فعالیت های تبلیغاتی و سودمندی ادراک شده

دانلود پایان نامه
08/1
سطح معنیداری آزمون
053/0
021/0
189/0
نتیجه آزمون
نرمال است
نرمال نیست
نرمال است
نتیجه طبق حد مرکزی
نرمال است
نرمال است
نرمال است
منبع: دادههای پژوهش
تحلیل جدول 4-6 و 4-7 :
متغیر تعاملات اجتماعی با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 052/0 بوده و این مقدار بزرگتر از 05/0 میباشد. از طرفی حجم نمونه برابر 360 بوده و بیشتر از 30 میباشد؛ طبق قضیه حد مرکزی توزیع این متغیر نرمال است.
متغیر کنترل رفتاری با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 16/0 بوده و این مقدار بزرگتر از 05/0 میباشد. از طرفی حجم نمونه برابر 360 بوده و بیشتر از 30 میباشد؛ طبق قضیه حد مرکزی توزیع این متغیر نرمال است.
متغیر هنجارهای ذهنی با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال نمیباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 04/0 بوده و این مقدار کوچکتر از 05/0 میباشد. ولی چون حجم نمونه برابر 360 بوده و بیشتر از 30 میباشد؛ طبق قضیه حد مرکزی توزیع این متغیر نرمال است.
متغیر عادت رسانه ای با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 13/0 بوده و این مقدار بزرگتر از 05/0 میباشد. از طرفی چون حجم نمونه برابر 360 بوده و بیشتر از 30 میباشد؛ طبق قضیه حد مرکزی توزیع این متغیر نرمال است.
متغیر لذت ادراک شده با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال نمیباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 04/0 بوده و این مقدار کوچکتر از 05/0 میباشد. ولی چون حجم نمونه برابر 360 بوده و بیشتر از 30 میباشد؛ طبق قضیه حد مرکزی توزیع این متغیر نرمال است.
متغیر سودمندی ادراک شده با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 053/0 بوده و این مقدار بزرگتر از 05/0 میباشد. از طرفی چون حجم نمونه برابر 360 بوده و بیشتر از 30 میباشد؛ طبق قضیه حد مرکزی توزیع این متغیر نرمال است.
متغیر وابستگی روانی با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال نمیباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 02/0 بوده و این مقدار کوچکتر از 05/0 میباشد. ولی چون حجم نمونه برابر 360 بوده و بیشتر از 30 میباشد؛ طبق قضیه حد مرکزی توزیع این متغیر نرمال است.
متغیر اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 18/0 بوده و این مقدار بزرگتر از 05/0 میباشد. از طرفی چون حجم نمونه برابر 360 بوده و بیشتر از 30 میباشد؛ طبق قضیه حد مرکزی توزیع این متغیر نرمال است.
4-4 محاسبه همبستگی بین متغیرهای پژوهش
برای محاسبه همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد. این ضریب بین 1 تا 1- میباشد و درصورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر میباشد. این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به بررسی ارتباط بین دو متغیر میپردازد.
فرض (H0): همبستگی معنیدار بین دو متغیر وجود ندارد.