مؤسسات حسابرسی و استقلال حسابرس

دانلود پایان نامه

اهمیت یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است که مشترکاً ولی با کاربردی جداگانه مورداستفاده قرارمی‌گیرد. اهمیت مشتری برای یک شرکت حسابرسی می‌تواند با ابعادش و دستمزد پرداخت‌شده خدمات اندازه‌گیری شود. مشتریان مهم می‌توانند به افزایش قیمت سهام بازار شرکت‌های حسابرسی کمک کنند و شهرت آن‌ها را افزایش دهند (Yuen, 2010).
فشار بودجه زمانی:
زمان موردنیاز برای انجام عملیات حسابرسی بیش از زمان پیش‌بینی‌شده در بودجه بوده و حسابرس ملزم به انجام کار در زمان تعیین‌شده می‌باشد (مهرانی، نعیمی، 1382)
این فشار به محدودیت‌های زمانی در مشاغل حسابرسی که از محدودیت در منابع (زمان) ناشی می‌گردد اشاره دارد (De Zoort & Lord, 1997). ازطرفیدیگر، فشار بودجه زمانی یک نوع از فشار است که به‌طور بالقوه باعث تضعیف محیط کنترلی حسابرسان می‌گردد (McNair, 1991).
استقلال حسابرس:
در بیانیه مفاهیم استقلال چارچوب نظری استقلال حسابرس (2000)، استقلال به‌عنوان وسیله رهایی از فشارها و سایر عواملی که توان حسابرسی برای تصمیم‌گیری بی‌غرضانه را بفرساید یا انتظار می‌رود که می‌فرساید، تعریف‌شده است. دراین بیانیه، برای اینکه بر اساس تعریف، حسابرس مستقل به نظر برسد، رعایت مقررات حاکم بر استقلال حسابرس، لازم اما ناکافی است. حسابرس باید از تمام فشارها و سایر عواملی که بر بی‌طرفی او اثر منفی دارد یا اینکه سرمایه‌گذاران آگاه و سایر استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی انتظار دارند اثر منفی داشته باشد، رها و در امان باشد.
پیچیدگی کار:
زمانی از یک فعالیت به‌عنوان پیچیده نام‌برده می‌شود که تصمیم‌گیرنده یا با این کار آشنایی ندارد و یا برای تصمیم‌گیری در این خصوص نیاز به پردازش حجم بالایی از اطلاعات را دارد (Arnold et al., 2000).
رفتار ناکارآمد:
کوتاهی حسابرسان در اجرای صحیح مراحل حسابرسی را میتوان به رفتارهای ناکارآمد حسابرسی نسبت داد. رفتارهای ناکارآمد، که ناشی از رفتار حسابرسان در طی دوره حسابرسی است، سبب کاهش کارایی در جمعآوری شواهد حسابرسی می شود. این رفتارها کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد و نیز به اعتبار حرفه خدشه وارد می کند (Piano et al., 2011).
1-7-2- تعریف عملیاتی؛
در این پژوهش فاکتورهای تغییر پیچیدگی کار، استقلال حسابرس، فشار بودجه زمانی، اهمیت مشتری، رفتار ناکارآمد و تغییر شغل به‌صورت زیر سنجیده شدند؛
پیچیدگی کار: از سنجههایی مشتمل بر 2 سؤال تشکیل‌شده است. پرسشنامه نام‌برده برگرفته‌شده از مطالعات ین و همکاران (2010) می‌باشد که در آن با استفاده از طیف 7 گزینه‌ای لیکرت (1= به‌شدت مخالفم، 7= به‌شدت موافقم) مواردی همچون؛ نداشتن تجربه حسابرسی و تجربه حسابرسی صنعت خاص، سنجیده شده است.
استقلال حسابرس: از سنجههایی مشتمل بر 4 سؤال تشکیل‌شده است. پرسشنامه نام‌برده برگرفته‌شده از نانلی (1967) می‌باشد که در آن با استفاده از طیف 7 گزینه‌ای لیکرت (1= به‌شدت مخالفم، 7= به‌شدت موافقم) مواردی همچون؛ مقیاس عملیات تجاری مشتریان، رابطه بین مشتری و شرکت حسابرسی، رابطه بین مشتری و حسابرس و نفع شخصی حسابرس، سنجیده شده است.
فشار بودجه زمانی: از سنجههایی مشتمل بر 1 سؤال تشکیل‌شده است. پرسشنامه نام‌برده برگرفته‌شده از مطالعات کلی و ماریم (1990) می‌باشد که در آن با استفاده از طیف 7 گزینه‌ای لیکرت (1= به‌شدت مخالفم، 7= به‌شدت موافقم) مواردی همچون؛ قابل حصول بودن چارچوب زمانی، سنجیده شده است.
اهمیت مشتری: از سنجههایی مشتمل بر 3 سؤال تشکیل‌شده است. پرسشنامه نام‌برده برگرفته‌شده از مطالعات ین و همکاران (2010) می‌باشد که در آن با استفاده از طیف 7 گزینه‌ای لیکرت (1= به‌شدت مخالفم، 7= به‌شدت موافقم) مواردی همچون؛ اهمیت مشتری برای شرکت، اهمیت مشتری برای حسابرس و نرخ اشغال برنامه‌های کاری حسابرس برای مشتری، سنجیده شده است.
رفتار ناکارآمد: از سنجههایی مشتمل بر 6 سؤال تشکیل‌شده است. پرسشنامه نام‌برده برگرفته‌شده از مطالعات الیور (2001) می‌باشد که در آن با استفاده از طیف 7 گزینه‌ای لیکرت (1= به‌شدت مخالفم، 7= به‌شدت موافقم) مواردی همچون؛ شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، کاهش فرآیندهای حسابرسی، عدم تحقیق در مسائلی که درباره آن مطمئن نباشد، پذیرش عادی توجیحات مشتریان، نظارت بر کار حسابرس توسط مقام بالاتر و پذیرش فرمان یک مقام بالاتر برای گزارش دلخواه و مطلوب مشتریان، سنجیده شده است.
تغییر شغل: از سنجههایی مشتمل بر 5 سؤال تشکیل‌شده است. پرسشنامه نام‌برده برگرفته‌شده از نانلی (1967) می‌باشد که در آن با استفاده از طیف 7 گزینه‌ای لیکرت (1= به‌شدت مخالفم، 7= به‌شدت موافقم) مواردی همچون؛ جستجو برای شغل جدید، اشتیاق به کار، حس تعلق به شرکت و استفاده از شغل برای پیشرفت‌های بیشتر (ارتقای شغلی)، سنجیده شده است.
1-8- قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی؛ به‌طورکلی قلمرو موضوعی این پژوهش عملکرد اخلاقی و رفتار ناکارآمد حسابرسان و بررسی آن بر تغییر شغل می‌باشد. بدین ترتیب در مسیر پژوهش از پیچیدگی کار، استقلال حسابرس، اهمیت مشتری و فشار بودجه زمانی به‌عنوان فاکتورهایی از رفتارهای ناکارآمد استفاده‌شده است. لذا، قلمرو موضوعی این تحقیق حوزه رفتاری حسابرسی میباشد.
قلمرو مکانی؛ قلمرو مکانی پژوهش، سازمان و مؤسسات حسابرسی واقع در شهر تهران میباشد که شامل موارد زیر میگردد؛
سازمان حسابرسی