فعالیت های فرهنگی و کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

رتبه دوم
4
بله کاملا این فعالیت ها موثر بوده اند
رتبه سوم
5
نظر خاصی در این مورد ندارم
رتبه پنجم
4-6- جمع بندی فصل
در این فصل در بخش آمارتوصیفی ازمشخصات پاسخگویان (از جمله فراوانی و درصد برحسب جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده) استفاده شد. نتایج نشان داد که تعداد دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد و تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی بیشتر از مقطع کارشناسی ارشد بود، هم چنین دانشکده ی علوم انسانی بیشترین تعداد پاسخگو را از بین سه دانشکده ی (علوم انسانی، هنر و معماری و فنی– مهندسی) داشت. در بخش آمار استنباطی نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای پاسخ به سؤالات اصلی نشان داد که شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری دانشگاه باعث رشد و ارتقای خلاقیت های فرهنگی و هنری، رشد و ارتقای سطح مشارکت و همکاری های گروهی و همچنین رشد میزان سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های فردی دانشجویان شده است. هم چنین نتایج آزمون تی مستقل برای مشخص کردن تفاوت بین دو گروه کارشناسی و زن و مرد نشان داد که هیچ کدام از این دو گروه در میزان رشد و ارتقای خلاقیت های فرهنگی و هنری، رشد و ارتقای سطح مشارکت و همکاری های گروهی و همچنین رشد میزان سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های فردی با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. علاوه بر این برای مشخص کردن تفاوت بین دانشکده ها از لحاظ میزان رشد و خلاقیت های فرهنگی و هنری، رشد و ارتقای سطح مشارکت و همکاری های گروهی و همچنین رشد میزان سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های فردی با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه یا آنووا استفاده شد که نتایج نشان داد که بین دو دانشکده ی هنر و معماری و علوم انسانی از لحاظ میزان رشد و ارتقای خلاقیت های هنری دانشجویان با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری تفاوت معناداری وجود دارد، در حالی که بین دو گروه هنر و معماری و فنی – مهندسی و همین طور فنی – مهندسی و علوم انسانی تفاوت معناداری وجود ندارد به این معنا که این دانشکده ها از نظر میزان رشد و ارتقای خلاقیت های فرهنگی و هنری با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری دانشگاه تفاوتی ندارند. هم چنین از بین این دانشکده ها دانشکده ی علوم انسانی کمترین میزان رشد و خلاقیت علمی و فرهنگی (23/3) و دانشکده هنر و معماری بیشترین میزان رشد و خلاقیت علمی و فرهنگی (47/3) را با توجه به شرکت در فعالیت های علمی و فرهنگی را دارند. هم چنین دانشکده های هنر و معماری وفنی و مهندسی در یک گروه همگن و دانشکده های فنی و مهندسی و علوم انسانی در گروه همگن دیگری قرار می گیرند به این معنی که دانشکده های هنر و معماری و فنی و مهندسی از نظر میزان رشد و ارتقای خلاقیت های علمی و فرهنگی با توجه به شرکت در فعالیت های علمی و فرهنگی با هم تفاوتی ندارند اما ازطرف دیگردانشکده ی هنر و معماری و علوم انسانی از این نظر با هم تفاوت دارند. در مورد دو مقوله ی میزان رشد و ارتقای سطح مشارکت و همکاری های جمعی و هم چنین میزان سامان بخشیدن به خواسته‏ها و تلاش های فردی با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری بین سه دانشکده تفاوتی مشاهده نشد به این معنا که این سه دانشکده در میزان رشد و ار