قانون برنامه چهارم توسعه و زیرساخت های گردشگری

دانلود پایان نامه

ابراهیم زاده، عیسی و آقاسی زاده، عبدالله (1390).” تأثیر منطقه آزاد چابهار بر توسعه گردشگری حوزه نفوذ آن با بهره گیری از مدل رگرسیون و آزمون T-test “، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 21، صص 26- 5.
ابراهیمی، سید ابراهیم .(1386).” نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی- صادرات غیر نفتی و صنعت توریسم”، سیزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور.
اسما کریمی کیا، ر.، مقدم،م. (1391). بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند. مجله اقتصادی – ماهنامه بررسی مسائل و سیاس تهای اقتصادی. شماره های 6 و 7، صفحات 28-39.
اصغر پور، محمد جواد (1383).” تصمیم گیریهای چند معیاره”، انتشارات دانشگاه تهران.
آثار سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد کشور، روزنامه کیهان، چهارشنبه 18 تیرماه 1382.
بانک خارجی در راه ایران، روزنامه ایران، ایران اقتصادی، شماره 4311، دوشنبه 23 شهریورماه 1388، ص 8.
بررسی فضای کسب‌وکار در خاور میانه، دنیای اقتصاد، شماره 1898، 25/6/88، ص 5
پژویان، ج.(1382). میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های غیرنفتی ناچیز است. روزنامه جهان اقتصاد، شماره 2715، دوشنبه سوم آذرماه .
تقی زاده، خدیجه .(1389).”عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور درچهار سال اول برنامه چهارم توسعه”. مجله اقتصادی – ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی. دفتر تحقیقات و سیاست های پولی و بازرگانی. گزار ش شماره های 9 و 10 ، صفحات123- 132.
تقی زاده، هوشنگ، تاری، غفار(1386).” روش تحقیق در علوم انسانی”. انتشارات حفیظ.
حدادی، مهدی ( 1376 )”شیو ههای حقوقی حمایت از سرمای هگذاری خارج”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ص 130.
حسینی، سیدمهدی ( 1378 ).”ارزیابی مناطق آزاد ایران بر اساس تحلیل هزینه- فایده مطالعه موردی چابهار”، پایا ن نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
خلیلی، عبدالرسول.(1389).” جذب سرمایه گذاری خارجی راهی میانبر برای توسعه مناطق آزاد”، ریاست جمهوری شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
خضری،م.( 1393). تاثیر راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری پیرانشهر و سردشت. نشر جوان.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی.(1384) ” طرح جامع گزارش عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال 1380-1383. تهران.
رهنورد، فرج الله.(1389). “جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه‌ای ایران”. فرایند مدیریت و توسعه، شماره۷۴: ۶۰-۴۵.
سایت اینترنتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، http://www.iftiz.org
سرلک، محمدعلی ( 1374 ).”ارزیابی، صحت مکا نیابی مناطق آزاد تجاری– صنعتی ایران”، پایان نامه کارشناس ارشد دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، آبان، ص 24.
سرلک، محمد علی.(1380).”ارزیابی صحت مکان یابی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران”، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.
سعیده زرآبادی، زهرا سادات. عبدالهی،بهار.(1392).” ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه ای”. نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران. شماره 6. صص 37-48.
شاددل، آمنه.(1386). “تاریخچه و اهداف تاسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران”. بررسی‌های بازرگانی، شماره ۲۳: ۲۷-۱۶.
شاکری، عباس، سلیمی، فریدون. (1385).”عوامل موثر بر جذب سرمایهگذاری در منطقهی آزاد چابهار و اولویتبندی آنها با استفاده از تکنیک ریاضی “AHP ، پژوهشنامهی اقتصادی. شماره 16 ، صص 95-13.
شماعی، علی و موسی وند، جعفر (1390).”سطح بندی شهرستان های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از مدل Topsis و AHP “، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره 10 ، صص 40 – 23 .
صدیقی، کورس و شهیدی، امیرهوشنگ.(1383).”دیدمانها و تجربههای موفق توسعه صنعتی صادراتی و پارادایم نوین مناطق آزاد”، ماهنامه قشم، شماره 103.
طالع خرسند، ه. (1384). قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تهران: انتشارات جمال‌الحق، چاپ دوم .
طهماسبی، ا.(1382). سرمایه‌گذاری خارجی، موانع و راهکارها. روزنامه همشهری،شماره 3162 ، ص10.