قانون برنامه چهارم توسعه و پیشگیری اجتماعی از جرم

دانلود پایان نامه

لذا به نظر میرسد فرضیه های این پایان نامه درست بوده و حضور ملموس پلیس محله در پیشگیری از جرم احساس امنیت، اقدامات بازدانده از وقوع جرم موثر است
و بین حضور نامناسب گشت‌های محله و بی نظمی در حضور پلیس محله و نداشتن پالس‌های ثابت و وقوع جرم رابطه وجود دارد که در صورت رویت پذیری پلیس محله، شاهد کاهش و پیشگیری از وقوع جرم خواهیم بود. وسرمایه گذاری و پرورش افراد سالم از کودکی و در محیط‌های اجتماعی اعم از خانه و مدرسه و … تا جامعه از برنامه ها وسیاست های پیشگیری اجتماعی پلیس محلی است.
و وضعیتّ و موقعیّت ارتکاب جرم ، که همین پیشگیری وضعی است با حضور و گشت زنی در محله ها و مراقبت محله ای که توسط پلیس محله صورت می پذیرد ، سبب از بین بردن عوامل فرصت ساز برای ارتکاب جرم می شود ، از سیاست ها و برنامه های پیشگیری وضعی پلیس محلی است .
پیشنهادات
آشنایی با رویکردهای گوناگون و استفاده از تجربیات پلیس‌های محله سایر کشورها، در صورتی سودمند می‌باشد که با بومی سازی همراه باشد. همچنین امعان نظر و دقت نظر در مورد ارزیابی‌ها و رویکردهای مختلف، ما را از صرف بیهوده‌ی وقت و منابع مالی و انسانی محفوظ داشته و راههای میان بُر برای رسیدن به رویکردهای اثربخش پیشگیری از جرم را در اختیار سازمان پلیس کشورمان قرار می‌دهد. واستفاده از پلیس محله در سراسر محله های شهرهای کشور مان با حضور مردم ونهادینه کردن پلیس محله در جامعه از راهای پیشگیری موثر از وقوع جرایم می باشد.
منابع:
1- قرآن کریم.
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسسات خدمات اجتماعی.
4- ابراهیمی، شهرام، (1388)مجموعه رویه‌های بین المللی پیشگیری از جرم، نشر میزان،چاپ اول، تهران.
5-آشوری، محمد، (1378)عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش،تهران.
6- الطبرسی، شیخ ابوعلی الفضل بن الحسن، (1330)تفسیر مجمع البیان، انتشارات بی تا،جلد 2، تهران.
7- انصاری، ولی ا…؛( 1357) حقوق تحقیقات جنایی، انتشارات دانشگاه ملی ایران، چاپ اول، تهران.
8- بتولی، محمد ،( 1387)نقش و تعامل معاونت اجتماعی ناجا در مشارکت عمومی، همایش ملی پلیس و پیشگیری از جرم، تهران، انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری.
9-پیکا، ژرژ؛ پیشگیری از جرایم شهرنشینی ، (1376)ترجمه: طوسی، عزیر ، ماهنامه دادرسی .
10-ترویا ترویچ، رابرت و باب باتوروکس،(1377)پلیس جامعه محور، مرکز تحقیقات کاربردی، انتشارات فرات، چاپ اول،تهران.
11-ترویا ترویچ رابرت بانی باکوروس،(1383)پلیس جامعه محور ، ترجمه: رستمی ،عبدالرضا ، غلامی، علیرضا ، تهران، نشر فرات، تهران.
12- جعفری، روح ا…،(1388)درآمدی بر جایگاه نظری رهیافت پلیس جامعه محور، فصلنامه مطالعات اجتماعی، تهران.
13-جی، ریچارد؛ (1376)روابط کارآمد پلیس و اجتماع، ترجمه: مجله امنیت وزارت کشور، شماره دوم،تهران .
14-خدمتگزار وثوقی، شهربانو؛ (1382)نقش نهادهای آموزشی در پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه مقالات همایش علمی-کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، تهران.
15- دهخدا، علی اکبر؛ (1330)لغتنامه، جلد هشتم، چاپخانه مجلس، تهران.
16- رجبی پور، محمود،( 1382) راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم، فصلنامه مطالات امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا.
17- رزبنام و…؛ ، (1388) پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه: پرویزی، رضا ، مجموعه مقالات پیشگیری از جرم، مرکز مطبوعات و انتشارات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
18-رشادتی، جعفر؛(1387) پیشگیری از جرم در قرآن، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا،تهران.