فعالیت های فرهنگی و تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

جدول (4-8) : آزمونتیمستقلبرایبررسی ” میزان رشد و ارتقای خلاقیت های فرهنگی و هنری دانشجویان با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری”بر حسب جنسیت
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
سطح معناداری
آزمون لون
مقدار تی
درجه آزادی
سطح معناداری
میزان رشد و ارتقای خلاقیت های فرهنگی- هنری برحسب جنسیت
مرد
128
34/3
6186/0
343/1
412/1
308
159/0
زن
182
43/3
5613/0
4-4-3- سوال فرعی سوم:
سؤال فرعی سوم پژوهش حاضر این بودکه؛ آیا تفاوت معناداری بین دانشکده ها در میزان رشد و ارتقای خلاقیت های علمی و فرهنگی با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری وجود دارد، برای پاسخ به این سؤال از آزمون F یا تحلیل واریانس یک طرفه استفاده می کنیم، این آزمون هنگامی به کار می رود که بخواهیم میانگینهای بیش از دو گروه از یک متغیر مستقل را مقایسه کنیم. روش کار بدینگونه است که دو برآورد مختلف از واریانس جامعه از روی داده‏ها بدست میآید، سپس آماره ای (آماره F) را که نسبت این دو برآورد است را محاسبه میکنیم. یکی از این برآوردها، واریانس بین گروهها و برآورد دیگر واریانس درون گروهها نامیده می شود. معناداری نسبت F نشان می دهد که؛ میانگین های جامعه احتمالاً با هم برابر نیستند. همچنین میتوان به جای آماره F از مقدار معناداری گزارش شده در ستون آخر نیز استفاده نمود. بدین صورت که اگر مقدار معناداری گزارش شده در ستون آخر کوچکتر از 05/0 باشد در آن صورت فرض تفاوت میانگین گروه ها تأیید و در مقابل فرض یکسانیآماری آن‏ها رد می شود. به این معنی که دست کم یکی از گروه ها، از نظر میانگین نمره ی مورد نظر با بقیه فرق دارد. پیش از انجام تحلیل واریانس باید شرایطی برقرار باشند که این شرایط عبارتند از: نرمال بودن داده ها و همگن بودن واریانسها (برابری واریانسها در بین گروهها) . نرمال بودن داده‏ها قبلاً تأییدشدند ومقدار معناداری آزمون لون (678/0p=) جهت تعیین اینکه واریانسها برابرند یا نه کمتر از 05/0 بدست آمد و نشان دادکه خطای واریانس وجود ندارد. جدول (4-9) بیانگر این است که مقدار آزمون Fبرابر 732/4 و معنادار (05/0P <) به دست آمده است، بنابراین میان حداقل یکی از دانشکده ها با دیگر دانشکده ها از نظر میزان رشد و ارتقای خلاقیت های فرهنگی با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول (4-9) : آزمون تحلیل واریانس برای بررسی ” میزان رشد و ارتقای خلاقیت های فرهنگی و هنری دانشجویان با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری”بر حسب دانشکده