فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرآیندهای سازمانی

دانلود پایان نامه

در این فعالیت شناسایی فرآیندهای سازمانی، وابستگی متقابل فرآیندها به یکدیگر و به سرویس های سازمانی از طریق انجام مصاحبه با صاحبان فرآیند ها و بررسی های فرآیندی و فنی صورت می گیرد. به این ترتیب در سطح سازمان و هر یک از فعالیت های پایه ای دو پارامتر زیر استخراج می گردد:
میزان قابل تحمل توقف فعالیت ها و سرویس ها
میزان قابل تحمل از دست رفتن داده های کسب و کار در هر فعالیت و سرویس
همچنین با مطالعه و آنالیز نیازمندی های شرایط بحرانی حداقل سطح قابل پذیرش کسب و کار در مورد ارایه سرویس ها، انجام فعالیت ها و منابع مورد نیاز هریک تعیین می گردد.
2ـ18ـ2ـ ارزیابی مخاطرات کسب و کار
ارزیابی مخاطرات به سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در شناسایی تهدیداتی که می تواند موجب بروز خلل جدی در عملکرد سازمان شده و بقای آن را به خطر اندازد، کمک می کند. در این مرحله تهدیدات ممکن به همراه احتمال و شدت وقوع هر یک ارزیابی شده و بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل تهدید ها نسبت به شناسایی و رفع نقاط ضعف اقدام می گردد. شرکت اینفوامن با دارا بودن دانش عمیق و پیش زمینه ای گسترده در مدیریت ریسک و تجربه عملی قابل تأمل در این حوزه، بهترین روش های ارزیابی مخاطرات را متناسب با نوع کسب و کار سازمان، عوامل مربوط به اتمسفر کسب و کار و حوزه تمرکز فعالیت های حیاتی سازمان به شما ارایه می نماید. به این ترتیب در عین سهولت در آنالیز و درک فرآیند ارزیابی مخاطرات توسط بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمان، در مورد دقت نتایج و قابلیت کاربست پذیری آن نیز اطمینان کافی وجود خواهد داشت.
2ـ18ـ3ـ طراحی و تدوین استراتژی های تداوم
بر مبنای تجارب موفق، استراتژی تداوم کسب و کار لازم است حوزه های زیر را در بر بگیرد:
ملاحظات مربوط به افراد (شامل دانش و مهارت های لازم)
ملاحظات مربوط به فضای کار، ابنیه و تسهیلات مربوطه شامل زیرساخت هایی مانند تأمین انرژی و…
منابع و سرویس ها شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات (غیر دیجیتال)، تجهیزات مورد نیاز جهت انجام فرآیند های کاری و مواد و قطعات مصرفی
الزامات و ملاحظات مربوط به تأمین کنندگان
بر این اساس متخصصین شرکت اینفوامن به شما کمک می کنند تا با در نظر گرفتن کامل شرایط و پس زمینه شناسایی شده در فازهای قبلی، نسبت به بررسی دقیق و کارشناسی گزینه های ممکن برای استراتژی تداوم کسب و کار خود اقدام نمایید. تجربه و دانش اینفوامن در این مرحله تضمین کننده این امر است که استراتژی های تدوین شده دارای همبستگی درونی و قابلیت اجرا می باشند و نیازمندی های تداوم کسب و کار سازمان شما را پوشش خواهند داد.
2ـ18ـ4ـ پیاده سازی طرح های تداوم
در این مرحله استراتژی های تداوم کسب و کار تبدیل به طرح های پاسخ در سه سطح:
مدیریت حوادث و وقایع (سطح استراتژیک)
طرح تداوم کسب و کار (سطح تاکتیکی)
طرح های بازیابی فعالیت ها (سطح عملیاتی)
می گردند که در کنار هم جهت واکنش مناسب به وقایع و حوادث به کار گرفته خواهند شد. متد شرکت اینفوامن در این مورد مطابق و همراستا با تجارب موفق جهانی، توانمندی یک پاسخ همه جانبه و مؤثر در شرایط بحرانی را برای سازمان شما ایجاد می نماید.
2ـ18ـ5ـ آزمایش، آموزش و نگهداری
یکی از مهمترین مراحل و گام ها در مدیریت تداوم کسب وکار آزمایش طرح های تدوین شده و حصول اطمینان از اثربخش مناسب آنها، میزان حصول نتایج مورد انتظار و اعتبارسنجی فرضیات و ملاحظات در نظر گرفته شده جهت تدوین طرح های پاسخ می باشد. بی شک بدون انجام آزمایش های دقیق و چند وجهی هرگز نمی توان نسبت به قابل اتکا بودن طرح های تداوم کسب و کار اطمینان حاصل نمود. شرکت اینفوامن جهت نیل به این هدف نسبت به طراحی و برنامه ریزی آزمایش های طرح های تداوم کسب و کار متناسب با میزان بلوغ سیستم و با در نظرگرفتن شرایط آمادگی موجود اقدام می نماید؛ سطوح متفاوتی از آزمایش ها توسط اینفوامن پیشنهاد شده و به کار برده می گردد:
مرور طرح ها توسط خبرگان موضوعی به صورت بازرسی اسناد
شبیه سازی وضعیت بحرانی
راه اندازی موازی طرح های پاسخ در کنار فعالیت جاری سازمان
ایجاد وقفه در فعالیت جاری
عامل دیگری که در موفقیت سیستم تداوم کسب و کار بسیار حیاتی است، ایجاد دانش، آگاهی و توانمندی در منابع انسانی سازمان در واکنش به حوادث است. شرکت اینفوامن علاوه بر ارایه دوره های آموزشی و مهارت افزایی عمومی، با توجه به ساختار و ملاحظات خاص طرح های پاسخ هرسازمان، آمادگی طراحی و برگزاری دوره های آموزشی و آگاهی رسانی خاص شما را دارا می باشد(دویست ، 2009).
2ـ19ـ پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار