فعالیت های فرهنگی و کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

سؤال فرعی اول پژوهش حاضر این بود که؛ آیا تفاوت معنا داری بین دانشجویان کارشناسی و ارشد در میزان رشد و ارتقای خلاقیت های علمی و فرهنگی با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری وجود دارد، اولین مرحله در تفسیر نتایج آزمون تی با دو نمونه مستقل بیان برابری یا عدم برابری واریانس نمرات در بین دو گروه مورد بررسی است، آزمونی که برای این منظور به کار می رود، آزمون لون است، به این صورت که اگر سطح معناداری آزمون لون از 05/0 بزرگتر باشد، در آن صورت از نتایج ردیف اول استفاده می کنیم که فرض برابری واریانس دو گروه را می پذیرد، اما چنانچه سطح معناداری این آزمون از 05/0 کوچکتر باشد، در آن صورت از نتایج ردیف دوم استفاده می شود، که فرض عدم برابری واریانس ها را برای دو گروه می‏پذیرد در این سؤال به دلیل معناداری آزمون لون (255/0) با سطح خطای 614/0، از نتایج مربوط به ردیف اول جدولخروجی برای تفسیر نتایج آزمون تی با دو نمونه مستقل، استفاده کردیم. بنابراین نتایج جدول (4-7) و هم چنین مقادیر (659/0 p=,442/0t=-) بیانگر آن است که میانگین های دو گروه دانشجویان (کارشناسی و ارشد) تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته و بنابراین این دو گروه با سطح اطمینان 95 درصد در میزان رشد و ارتقای خلاقیت های علمی و فرهنگی با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری مشابه هستند.
جدول (4-7) : آزمونتیمستقلبرایبررسی ” میزان رشد و ارتقای خلاقیت های فرهنگی و هنری دانشجویان با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری”بر حسب تحصیلات
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
سطح معناداری
آزمون لون
مقدار تی
درجه آزادی
سطح معناداری
میزان رشد و ارتقای خلاقیت های فرهنگی- هنری بر حسب تحصیلات
کارشناسی
240
38/3
5820/0
255/0
442/0-
308
659/0
کارشناسی ارشد
70
42/3
6055/0
4-4-2- سوال فرعی دوم:
سؤال فرعی دوم پژوهش حاضر این بودکه؛ آیا تفاوت معنا داری بین دانشجویان مرد و زن در میزان رشد و ارتقای خلاقیت های علمی و فرهنگی با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری وجود دارد، در این سؤال به دلیل معناداری آزمون لون (343/1) با سطح خطای 247/0، از نتایج مربوط به ردیف اول جدول خروجی برای تفسیر نتایج آزمون تی با دو نمونه مستقل، استفاده کردیم. نتایج جدول (4-8) و هم چنین مقادیر (159/0 p=,412/1t=) بیانگر آن است که میانگین های دو گروه دانشجویان (مرد و زن) تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته و بنابراین این دو گروه با سطح اطمینان 95 درصد در میزان رشد و ارتقای خلاقیت های علمی و فرهنگی با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری مشابه هستند.