فعالیت های اجتماعی و رفتار نوجوانان

دانلود پایان نامه

احساس آرمان و قصد مشترک بین اعضا گروه؛
بستگی متقابل و درونی اعضا در ارضای نیازها؛
کنش و واکنش متقابل؛
6 -توانایی در وحدت عمل به طوری که شبیه به یک عضو واحد عمل کند
یکی از مباحث مهم مطرح شده در خصوص گروه ها بحث ” پیوند ” است. پیوند به معنای جاذبه گروه برای اعضا است، به طوری که آن ها نوعی تعلق به گروه را در خود احساس کنند. یکی از مهمترین عوامل شکل دهند پیوند، وجود ارزش های مشابه و افکار نزدیک بین اعضا است. این ویژگی در گروه های نوجوانان در سطح بالایی دیده می شود.
ویژگی دیگری که در بیشتر گروه ها به چشم می خورد وجود رهبر و سرکرده است. معمولاً در گروه ها یک فرد یا یک شاخه وظیفه هدایت و رهبری اعضای گروه را بر عهده دارد. رهبر دارای بالاترین میزان تأثیرگذاری بر اعضا است و معمولاً از این قدرت در جهت هدایت گروه برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و ایجاد روابط خوشایند در ساخت گروه بهره می جوید.
ب-مفهوم و ماهیت گروه دوستان
به موازات بالغ شدن کودکان، الگوهای دوستی آنان نیز تغیر می کند. هر چند در سال های اولیه زندگی پدر و مادر منبع اصلی توجه و محبت کودکان هستنداما به تدریج کودکان، دوستان هم سن و سالی می یابند که کانون توجه آن ها را به خود جلب می کند، با بیشتر شدن سن کودکان و حرکت آن ها به سوی نوجوانی، هم تعداد و هم تنوع دوستی ها افزایش می یابد.
در این دوره، به تدریج نفوذ و تأثیر دوستان بر تصمیم گیری ها و رفتار نوجوانان بیشتر می شود و نوجوانان گروه های کوچکی از دوستان تشکیل می دهند که دارای فعالیت ها و اسرار مشترکی هستند.
اگر بخواهیم تعریفی مختصر و جامع از گروه دوستان ارائه دهیم می توانیم آن را یک گروه دوستی مرکب از افرادی که دارای شرایط سنی تقریباً مشابه هستند و تأثیر زیادی بر یکدیگر می گذارند، بدانیم. این گروه پس از خانواده نفوذ عظیمی در شخصیت فرد دارد و گاه نفوذ و تأثیرگذاری آن به حدی می رسد که خانواده را نیز پشت سر می گذارد. این گروه جزو گروه های نخستین به شمار می آید که گروهی است که حالت غیر رسمی دارد و روابط میان آن صمیمی و مناسبات آن ها عاطفی است.
گروه دوستان معمولاً از سه تا پانزده عضو تشکیل می شود و در آن انتخاب افراد گروه و اداره آن به صورت غیر رسمی است. در این گروه ها فعالیت های اجتماعی و ابتکاری توسط اعضا شکل می گیرد و نوعی حالت کنترل، تسلط و اخراج نیز در گروه دیده می شود.
از آن جا که روابط بین اعضا در گروه دوستان به صورت غیر رسمی و بر مبنای احتیاجات و نیازها و در جهت خصوصیات شخصی اعضا است. این روابط از گروهی دیگر متفاوت بوده و نمی توان آن را یکسان تلقی کرد. بنابراین شناخت هر گروه با توجه به ویژگی ها و خصوصیات آن صورت می پذیرد.
جاذبه و کشش گروه دوستان گاه به حدی می رسد که فعالیت ها، ارزش ها و نگرش های متفاوتی نسبت به دنیای بزرگسالان را در میان اعضا ایجاد می کند و این امر باعث شکل گیری خرده فرهنگ خاصی بین آن ها می شود. این خرده فرهنگ را خرده فرهنگ نوجوانان می نامند و خصوصیات زیر را برای آن بر می شمرند:
1- به ارزش های سنتی چندان پای بند نیستند؛
2-راز داری در بین اعضای آن فرهنگی متداول است؛
3- از طبقه اجتماعی خود تبعیت نمی کند؛
4-معیار خاصی برای معاشرت با اعضای خود دارد؛
5-زبان ویژگی دارد؛
6-اجباری در اعضا برای تبعیت از یکدیگر احساس می شود.
گفتار دوم: دلایل گرایش نوجوانان به گروه های دوستان بزهکار
علاقه روز افزون نوجوانان به تشکیل گروه و عضویت در گروه های دوستان بزهکار و شرکت در فعالیت های بزهکارانه گروهی زنگ خطر را در تمام جوامع به صدا در آورده است. برای مقابله با این پدیده ابتدا باید دلایلی که سبب پیدایش این گروه ها می شود را شناسایی نمود و سپس با ارائه راهکارهایی متناسب با این دلایل از رشد و گسترش آن ها جلوگیری نمود.
همان طور که در قسمت های قبل گفته شد، گرایش نوجوانان به گروه های دوستان امری عادی و طبیعی بوده و گامی در جهت ارضای نیازها و یکی از مراحل مهم رشد و تکامل شخصیت آنان است.اما گرایش افراطی به این گروه ها و جایگزین کردن نهادهایی چون خانواده و مدرسه با آن ها به خصوص زمانی که این گروه ها از دیدگاه جامعه گروه ها یی منحرف به شمار می آیند، عامل خطرناکی است که می تواند سبب سوق دادن نوجوانان به کجروی و بزهکاری شود.
الف-نقش خانواده
یکی از دلایل عمده ای که جرم شناسان برای روی آوردن نوجوانان به شرکت در چنین گروه هایی مطرح کرده اند، برآورده نشدن نیازهای آنان در نهادهای مسئول این امر مانند خانواده و مدرسه است.