فعالیت های فرهنگی و محدودیت زمانی

دانلود پایان نامه

بله، زیرا دانشجو به صورت عضوی از این گروه ها و فعالیت ها عمل می کند و خود را جزیی از این فعالیت ها دانسته و تاثیر زیادی بر دانشجو در جهت رشد اخلاقی می گذارد
3- نمونه هایی از پاسخ؛ پاسخ دهندگانی که معتقد بودند که فعالیت های فرهنگی به طور مشروط موجب رسیدن و تاثیر گذاری بر ارزش های متعالی انسانی داشته است
اگر به درستی و با اهداف و روش مناسبی اتخاذ شود نتایج مثبتی در پی خواهند داشت، که هنوز جای کار بیشتری دارد
اگر این فعالیت ها در راستای اهداف خودشان حرکت کنند، در واقع موجب ارتقا ارزش های انسانی خواهند شد
اگر محدودیت های کاذب وجود نداشته باشد، مطمئنا تاثیر گذار هستند، چرا که هنوز شاهد آن هستیم که اجرای این برنامه ها در دانشگاه ها با محدودیت هایی مانند محدودیت زمانی و یا بودجه ای روبرو است که می‏تواند بر کیفیت آنان تاثیر مخربی بگذارد.
بستگی به نحوه برگزاری فعالیت ها داشته و نتایج آن با توجه به این مسائل باید سنجیده شود، چرا که در برخی موارد شرایط اجرا مناسب بوده و در نتیجه نتایج مطلوبی نیز حاصل می شود، اما اگر شرایط اجرای آن با مشکل روبرو شود، بحث در مورد نتایج حاصله از این فعالیت ها با شک و تردید انجام خواهد پذیرفت.
حضور در این فعالیت ها الزاما موجب ارتقا ارزش های متعالی انسانی نمی شود بلکه تحت تاثیر عوامل مختلف است، که می‌توان به عوامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد، اگر همه این عوامل به طور مناسب کارکردهای خود را انجام دهند می تواند به کیفیت این دوره ها امیدوار بود.
4- نمونه هایی از پاسخ؛ پاسخ دهندگانی که معتقد بودند که فعالیت های فرهنگی اصلا کمکی در راستای رسیدن به ارزشهای متعالی انسانی نکرده است
به نظر من با توجه به شرایط فرهنگی جامعه، می توان گفت که هیچ تاثیری نداشته است، و ما شاهد نتایج خوبی نیستیم
فکر نمی کنم تاثیر داشته است، و برای این هدف کافی بوده باشد، چرا که باید مجموعه ای از عوامل موجب رشد این مهم شوند، و صرف برگزاری این دوره ها هیچ تاثیری نخواهد داشت
خیر، چرا که با برخی ارزش های انسانی در تضاد است
خیر، زیرا که به نحو مناسبی به این فعالیت ها توجه نمی شود و بیشتر به عنوان رفع تکلیف به آن نگریسته می شود و تا زمانی که این نگرش حاکم باشد، اجرای این فعالیت ها هیچ تاثیر نخواهد داشت.
با توجه به پرسشنامه های جمع آوری شده می توان، فراوانی پاسخ دهندگان را در خصوص، اینکه، آیا شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری، دانشجویان را در جهت رسیدن به ارزش های متعالی انسانی هدایت و حمایت کرده است، به این صورت که تعداد نظرات در خصوص اینکه این فعالیت ها تا حدودی موجب حمایت از ارزش های متعالی انسانی شده است، دارای بیشترین فرآوانی و در رتبه اول قرار دارد، به طور مشروط باعث حمایت از ارزش های متعالی انسانی شده است، در رتبه دوم، این موضوع که این فعالیت ها کاملا باعث حمایت از ارزش های متعالی انسانی شده است، در رتبه سوم، این موضوع که این فعالیت ها به هیچ وجهحمایت از ارزش های متعالی انسانی نشده است، در رتبه چهارم و این موضوع که در خصوص این فعالیت ها نظری ندارم در رتبه پنجم قرار دارد
جدول (4-17) : رتبه بندی نظرات دانشجویان در ارتباط با سوال چهارم پژوهش
ردیف
نظر پاسخگویان
رتبه
1
این فعالیت ها کاملا بی تاثیر بوده اند
رتبه چهارم
2
این فعالیت ها تا حدودی کارایی داشته اند
رتبه اول
3
به طور مشروط موجب افزایش ارزش های متعالی انسانی می گردد