز با نوع جامعه پذیری آنها وجود دارد.
در مطالعه تاثیرات نهاد خانواده بر گرایش فرد به هنجارهای اجتماعی و مقایسه آن با نهاد مدرسه، سهم بیشتر نهاد خانواده به روشنی مشهود است.
تاثیر طی دوره ی آمادگی بر اجتماعی شدن دانش آموزان کلاس اول و دوم و سوم مدارس ابتدایی دولتی عادی شهرستان اسفراین که آقای نادر محمد میلانلو در مهر ماه 1380 در واحد رودهن انجام دادند.
روش تحقیق پس رویدادی و از نوع تحقیقات میدانی می باشد.جامعه ی نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده است.وسیله ی اندازه گیری پرسشنامه ای که محقق ساخته است و دارای 41 سوال می باشد است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری، آزمون T و ظرفیت همبستگی اسپیرمن، براون استفاده شده است.
نتایج تحقیق بر حسب زمینه های آن عبارتست از:
دانش آموزانی که دوره ی آمادگی را طی کرده اند از سایر دانش آموزان عاطفی ترند.