قراردادهای نفتی ایران و قراردادهای بیع متقابل

دانلود پایان نامه

9-فاتح ،مصطفی ،پنجاه سال نفت ایران، تهران :انتشارات سهامی چاپ ، 1335
10-فرشاد گهر ،ناصر ، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، 1381
11-قاسم زاده، محمود، تجزیه و تحلیل و مقایسه اقتصادی قرارداد فروش نفت و گاز 1954 با 1933، تهران: چاپخانه دانشگاه تهران،بی تا
12-طلوعی،محمود ، پدر و پسر، چاپ چهارم، تهران:نشر علم، 1377
13-کاتوزیان،ناصر،اموال و مالکیت ،تهران :نشر میزان ، 1381
14-مکی، حسین؛ تاریخ 20 ساله ایران، چاپ ششم، ج5، تهران:علمی، 1380
15-مدنی، جلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج1، تهران:دفتر انتشارات اسلامی، 1361
16-مهدوی، هوشنگ، تاریخ روابط خارجی پهلوی، تهران: نشر مؤلف، 1378
17-موحد،محمد علی ،نفت ما و مسائل حقوقی آن ، تهران :انتشارات خوارزمی، 1349
18-نجاتی، تاریخ بیست و پنج ساله ایران، ، تهران: نشر رسا، 1373
19- نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج 23 ، بیروت : دار احیاء التراث العربی، 1981
20-مرتضوی ،مرتضی، نقش نفت در تحولات اقتصادی ، تهران: انتشار علوی، 1372
21- نایی ،احمد ،مسائل سیاسی ـ اقتصادی جهان سوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کیت علوم انسانی دانشگاه سمت ،1382
ب:مجلات و پایان نامه ها
22-ابراهیمی حسینزاده ، بهمن ،روشهای انتقال تکنولوژی- شبکۀ تحلیلگران تکنولوژی ایران، دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
23-اخوان ،مهدی ،طاهری فرد ،علی، بررسی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت در قالب قاعده غرور،نشریه راهبرد،شماره 13 ،بهار 1387 ،
24-باستانی ،علیرضا، آثار اقتصادی و بسترهای قانونی برای تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک(جوینت ونچر)، مجله اقتصادی – ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی ،شماره های 9 و 10 ، آذر و دی 1390
25-تفرشی ،مجید ،سابقه نفت در ایران مروری بر قرار دادهای نفتی و شرایط سیاسی امضای ان ،فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی ،1365 ،شماره 1
26-حکیمیان،علی محمد ،بررسی ماهیت و ساختار جوینت ونچر ،نشریه ، روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه) ، پاییز 1384 – شماره 44
27-خاوری،سعید ،کالبد شکافی بیع متقابل در قراردادهای نفتی ،فصلنامه گزارش ،دی و بهمن 1382 – شماره 149
28-خزاعی، حسین ، بررسی اجمالی مفهوم JV در حقوق آمریکا و حقوق بین الملل ، مجله حقوقی، شماره 13
29-خسروی کردستانی ،مهدی ،قرار داد رویتر ،نشریه وحید ، شماره 80،مرداد 1349
30-رزم آسا،اسماعیل ،نگاهی به قراردادهای نفتی؛ رویتر، اولین قرارداد نفتی ، نشریه گزارش ، اسفند 1386 و فروردین 1387، شماره 195 و 196
31-سعیدی ،علی محمد ، ضرورت تزریق گاز به میدان های نفتی ، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۳۴،1381
32-سعیدی، علی محمد ، موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان ، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۳۴،1381
33-شهنیایی ، احمد ،قراردادهای انتقال تکنولوژی و شرایط آن،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران ،1382