قیمت تمام شده و فهرست شکل ها

دانلود پایان نامه
فصل پنجم: نتایج شبیه سازی شارژر کنترلر سیستم دوگانه خورشیدی و بادی متصل به باتری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 108
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 129
مراجع …………………………………………………………………………………………………………………….133
فهرست جدول ها
جدول 2-1 میزان تغییرت دانسیته انرژی دریافتی با تغییر ارتفاع………………………………………………..22
جدول 2-2 نسبت انرژی تولیدی به سرعت باد در شرایط استاندارد. …………………………………………23
جدول 2-3 منحنی توان توربین مدل NORDEX N-62…. ………………………………………………. 31
جدول 3-1 آماری هزینه تولید 1 کیلووات ساعت از انواع انرژی در سال 2008 در آمریکا……………53
جدول 5-1 ویژگیهای الکتریکی سلول خورشیدی مدل BP340… ………………………………………..80
فهرست شکل ها
شکل1-1 تفسیر تصویری از ظرفیت و حالت شارژ باتری….. ……………………………………………………. 4
شکل 2-1 عامل بوجود آمدن باد…………………………………………………………………………………………. 16
شکل2-2 مقایسه قیمت تمام شده تولید انرژی توسط تکنولوژی های مختلف …………………………… 17
شکل 2-3 توربین بادی……. ……………………………………………………………………………………………….. 20
شکل 2-4 تاثیر ارتفاع در سرعت و انرژی دریافتی از باد.. ………………………………………………………. 22
شکل 2-5 نمایی از نمودار گلباد……………. …………………………………………………………………………… 29
شکل 2-6 جدول منحنی سرعت- تناوب بعد اعمال ضرایب ویبول.. ……………………………………… 30
شکل2-7 مدار معادل یک ژنراتور القایی……………………………………………………………………………….. 36
شکل 2-9 سلولهای الف) پولیکریستال، ب) مونوکریستال ج) پنل حاوی سلول های Amorphous………………………………………………………………………………………………………………….. 49
شکل 2-10 ساختار اساسی سلول PV………………………………………………………………………………….. 51
شکل 2-11 یک نمونه مدل سلول خورشیدی………………………………………………………………………… 51 شکل 2-12 مشخصهی الکتریکی ولتاژ جریان یک سلول خورشیدی………………………………………. 52 شکل 2-13 مدل الکترونیکی سلول خورشیدی…………………………………………………………………….. 52 شکل 2-14 تاثیر تغییرات روشنایی بر روی نمودار ولتاژ-جریان در سلول خورشیدی………………… 53 شکل 2-15 یک نمونه مدل پنل خورشیدی………………………………………………………………………….. 55 شکل 2-16 مشخصه ولتاژ-جریان یک باتری خورشیدی در یک سطح تابش نور خورشید و در تاریکی………………………………………………………………………………………………………………………………..61
شکل 2-17 جریان الکتریکی تولید شده در سلول خورشیدی….. …………………………………………… 62 شکل 3-1 مقدار ولتاژ باتری شارژرهای مورد استفاده برای شارژ باتری های پلانته در پست فشار قوی……………………………………………………………………………………………………………………………………70
شکل3-2 نمونه از یک شارژر مورد استفاده در پست برق…. …………………………………………….. 80 شکل 4-1 مدل مداری سلول خورشیدی……………. ……………………………………………………………….. 88
شکل 4-2 دیاگرام I-V ویژگی الکتریکی ماژول PV در شرایط نامی…….. ……………………………….. 91