فعالیت های فرهنگی و برنامه های فرهنگی

دانلود پایان نامه
1-کلاک و مارتین (2003) ، در تحقیقی به بررسی تاثیر برنامه های فرهنگی در دانشگاه بر درک تفاوت‏های فرهنگی و مشارکت ها در دانشجویان در دانشگاه میامی پرداختند، نتایج تحقیق آنان بیانگر این موضوع بود که، برنامه های فرهنگی در دانشگاه می‌تواند نقش موثری در ایجاد درک متقابل از فرهنگ های مختلف برای دانشجویان ایجاد کرده و باعث افزایش روحیه مشارکت در آنان گرددهمچنین جلسات مختلفی که در درون این کانون‌ها بین اعضا و شرکت کنندگان صورت می پذیرد یکی دیگر از عوامل افزایش مشارکت در دانشجویان شده است، چرا که دانشجویان در این جلسات به بحث و گفتگو می پردازند و در مورد مسائل مختلف بارها و بارها بحث می کنند، تا به توافق جمعی در مورد آن موضوع برسند.
2-در ژانویه 2004 تحقیقی خیابانی توسط مرکز ارتباطات عمومی در شهر دوبلین تحت عنوان “بررسی خیابانی بر روی نوجوانان و آگاهی و شرکت در برنامه های هنری و فرهنگ “
این تحقیق بر روی 561 نوجوان (20-16) ساله در نقاط مختلف شهر انجام شد، هدف این بررسی ارزیابی آگاهی نوجوانان و شرکت آنان در فعالیت های فرهنگی و هنری و ارائه یک رهنمود برای “مرکز هنرهای شهر “بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که با افزایش آگاهی، انگیزه آنان جهت شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری افزایش می یابد
افزون بر این محل سکونت آن‏ها نیز بر آگاهی، شرکت آن‏ها در فعالیت های فرهنگی تاثیر داشته است.
3-در بررسی دیگری در زمینه آگاهی فردی و شرکت در برنامه ها، توسط لوسی لوریان (2004)
با عنوان “شرکت عموم در تصمیم گیری های مربوط به محیط زیست ” انجام گرفته و یافته های آن نشان می دهد که با نبود آگاهی، میزان شرکت در تصمیم گیری ها محدود می شود
4-پاول دی مگیو در سال 2004 میلادی با استناد به این نظر جامعه شناسان که نقش هنر در فعالیت های فرهنگی رو به افول است، شرکت مردم را در فعالیت های هنری را در ایالات متحده در سال (1982-1992-2002) را بررسی کرند. یکی از نتایج این تحقیق این است که درجه افول در میان زنان و فارغ التحصیلان دانشگاه‏ها آهسته تر از دیگران است بعلاوه دو تحول عمده نیز تحقق یافته است:
اول آنکه میزان علاقه به هنرهای تجسمی به شدت افزایش یافته و علاقه به موسیقی کلاسیک و تئاتر نقصان گرفته است دوم آنکه، میزان حضور در رویدادهای زنده فرهنگی در میان همه گروههای سنی، جنسی، و آموزشی، به تدریج، کاهش یافته است. این امر احتمالا، متاثر از سرگرمی های خانگی و تغییر ساختار جمعیت و خانواده است.
فصل سوم:
روش شناسی
فصل سوم: روش شناسی
3-1- مقدمه
هر تحقیقی شامل چند بخش می باشد که یکی از آن بخش ها روش شناسی است. دست‌یابی به هدف های تحقیق و شناخت علمی آن میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد، در واقع تحقیق فرایندی است که از طریق آن درباره نا شناخته ها به جست و جو پرداخته و نسبت به آن شناخت لازم بدست می آید (بازرگان و همکاران، 1386، به نقل از تجری، مجتبی، 1392) . دکارت در اثرش “گفتار در روش ” روش را راهی می داندکه به منظور دست یابی به حقیقت در علوم باید پیمود. در عرف روش را مجموعه شیوه ها و تدابیری می دانند که برای شناخت و برکناری از لغزش به کار برده می شود. در این فصل؛ روش پژوهش، روش آماری پژوهش، جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری، ابزارگردآوری داده‏ها، نحوه تدوین مولفه ها و شاخص ها، روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، شیوه گرد آوری داده‏ها و همچنین تجزیه و تحلیل پرسشنامه و مصاحبه اشاره می شود.
3-2- روش پژوهش
پدیده‌های اجتماعی و انسانی موضوعاتی پیچیده اند، به همین دلیل روش های پژوهش در مورد این پدیده‏ها نیز متنوع و متعددند و اعتبار دستاوردهای پژوهش به شدت تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای پژوهش برگزیده می شود (خاکی، 1390) . پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. هدف تحقیق توصیفی یا پیمایشی توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. از تحقیق توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فر آیند تصمیم گیری استفاده می شود. برای بررسی توزیع ویژگی‏های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود (سرمد و همکاران، 1383، به نقل از تجری، 1392) .
3-3- جامعه و نمونه ی آماری پژوهش
3-3-1-جامعه آماری
گال، بورگ وگال (1391) معتقدند؛ پژوهشگرانی که از پژوهش های کمی استفاده مینمایند، تلاش می‌کنند از طریق مطالعه گروهی بسیار کوچک، در مورد گروه بزرگ از افراد اطلاعات بدست بیاوند. گروه بزرگ که قصد دارند در مورد آن اطلاعات کسب کنند، جامعه نامیده می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه‏ی دانشجویان سال آخر، مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده‌های علوم انسانی، هنر و معماری و فنی مهندسی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 93-92 می باشد. طی اطلاعات بدست آمده تعداد این دانشجویان 1494 نفر میباشد.
جدول 3-1: جامعه ی آماری کل دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بر حسب جنسیت و نوع دانشکده
دانشکده
تعداد جامعه
کارشناسی
علوم انسانی
زن
600