فعالیت های تبلیغاتی و رسیدگی به اعتراضات

دانلود پایان نامه

2- مأموران : 1- ثبت نام دوباره اشخاص ؛ 2- ثبت نام اشخاص فاقد صلاحیت ؛ 3- قصور در تهیه و تدارک امکانات ثبت نام به موقع ؛ 4- عدم اطلاع رسانی به موقع ؛ 5- عدم دقت در ثبت اطلاعات رأی دهنده ؛ 6- ثبت عمدی یا غیر عمدی اطلاعات اشتباه رأی دهنده ؛ 7- تغییر خود سرانه اطلاعات رأی دهنده ؛ 8- حذف عمومی یا غیر عمومی نام رأی دهنده ؛ 9- عدم ثبت نام رأی دهنده به علت تفسیر خود سرانه از قانون ؛ 10- قصور در اصلاح اطلاعات بعد از اعتراض رأی دهنده ؛ 11 – عدم فرصت کافی جهت اطلاع ودرج اطلاعات جدید به رأی دهنده ؛ 12 – صدور کارت انتخاباتی ناقص با اطلاعات غلط ؛ 13- تهدید ، ارعاب ، تطمیع ، رفتار نامناسب و اجبار رأی دهنده هنگام ثبت نام ؛ 14 – بی توجهی و عدم تصمیم یا تأخیر در تصمیم گیری در خصوص اعتراضات و شکایات ؛ 15 – عدم اصلاح به موقع لیست رأی دهندگان مبنی بر اضافه و حذف رأی دهندگان ، نظیر رأی اولی ها و یا فوت شدگان یا محرومین از حقوق اجتماعی ؛ 16- سوء استفاده از اطلاعات شخصی رأی دهندگان .
2- در زمان ثبت نام کاندیداها واحزاب سیاسی
فرآیند ثبت نام کاندیداها و احزاب سیاسی نیز بر جنبه های مختلفی از انتخابات تأثیر گذار خواهد بود . بی شک ، هر گونه تقصیر یا قصوری در محرومیت کاندیداهای حزب خاص ، نقض حق انتخاب شدن و اصل دسترسی برابر به خدمات عمومی و رقابت عادلانه ، منصفانه و سالم و حق رأی حامیان ، عدم اصالت و آزادانه نبودن انتخابات را به دنبال خواهد داشت . بر این اساس ، نظام انتخابات مطلوب باید در بر دارنده مکانیزم های کنترلی به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات برای مطرح نمودن اعتراضات و شکایات توسط کاندیداها ، احزاب ، رأی دهندگان و اشخاص و نهادهای ذی صلاح باشد .
تخلفات و جرایم در این زمان عبارتند از :
1- کاندیداها و احزاب : 1- ارائه اطلاعات کذب و اسناد جعلی در خصوص صلاحیت خود به مأموران و نهادهای ثبت نام ؛ 2- جعل امضای حامیان ؛ 3 – عدم معرفی نمایندگان خود برای نظارت ؛ 4 – هرگونه تهدید ، ارعاب و تطمیع کارکنان و مقامات ذی صلاح ثبت نام ؛ 5 – ناکافی یا نامطلوب بودن سپرده تضمین.
2-رفتار کاندیداها و احزاب : عملکرد و رفتار کاندیداها همواره می تواند سلامت انتخابات و حقوق انتخاباتی رأی دهندگان یا سایر رقبا را نقض کند ؛ به دلیل این که آنها در تلاش هستند تا بتوانند کرسی- های پارلمان را بدست آورند . چالش های مربوطه می تواند ناشی از مسائل زیر باشد :
1- تهدید ، تطمیع ، ارعاب ، اجبار ، توهین در خصوص سایر رقبا ، مأموران و مقامات انتخاباتی و رأی دهندگان ؛ 2 – فعالیت تبلیغاتی بر خلاف قوانین و مقررات مقرر ؛ 3 – انتشار اکاذیب در خصوص مسائل انتخاباتی ؛ 4 – انجام اقداماتی که امنیت ملی نظم عمومی را نقض کرده و منشأ پیدایش چالش ها و اختلافات داخلی شود ؛ 5 – تخریب فعالیت های انتخاباتی سایر رقبا ؛ 6 – نفوذ ناروا بر رأی دهندگان جهت رأی دادن به آنها از طرق مختلف ؛ 7 – دخالت کاندیدها ، احزاب و نمایندگان در فعالیت های مأموران و مسئولان انتخاباتی .
3- مأموران و نهادهای انتخاباتی : 1- عدم اطلاع رسانی همگانی و به موقع ثبت نام ؛ 2 – عدم ثبت نام واجدین شرایط ؛ 3 – ثبت نام فاقدین شرایط ، 4 – ثبت نام احزاب غیر قانونی ؛ 5 – ثبت نام کاندیداها در حوزه هایی که مجاز به کاندیدا شدن در آن حوزه نیستند ؛ 6 – تغییر و سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاندیداها ؛ 7 – عدم رسیدگی به موقع به اعتراضات و شکایت های کاندیداها واحزاب و تأخیر در تصمیم گیری ؛ 8 – عدم پذیرش صلاحیت کاندیداها و احزاب به علت تفسیر های شخصی از قانون ؛ 9 – دریافت هرگونه هدیه و رشوه از کاندیداها واحزاب ؛ 10 – تطمیع ، تهدید و ارعاب کاندیداها واحزاب ؛ 11 – رعایت نکردن رفتار برابر و منصفانه نسبت به نامزدها ؛ 12 – قصور در اطلاع رسانی و یا ارائه مطلب کذب به عموم در خصوص نامزدها ؛ 13 – عدم انتشار به موقع فهرست نامزدهای واجد شرایط ؛ 14 – عدم ارائه دلایل و مدارک مستند در خصوص نامزدهای رد صلاحیت شده ؛ 15 – عدم ارسال دلایل و مدارک مستند به نهادهای تجدید نظر کننده از تصمیمات اتخاذ شده ؛ 16 – عدم رعایت اصول شفافیت ، پاسخگویی و حاکمیت قانون در فرآیند رسیدگی به صلاحیت کاندیداها .١
3 – در زمان فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی
یک نظام مطلوب انتخابات ، باید چار چوب روشن و صریحی برای نحوه فعالیت های انتخاباتی و اعمال و رفتارهای ممنوعه را تعریف و ترسیم کند . تنظیم و مشخص نمودن فعالیت های ممنوعه باید بر اساس اصول و موازین اخلاقی، انتخاباتی ،حقوقی سیاسی وکیفری باشد . همچنین ، مکانیزم های بررسی اعتراضات و چالش های مرتبط با فعالیت های انتخاباتی را مشخص نماید تا حقوق شهروندان ، کاندیداها واحزاب رقیب، اصول ارزشی و کارآمدی انتخابات مصون بماند . شاید بیشترین تخلفات و نقض حقوق انتخاباتی در فرآیند تبلیغات انتخاباتی اتفاق بیافتد ؛ چرا که هر یک از کاندیداها و احزاب سیاسی سعی در برنده شدن و کسب کرسی های بیشتر در پارلمان دارند و چه بسا مرتکب تخلفات و نقض قوانین و مقررات انتخاباتی و حقوق شهروندان و سایر رقبا شوند . بر این اساس ، قانون انتخابات باید به طور مشخص تمام تخلفات مربوطه را با ذکر مجازات های متناسب مقرر نماید.
تخلفات و جرایم در این دسته از فعالیت ها شامل موارد زیر است :
1- کاندیداها و احزاب : 1– دریافت کمک های خارجی ؛ 2 – عدم اعلام دقیق بودجه های تبلیغاتی و دارایی های خود قبل از آغاز فعالیت های انتخاباتی ؛ 3 – عدم صداقت در بیان و اعلام دارایی ها و کمک ها؛ 4 – تجاوز از محدودیت های هزینه ای مقرر در قانون ؛ 5 – استفاده از کمک های بی نام و نشان ؛ 6 – عدم تهیه گزارش در خصوص وضعیت برنامه های تبلیغاتی به کمیسیون انتخابات ؛ 7 – عدم اعلام جلسات و گردهمایی های تبلیغاتی به نهادهای ذیربط ؛ 8 – عدم تهیه گزارش دقیق از هزینه های تبلیغاتی همراه با اسناد و مدارک پس از پایان انتخابات ؛ 9 – تجاوز از محدودیت های ممنوعه تبلیغات ؛ 10 – ارعاب ، تهدید و تطمیع سایر رقبا و رأی دهندگان ؛ 11 – فعالیت علیه امنیت ملی و نظم عمومی ؛ 12– تبلیغ تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی؛ 13- دادن وعده های دروغین ؛ 14- توهین ، افترا و تخریب شخصیت سایر رقبا و مقامات حکومتی ؛ 15- تحریک حامیان به برهم زدن فعالیت های تبلیغاتی سایر رقبا ؛ 16– سوء استفاده از کمک های دولتی ؛ 17– کمک های نقدی و غیر نقدی یا رشوه به افراد و برگزاری جلسات تبلیغاتی با پذیرایی های مفصل ؛ 18– تبلیغ در روز انتخابات و در ساعات ممنوعه ؛ 19– هرگونه فعالیت انتخاباتی علیه سایر رقبا ؛ 20– استفاده از مکان ها و ساختمان ها و امکانات و پرسنل دولتی برای تبلیغات ؛ 21- تبلیغات انتخاباتی در قالب فعالیت های تجاری ؛ 22– دریافت کمک ها از مقامات و نهادهای عمومی و دولتی ؛23– تبلیغات زود هنگام ؛ 24 – استفاده از زبان های بیگانه ؛ 25 – نشر هرگونه اکاذیب ؛ 26 – تخریب و بر هم زدن فعالیت های انتخاباتی سایر رقبا ؛ 27- توهین و تمسخر هر گونه گرایش سیاسی ، مذهبی ، فرهنگی ، قومی ونژادی؛ 28- اغراق در خصوص هزینه های انتخاباتی ؛ 29- عدم بازگشت کمک های دولتی استفاده نشده .
2- مأموران و نهادهای انتخاباتی : 1- عدم رعایت اصل برابری و عدم تبعیض در تخصیص کمک های دولتی ، تبلیغ رادیویی و تلویزیونی و مکان های تبلیغاتی در خصوص رقبا ؛ 2 – عدم شفافیت و پاسخگویی در خصوص وضعیت اعلامیه ها و صورت حساب های مالی کاندیداها و احزاب و عدم انتشار و اعلام عمومی آنها 3 – ایجاد هرگونه مانع برای فعالیت های تبلیغاتی کاندیداها بر خلاف قوانین و مقررات ؛ 4 – عدم رسیدگی به اعتراضات و شکایات تبلیغاتی ؛ 5 – سوء استفاده از امکانات اداری و مالی ، پرسنلی و مکان های دولتی به نفع کاندیدا و احزاب سیاسی و احزاب خاص . ١
4- در زمان استفاده از تجهیزات و امکانات رأی گیری
از جمله شروط اساسی برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه ، وجود امکانات ، تجهیزات و پرسنل کافی می- باشد . به عبارتی ، در صورت نقض یا عدم وجود امکانات کافی ، فرآیند انتخابات با مشکلات اجرایی مواجه و چه بسا موجبات نقض حقوق انتخاباتی شهروندان ، کاندیداها و احزار فراهم شود . از این رو ، نهاد مدیریت انتخابات ، مکلف است با برنامه ریزی دقیق کلیه ی ملزومات ضروری برای هر حوزه انتخابیه و رأی گیری را پیش بینی و با تخصیص و توزیع بودجه های مقتضی ، زمینه برگزاری یک انتخابات واقعی و اصیل را فراهم نماید؛ اما قصور و تعهد نهاد ها و مسئولان انتخاباتی در تجهیز به موقع حوزه های رأی گیری به امکانات و ملزومات کافی ، نوعی از تخلفات انتخاباتی محسوب می شود و باید در قانون انتخابات تدابیری برای مقابله با آنها اندیشده شود .
1- برگه و جعبه رأی : تخلفات مربوط به برگه رأی بیشتر متوجه مقامات و مأموران انتخاباتی و کلیه افراد مرتبط با آن تا قبل از آغاز رأی گیری می باشد که عبارتند از : 1 – عدم چاپ به موقع برگه ها ؛ 2 – عدم اطلاع رسانی در خصوص وضعیت برگه های رأی به عموم ؛ 3 – قصور در چاپ کافی برگه رأی متناسب با تعداد رأی دهندگان ؛ 4 – مغایر بودن شکل و محتوای برگه با استاندارد مقرر ؛ 5 – جعل برگه رأی ؛ 6 – عدم ارسال به موقع برگه های رأی به محل رأی گیری ؛ 7 – چاپ اضافی عمدی برگه های رأی ؛ 8 – قصور در طراحی جعبه رأی استاندارد ، 9 – عدم نصب شماره سریال ویژه محل رأی گیری ؛ 10 – مجهز نبودن با مهر و موم مخصوص .
2- پرسنل : رکن اصلی انتخابات ، مأمورین ، کارکنان ناظران انتخاباتی در محل رأی گیری است ، لذا این افراد باید طبق مقررات ، به موقع در محل رأی گیری جهت انجام وظایف محوله حاضر گردند . تخلفات قابل تصور قبل از آغاز رأی گیری مرتبط با آنها عبارتند از : 1 – عدم اطاعت از دستورات مقامات ذی ربط مبنی بر انجام مأموریت انتخاباتی ؛ 2 – عدم شرکت در برنامه ها و کلاس های آموزشی ؛ 3 – قصور در دریافت مجوزهای مأموریت و امکانات و منابع مقتضی ؛ 4 – قصور نهادهای انتخاباتی در برگزاری برنامه های آموزشی کارکنان ، تهیه امکانات ، صدور مجوزهای مأموریت برای کارکنان و ناظران ؛ 5 – جعل هویت پرسنلی ؛ 6 – به کار گیری کارکنان و ناظران فاقد صلاحیت های قانونی ؛ 7 – عدم پرداخت به موقع دستمزد کارکنان و ناظران .
3- امکانات و تجهزات : مقامات و مسئولین انتخاباتی باید قبل از آغاز رأی گیری ، تمام امکانات و ملزومات رأی گیری را درمحل رأی گیری آماده نمایند . بایستی متذکر شد که هرگونه قصور در این مرحله ، برگزاری انتخابات را باخطر مواجه می کند . تخلفات قابل تصور عبارتند از : 1 – عدم تهیه امکانات و منابع مقتضی ؛ 2- عدم ارسال به موقع برگه ها و جعبه های رأی و سایر وسایل مورد نیاز ؛ 3 – عدم هماهنگی با مقامات محلی در مورد طراحی حوزه رأی گیری ؛ 4 – عدم آماده بودن حوزه رأی گیری قبل از آغاز انتخابات ؛ 5 –عدم بررسی و کنترل حوزه رأی گیری و امکانات ارسالی توسط مسئولین حوزه رأی گیری ؛ 6 – عدم احراز هویت کارکنان و بازرسان و ناظران انتخاباتی توسط مسئولین حوزه رأی گیری ؛ 7 – عدم اطمینان از اصالت امکانات و تجهیزات رأی گیری و برگه رأی توسط مدیران حوزه رأی گیری ؛ 8 – عدم تهیه گزارش و ارسال آن به مقامات و نهاد های بالاتر در خصوص کنترل آمادگی حوزه رأی گیری قبل از آغاز انتخابات و قصور ناظران جهت تأیید این آمادگی ؛ 9 – هرگونه سوء استفاده از امکانات ، تجهزات و بودجه های اختصاص یافته ؛ 10 – عدم همکاری مقامات و نهادهای محلی با مسئولین انتخاباتی در تدارک و برگزاری انتخابات ؛ 11 – عدم تهیه امکانات رفاهی و بهداشتی برای کارکنان و رأی دهندگان در روز اخذ رأی ؛ 12 – سرقت وسایل و امکانات انتخاباتی توسط هر فردی . ١
بر اساس ماده (66) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موارد زیر ممنوع بوده و جرم اعلام می شود :
1- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات ؛
2- اخلال در امر انتخابات ؛
3- جابجایی ، یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز انتخاباتی ؛