قابلیت اعتماد و اطمینان و قابلیت و صلاحیت فنی

دانلود پایان نامه

20 ماه پس از سر رسید یک ماه پس از سر رسید اجاره به شرط تملیک بیش از 5 سال
6 ماه پس از سر رسید یک ماه پس از سر رسید مضاربه
6 ماه پس از سر رسید یک ماه پس از سر رسید مشارکت مدنی کمتر از یک سال
12 ماه پس از سررسید یک ماه پس از سر رسید مشارکت مدنی بیش از یک سال
6 ماه پس از سر رسید یک ماه پس از سر رسید سلف
13-2 عوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق
1-13-2 اطلاعات اعتباری
یکی از مهمترین عواملی که در سیستم تاثیر می گذارد اطلاعات و جریان آن در سیستم می‌باشد. اطلاعات اعتباری و جریان کامل و مطلوب آن نیز به عنوان عناصر مهم تصمیم گیری در اعطای اعتبارات می تواند در بهبود وضعیت مطالبات معوق موثر باشد.مهمترین وظایفی که میتواند معیار و مبنای پذیرش و تعیین حد مجاز متقاضیان تسهیلات اعتباری درخواست اعتبار قرار گیرد به شرح زیر است:
1- قابلیت اعتماد و اطمینان(شخصیت)
2- قابلیت و صلاحیت فنی(ظرفیت)
3- ظرفیت مالی و کششی اعتباری(سرمایه)
4-تضمین با پوشش کافی اعتباری(وثیقه)(جعفر برادری 1389)
2-13-2- شناخت و ارزیابی مشتریان
این عامل مهمترین فاکتور در جلوگیری از به وجود آمدن مطالبات معوق می باشد.زیرا اغلب مطالبات معوق ناشی از ورشکستگی مشتریان می باشد در صورتی که اگر مشتریان به درستی ارزیابی شده و بعد تسهیلات اعطایی به آن ها تخصیص یابد احتمال ورشکستگی آن هاکاهش می یابد بنابراین احتمال عدم بازگشت تسهیلات اعطایی تا حدودی بهبود می یابد.در این ارزیابی مشتریان عواملی چون بررسی وضعیت صورت های مالی شرکت،توجیه فنی،وضعیت مدیریت شرکت،شخصیت مشتری اعتباری و … در مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3-13-2کنترل مصرف اعتبارات
این عامل نیز در کاهش مطالبات معوق موثر است زیرا عدم کنترل آن ریسک حاصل از بازگشت اصل اعتبار را افزایش می‌دهد. بیشتر زیان های عمده از ضعف های موجود در کنترل داخلی،عدم سازگاری رویه های موجود کنترل داخلی با یکدیگر ناشی شده اند. به نظر می رسد که کیفیت مدیریت و کنترل‌های داخلی(تفکیک وظایف، گزارش دهی شفاف مدیریتی،عملکرد دقیق و رویه ی احتیاطی) از عوامل کلیدی در تقلیل این ریسک هستند.
4-13-2 ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیلاتی
بخشی از اعتبارات بانک با استناد به موافقت های اصولی مراجع تصویب اعتبار به مشتریان تخصیص می‌یابد. از این رو ارزیابی مواففت های اصولی در پیش بینی بازگشت اعتبارات موثر خواهد بود.
2-13-2 پاسخ گویی مدیران
آن چه می تواند در مدیران نوعی خود کنترلی ایجاد کند و دقت آنان را در ارزیابی مشتریان اعتباری بهبود بخشد ،پاسخ گویی مدیران است.لذا این عوامل می تواند در بهبود مطالبات معوق نیز موثر باشد.
6-13-2 نرخ جریمه
افزایش نرخ جریمه می تواند در کاهش مطالبات معوق موثر واقع شود.