فعالیت های تبلیغاتی و سودمندی ادراک شده

دانلود پایان نامه

3- شما تا چه حد به ارتقای سطح تعاملات اجتماعی خود با دیگران اعتقاد دارید؟
لذت ادراک شده
4- تا چه حد از استفاده از رسانه برای کسب اطلاعات و دانش لذت می برید؟
5- تا چه حد از استفاده از رسانه برای تماشا کردن تبلیغات محصولات و خدمات لذت می برید؟
6- تا چه حد از استفاده از رسانه به منظور دیدن اقدامات بازاریابی یک بانک لذت می برید؟
سودمندی ادراک شده
7- کسب اطلاعات زیاد در زمان کوتاه به عنوان یکی از فواید رسانه تا چه حد بر عادت شما موثر بوده است؟
8- دسترسی با کمترین هزینه به عنوان یکی از فواید رسانه تا چه حد بر عادت شما موثر بوده است؟
9- همگانی بودن رسانه هایی مانند تلویزیون به عنوان یکی از فواید رسانه تا چه حد بر عادت شما موثر بوده است؟
کنترل رفتاری ادراک شده
10- کنترل داشتن بر اعمال و افکار رسانه ای تا چه اندازه بر عادت شما در استفاده از رسانه مؤثر بوده است؟
11- یادگیری و افزایش مهارتهای رسانه ای تا چه اندازه بر عادت شما در استفاده از رسانه مؤثر بوده است؟
12- تجربه ابزارها و روشهای جدید رسانه ای تا چه اندازه بر عادت شما در استفاده از رسانه مؤثر بوده است؟
عادت رسانه ای مشتریان
15- تا چه حد شما وقت روزانه خود را به تلویزیون و روزنامه اختصاص می دهم؟
16- تا چه حد شما وقت روزانه خود را به رادیو و مجلات اختصاص می دهم؟
17- تا په حد شما به تبلیغات در تلویزون و روزنامه و مجلات و سایر رسانه ها تو.جه میکنید؟
هنجارهای ذهنی
18- گروه های مرجع تا چه اندازه عادت شما را به رسانه تحت تأثیر قرار می دهند؟
19- نگرش مثبت نسبت به رسانه از نظر اطلاع و آگاهی پیدا کردن تا چه اندازه بر عادت شما مؤثر بوده است؟
20- اطلاعات و باورهای گذشته تا چه اندازه عادت شما را به رسانه تحت تأثیر قرار می دهند؟
وابستگی روانی به تبلیغات رسانه ای
20- احساس داشتن بهره و لذت کافی از رسانه تا چه اندازه بر عادت شما در استفاده از رسانه مؤثر بوده است؟
21- احساس از راحت تر بودن رسانه نسبت به دیگر وسایل آگاهی دهنده تا چه اندازه بر عادت شما در استفاده از رسانه مؤثر بوده است؟
22- احساس کسب دانش بیشتر از طریق رسانه تا چه اندازه بر عادت شما در استفاده از رسانه مؤثر بوده است؟
اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی
23- فعالیت های تبلیغاتی بانک در رسانه تا چه حد بر ترغیب شما به سپرده گذاری موثر بوده است؟